Materials and Technology 45 (2011) 1

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Experimental study of some masonry-wall coursework material types under horizontal loads and their comparison
Eksperimentalna raziskava zgradbe nekaterih zidarskih zidov – vodoravna obremenitev in primerjava uporabljenih materialov
M. Kamanli, M. S. Donduren, M. T. Cogurcu, M. Altin

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Synthesis of aluminium foams by the powder-metallurgy process: compacting of precursors
Sinteza aluminijevih pen po postopku metalurgije prahov: stiskanje prekurzorjev
I. Paulin, B. Šuštaršič, V. Kevorkijan, S. D. Škapin, M. Jenko

A new method for determining the remaining lifetime of coated gas-turbine blades
Nova metoda za izračun preostale trajnostne dobe lopatic plinskih turbin
L. B. Getsov, P. G. Krukovski, N .V. Mozaiskaja, A. I. Rybnikov, K. A. Tadlja

Reduction of ultra-fine tungsten powder with tungsten (VI)-oxide in a vertical tube reactor
Redukcija ultrafinih prahov volframovega(VI) oksida v reaktorju z vertikalno cevjo
Ž. Kamberović, D. Filipović, K. Raić, M. Tasić, Z. Anðić, M. Gavrilovski

Oxygen diffusion in the non-evaporable getter St 707 during heat treatment
Difuzija kisika v getru St 707 med toplotno obdelavo
S. Avdiaj, B. Šetina - Batič, J. Šetina, B. Erjavec

The modeling of auger spectra
Modeliranje augerjevih spektrov
B. Poniku, I. Belič, M. Jenko

Modelling of the directional solidification of a leaded red brass flange
Modeliranje usmerjenega strjevanja prirobnice iz rdeče svinčeve medenine
V. Grozdanić

Characterization of the inclusions in spring steel using light microscopy and scanning electron microscopy
Karakterizacija vključkov v vzmetnih jeklih s svetlobno in vrstično elektronsko mikroskopijo
A. Bytyqi, N. Pukšič, M. Jenko, M. Godec

Characterization of the carbides in a Ni-Ti shape-memory alloy wire
Karakterizacija karbidov v Žici zlitine s spominom Ni-Ti
M. Godec, A. Kocijan, M. Jenko

Fracture toughness of the vacuum-heat-treated spring steel 51CrV4
Lomna žilavost vakuumsko toplotno obdelanega vzmetnega jekla 51CrV4
B. Senčič, V. Leskovšek

Similarity criteria and effect of lubricant inertia at cold rolling
Merila podobnosti in vpliv vztrajnosti maziva pri hladnem valjanju
D. Ćurčija, F. Vodopivec, I. Mamuzić

IN MEMORIAM

Oskar Kürner 1925–2010
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates