Materials and Technology 35 (2001) 3/4

 

The fracture behaviour of global/local mis-matched weld joints provided on HSLA steels
Pojav loma v globalno/lokalno trdnostno neenakih zvarnih spojih, izvedenih na visokotrdnostnih jeklih
I. Rak, N. Gubeljak, Z. Praunseis

The correlation between the properties and the type of reinforcement in Al-matrix powder-metallurgy composites
Korelacija lastnosti in vrste ojačitve v matičnih kompozitih izdelani po metodi metalurgije prahu
M. Vukčević, K. Delijić, D. Vuksanović

Reoxidation of steel by adding an overcritical concentration of deoxidizer
Ponovna oksidacija jekla z dodatkom nadkritične vsebnosti deoksidanta
V. Grozdanić

Določanje snovnih lastnosti materiala za računanje nosilnosti velikih kotalnih ležajev z mehaniko poškodbe
Determination of material properties for the calculation of large rolling bearing carrying capacity using damage mechanics
R. Kunc, I. Prebil, J. Korelc, T. Rodič, M. Torkar

An examination of B2O3 in magnesium oxide obtained from seawater
Določanje B2O3 v magnezijevem oksidu iz morske vode
V. Martinac, N. Petric, M. Labor

Priprava materialov na osnovi lantanovega kromita z zgorevalno sintezo iz raztopin: vpliv razmerja gorivo-oksidant na nastanek sekundarnih faz, morfološke lastnosti in stopnjo pretvorbe
The influence of fuel-oxidant ratio on the secondary phase formation of lanthanum-chromite-based materials
K. Zupan, A. Benčan

Protonsko prevodni elektroliti z organsko-anorgansko hibridno strukturo
Proton conducting electrolytes with organic-inorganic hybrid structure
U. Lavrenčič Štangar, N. Grošelj, B. Orel, † A. Schmitz

Spektroskopska študija interkalacije kristaliničnih plasti volframovega trioksida
Spectroscopic investigations of intercalation/deintercalation reactions in crystalline tungsten oxide films
U. Opara Krašovec, A. Šurca Vuk, B. Orel

Prediction of polymer blends structure
Napovedovanje strukture mešanic polimerov
M. Ulčnik-Krump, L. Freitas Liane, T. Malavašič

Primerjava karakteristik ionizacijskih merilnikov s hladno katodo v ultra visokovakuumskem področju
Comparison of cold-cathode ionization gauge characteristics in ultrahigh vacuum range
B. Erjavec, J. Šetina, L. Irmančnik-Belič

Electrical conductivity in 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhidride (PTCDA)
Električna prevodnost v 3,4,9,10 perilendianhidrid tetrakarboksilni kislini (PTCDA)
R. Hudej, M. Zavrtanik, J. Nimly Brownell, G. Bratina

Sprostitev plinov med aktiviranjem barijevih getrov
Gas release by the activation of Ba getters
V. Nemanič, M. Žumer, B. Zajec

Vloga in nastanek mikrostrukturnih sestavin M-A v zvarnih spojih maloogljičnih visokotrdnostnih konstrukcijskih jekel
The role and formation of martensite-austenite constituents in HSLA welded joints
Z. Praunseis, M. Toyoda, A. Križman, M. Ohata

Optimizacija postopka izračunavanja kovinskega vložka z uporabo računalniškega programskega paketa CHARGE-PRO®
The solution of optimal charge calculations using CHARGE-PRO® the computer aided program package
B. Koroušić

Vpliv elektromagnetnega mešanja na makrostrukturo in mikrostrukturo kontinuirno ulitih gredic
The structure of electromagnetically stirred continuously cast billets
B. Arh, D. Kmetič, F. Tehovnik, V. Prešern, B. Koroušić, J. Lamut, H. Ploštajner

Krhkost nizkoogljičnega jekla zaradi stika s tekočo kovino
Liquid-metal embrittlement of low-carbon steel
B. Godec, V. Grdun

Sodi za shranjevanje radioaktivnih odpadkov
Radioactive-waste containers
R. Celin, D. Kmetič, M. Gričar

Production technology and use of aluminum drop forging components
Proizvodnja in uporaba izkovkov iz Al-zlitin
V. M. Kevorkijan

Čiščenje pred in po poboljšanju jekel v kalilnih soleh
Cleaning of steel before and after thermal treatment in salt baths
F. Legat, M. Plut

Možnosti uporabe odpadnega kremenovega mulja v opečni industriji
Potencial use of waste stone dust in the clay-based industry
V. Ducman, T. Kopar

Zavorne ploščice iz karboniziranega materiala za zavorne diske iz kompozitov C/C-SiC
Carbonised-material-based brake pads for a C/C-SiC composite brake disc
Z. Stadler
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates