Materials and Technology 44 (2010) 6

 

In memoriam – Jožef Arh 1930–2010

60 LET INŠTITUTA ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE LJUBLJANA/
60 YEARS OF THE INSTITUTE OF METALS AND TECHNOLOGY LJUBLJANA


60 let Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana
60 years of Institute of metals and technology Ljubljana
M. Jenko

40 let elektronske mikroanalize
40 years of electron probe mikroanalisis
F. Vodopivec

25 let vakuumske toplotne in kemotermične obdelave na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
25 years of vacuum heat treatment and surface engineering at the Institute of metals and technology, Ljubljana
V. Leskovšek

Non-oriented electrical steel sheets
Neorientirane elektropločevine
D. Steiner Petrovič

Effect of trace and residual elements on the hot brittleness, hot shortness and properties of 0.15–0.3 % C Al-killed steels with a solidification microstructure
Učinek elementov v sledovih in preostalih elementov na krhkost in pokljivost v vročem jekla z 0,15 – 0,3 % C, pomirjenega z Al in s strjevalno mikrostrukturo
M. Torkar

The influence of powder selection and process conditions on the characteristics of some oil-retaining sintered bronze bearings
Vpliv izbire prahov in pogojev izdelave na lastnosti samomazalnih sintranih ležajev vrste Cu-Sn
B. Šuštaršič, M. Godec, A. Kocijan, Č. Donik

The influence of the microalloying elements of HSLA steel on the microstructure and mechanical properties
Vpliv mikrolegirnih elementov na mikrostrukturo in mehanske lastnosti HSLA jekla
D. A. Skobir, M. Godec, M. Balcar, M. Jenko

Effect of 3 S reheating on charpy notch toughness and hardness of martensite and lower bainite
Vpliv 3 S pogrevanja na charpyjevo zarezno žilavost in trdoto martenzita in spodnjega bainita
G. Kosec, F. Vodopivec, A. Smolej, J. Vojvodič-Tuma, M. Jenko

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Deformation mechanisms in Ti3Al-Nb alloy at elevated temperatures
Mehanizem deformacije v zlitini Ti3Al-Nb pri povišanih temperaturah
S. Tadić, R. Prokić-Cvetković, I. Balać, R. Heinemann-Jančić, K. Bojić, A. Sedmak

Synthesis and characterisation of closed cells aluminium foams containing dolomite powder as foaming agent
Priprava in karakterizacija aluminijskih pen z zaprto poroznostjo, izdelanih z dolomitnim prahom kot sredstvom za penjenje
V. Kevorkijan, S. Davor Škapin, I. Paulin, B. Šuštaršič, M. Jenko

Imobilizacija letečega pepela z zasteklitvijo
Fly ash immobilization with vitrification
N. Orešek, F. Berk, N. Samec, F. Zupanič

The impact of stagnant water on the corrosion processes in a pipeline
Vpliv zastajajočih voda v cevovodih na korozijske procese
M. Suban, R. Cvelbar, B. Bundara

Determination of the critical pressure for a hot-water pipe with a corrosion defect
Določitev kritičnega pritiska v vročevodni cevi s korozijsko poškodbo
D. Kozak, Ž. Ivandić, P. Kontajić

Effects of variations in alloy content and machining parameters on the strength of the intermetallic bonding between a diesel piston and a ring carrier
Vpliv sprememb v sestavi zlitine in parametrov obdelave na trdnost intermetalne vezave med dieselskim batom in nosilcem obročka
A. F. Acar, F. Ozturk, M. Bayrak

Analysis of the process of crystallization of continuous cast special brass alloys with the acoustic emission
Analiza procesa kristalizacije kontinuirno lite specialne medenine z metodo akustične emisije
M. Tasić, Z. Anđić, A. Vujović, P. Jovanić

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The influence of adding emulsion flocculants on the effects of red-mud sedimentation
Vpliv dodatka emulzijskih flokulantov na pojave pri sedimentaciji rdečega blata
D. Smolović, M. Vukčević, D. Blečić

Metallographic characterization of the joining part for EN 10216-1 and EN 10083-3 made with different consumables
Metalografska karakterizacija veznega člena iz EN 10216-1 in EN 10083-3, izdelanega z različnimi dodajnimi materiali
N. Štrekelj, M. Lampič, L. Kosec, B. Markoli

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 44 (2010), 1–6 – Volume 44 (2010), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates