MATERIALI IN TEHNOLOGIJE LETNIK/VOLUME 46 ŠTEV./NO. 1 JAN. - FEB. 2012


VSEBINA – CONTENTS

Kazalo - Table of Contents

 

Predgovor – Foreword

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

HETEROGENEOUS SURFACE RECOMBINATION OF NEUTRAL NITROGEN ATOMS

HETEROGENA POVRŠINSKA REKOMBINACIJA DUŠIKOVIH NEVTRALNIH ATOMOV

Alenka Vesel

 

DUSTY PLASMA DEPOSITION OF NANOCOMPOSITE THIN FILMS

NALAGANJE NANOKOMPOZITNIH TANKIH PLASTI S PRAŠNO PLAZMO

Aleksander Drenik, Richard Clergereaux

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI - ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

STABILIZATION OF RUTILE TiO2 NANOPARTICLES WITH GLYMO IN POLYACRYLIC CLEAR COATING

STABILIZACIJA RUTIL TiO2 NANODELCEV Z GLYMO V POLIAKRILNEM TRANSPARENTNEM PREMAZU

Jerneja Godnjavec, Bogdan Znoj, Jelica Vince, Miha Steinbucher, Andrej Žnidaršič, Peter Venturini

 

OPTICAL EMISSION CHARACTERIZATION OF EXTREMELY REACTIVE OXYGEN PLASMA DURING TREATMENT OF GRAPHITE SAMPLES

KARAKTERIZACIJA EKSTREMNO REAKTIVNE KISIKOVE PLAZME Z OPTIČNO EMISIJSKO SPEKTROSKOPIJO MED OBDELAVO KOMPOZITA POLIMER – GRAFIT

Zlatko Kregar, Marijan Bišćan, Slobodan Milošević, Kristina Eleršič, Rok Zaplotnik, Gregor Primc, Uroš Cvelbar

 

METHOD FOR DYNAMIC CONTROL OF NEUTRAL ATOM DENSITY IN A PLASMA CHAMBER

METODA ZA DINAMIČNO NADZOROVANJE GOSTOTE NEVTRALNIH ATOMOV V PLAZEMSKI KOMORI

Gregor Primc

 

ENHANCEMENT OF MOLECULAR WEIGHT OF L-LACTIC ACID POLYCONDENSATES UNDER VACUUM IN SOLID STATE

POVEČANJE MOLEKULARNE TEŽE POLIKONDENZATOV L-LAKTIČNE KISLINE V TRDNEM STANJU Z VAKUUMOM

Pavel Kucharczyk, Vladimír Sedlařík, Ita Junkar, Darij Kreuh, Petr Sáha

 

PLASMA-ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION OF OCTAFLUOROCYCLOBUTANE ONTO CARBONYL IRON PARTICLES

PLAZEMSKO KEMIČNO NAPARJANJE OKTAFLUOROCIKLOBUTANA NA KARBONILNO ŽELEZO V PRAHU

Michal Sedlacik, Vladimir Pavlinek, Marian Lehocky, Ita Junkar, Alenka Vesel

 

APPLICATION OF X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY FOR CHARACTERIZATION OF PET BIOPOLYMER

UPORABA RENTGENSKE FOTOELEKTRONSKE SPEKTROSKOPIJE ZA KARAKTERIZACIJO PET BIOPOLIMERA

Miran Mozetič

 

CELL ADHESION ON HYDROPHOBIC POLYMER SURFACES

ADHEZIJA CELIC NA HIDROFOBNIH POLIMERNIH POVRŠINAH

Morana Jaganjac, Lidija Milković, Ana Cipak, Miran Mozetič, Nina Recek, Neven Žarković, Alenka Vesel

 

SYNTHESIS OF MICRO-COMPOSITE BEADS WITH MAGNETIC NANO-PARTICLES EMBEDDED IN POROUS CaCO3 MATRIX

SINTEZA MIKROKOMPOZITNIH KROGLIC Z MAGNETNIMI NANODELCI V POROZNI MATRIKI CaCO3D

Alenka Vesel, Aljoša Košak, David Haložan, Kristina Eleršič

 

THE PLASMA POLYMERISATION PROCESS FOR THE DEPOSITION OF AMINO-CONTAINING FILM ON THE POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) DRESSING-LAYER FOR SAFE WOUND-HEALING

PLAZEMSKA DEPOZICIJA AMINO-FUNKCIONALIZIRANEGA FILMA NA POLIETILEN TEREFTALATNEM SLOJU OBLOGE ZA UČINKOVITO CELJENJE RAN

Zdenka Peršin, Adolf Jesih, Karin Stana-Kleinschek

 

EFFECTS OF PLASMA TREATMENT ON WATER SORPTION IN VISCOSE FIBRES

UČINKI PLAZEMSKE OBDELAVE NA SORPCIJO VODE V VISKOZNIH VLAKNIH

Miha Devetak, Nejc Skoporc, Martin Rigler, Zdenka Peršin, Irena Drevenšek-Olenik, Martin Čopič, Karin Stana-Kleinschek

 

BINDING SILVER NANO-PARTICLES ONTO VISCOSE NON-WOVEN USING DIFFERENT COMMERCIAL SOL-GEL PROCEDURES

VEZAVA SREBROVIH NANO-DELCEV NA VISKOZNO KOPRENO Z RAZLIČNIMI KOMERCIALNIMI SOL-GELI

Tanja Pivec, Zdenka Peršin, Silvo Hribernik, Tina Maver, Mitja Kolar, Karin Stana-Kleinschek

 

HEPARIN ADSORPTION ONTO MODEL POLY(ETHYLENE TEREPHTALATE) (PET) SURFACES MONITORED BY QCM-D

SPREMLJANJE ADSORPCIJE HEPARINA NA MODELNE POLIETILENTEREFTALATNE (PET) POVRŠINE S POMOČJO KREMENOVE MIKROTEHTNICE

Aleš Doliška, Simona Strnad, Karin Stana-Kleinschek

 

UV POLYMERIZATION OF POLY (N-ISOPROPYLACRYLAMIDE) HYDROGEL

UV POLIMERIZACIJA POLI (N-ISOPROPILAKRILAMIDNEGA) HIDROGELA

Manja Kurečič, Majda Sfiligoj-Smole, Karin Stana-Kleinschek