Materials and Technology 44 (2010) 2

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Nekaj možnih postopkov izdelave hidrofobnih in oleofobnih polimernih membram ter njihova uporaba
Hydrophobic and olephobic membrane usage and production processes
D. Drev, J. Panjan

Liquid metal/ceramic interfaces in dental practice and jewellery manufacturing
Staljene vmesne površine med kovino in keramiko v zobozdravstvu in pri izdelavi nakita
K. T. Raić, R. Rudolf, A. Todorović, D. Stamenković, I. Anžel

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Influence of MnS inclusions on the corrosion of austenitic stainless steels
Vpliv vključkov MnS na korozijsko odpornost avstenitnih nerjavnih jekel
Č. Donik, I. Paulin, M. Jenko

AES and XPS characterization of titanium hydride powder
Preiskave praška titanovega hidrida s spektroskopijo Augerjevih elektronov in rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo
I. Paulin, D. Mandrino, Č. Donik, M. Jenko

Fracture characteristics of the Cr-V ledeburitic steel Vanadis 6
Prelomne značilnosti ledeburitnega Cr-V-jekla Vanadis 6
P. Jurči, B. Šuštaršič, V. Leskovšek

Surface modifications of maraging steels used in the manufacture of moulds and dies
Modifikacija površine jekla maraging in uporaba pri izdelavi kokil in utopov
F. Cajner, D. Landek, V. Leskovšek

Two numerical models of the solidification structure of massive ductile cast-iron casting
Numerična modela strukture strjevanja masivnega duktilnega železovega ulitka
K. Stransky, J. Dobrovska, F. Kavicka, V. Gontarev, B. Sekanina, J. Stetina

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Correlation between the corrosion resistance and the hardness scattering of structural metals treated with a pulsed electric current
Korelacija med odpornostjo proti koroziji in raztrosom trdote pri konstrukcijskih materialih, obdelanih s pulziranjem električnega toka
A. Babutsky, A. Chrysanthou, J. Ioannou, I. Mamuzic
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates