Materials and Technology 38 (2004) 6

 

Predstavitev GZS – združenja kovinskih materialov
V. Pirih

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

The characterisation of intermetallic-compound particles in an annealed Al-Mg-Cr-Fe alloy
Karakterizacija delcev intermetalnih spojin v žarjeni zlitini Al-Mg-Cr-Fe
M. Svoboda, J. Janovec, M. Jenko, A. Vranković

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Accelerated creep tests of all-welded metals
Pospešeni preskusi lezenja čistih varov
R. Šturm, M. Jenko, B. Ule

Synthesis of fullerenes in RF thermal plasma reactor
Sinteza fulerenov v RF termičnem plazemskem reaktorju
Z. Marković, B. Todorović-Marković, I. Mohai, Z. Nikolić, S. Farkas, T. Nenadović, J. Szepvolgyi

The temperature distribution in the strand during secondary cooling of the continuously cast billet
Porazdelitev temperature na žili med sekundarnim ohlajanjem kontinuirno litega jekla
V. Grozdanić, A. Markotić

Effect of austenitising temperature on austempering kinetics of Ni-Mo alloyed ductile iron
Vpliv temperature avstenitizacije na kinetiko austempering legirane nodularne litine
B. Bosnjak, B. Radulovic

The synthesis of Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics
Sinteza keramike Na0,5Bi0,5TiO3
M. Spreitzer, M. Valant, D. Suvorov

Vpliv izhodne mikrostrukture bakra na izdelavo kompozita CU-C
The influence of the copper microstructure on the production of a CU-C composite
R. Rudolf, L. Kosec, I. Anžel, A. Križman

Porazdelitev nekovinskih vključkov pri kontinuirnem ulivanju gredic
Distribution of non-metallic inclusions in a continuous cast billet
B. Arh, F. Tehovnik, D. Kmetič, E. Bricelj

Razvoj modela širjenja med toplim prostim kovanjem
Development of the model for the prediction of spreading during hot open-die forging
M. Knap, G. Kugler, M. Terčelj, R. Turk, C. Nzobandora, H. Palkowski

Elektrokemijske in XPS-raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini
Electrochemical and XPS studies of cobalt-based alloys in a simulated physiological solution
A. Kocijan, I. Milošev

Vpliv radioaktivnih odpadkov na korozijske lastnosti nerjavnih jekel
The influence of radioactive wastes on the corrosion resistance of stainless steels
Č. Donik, M. Jenko, B. Pihlar, A. Legat, V. Krošelj, J. Vojvodič-Tuma

Vedenje zlitin Cu-xZn v boratnem pufru z dodatkom kloridnih ionov
The behaviour of Cu-xZn alloys in a borate solution containing chloride ions
T. Kosec Mikić, I. Milošev, B. Pihlar

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Minimizing wear through combined thermo chemical and plasma activated diffusion and coating processes
Minimiziranje obrabe s kombinirano termokemično in plazemsko aktivirano difuzijo in procesi prekrivanja površin
T. Mueller, A. Gebeshuber, R. Kullmer, C. Lugmair, S. Perlot, M. Stoiber

Influence of feldspar content in quartz sand on the properties of mould mixtures for moulds and cores for grey cast iron casting
Vpliv vsebnosti glinenca v kremenovem pesku na lastnosti mešanic za forme in jedra za ulivanje sive litine
M. Krgović, D. Vuksanović, N. Z. Blagojević, R. Zejak

Magnetronska vakuumska črpalka z novo geometrijo katod
A magnetron vacuum pump with a new cathode geometry
A. Vesel, M. Mozetič

Kontrola rezervoarjev za naftne derivate
Inspecting an above-ground storage tank
R. Celin, J. Vojvodič Tuma, G. Kosec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates