Materials and Technology 45 (2011) 6

 

Predgovor/Foreword
M. Mozetič

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Microwave-assisted non-aqueous synthesis of ZnO nanoparticles
Sinteza nanodelcev ZnO v nevodnem mediju pod vplivom mikrovalov
G. Ambrožič, Z. Crnjak Orel, M. Žigon

Removal of a thin hydrogenated carbon film by oxygen plasma treatment
Odstranjevanje tanke plasti hidrogeniranega ogljika s kisikovo plazmo
U. Cvelbar

Low temperature destruction of bacteria Bacillus stearothermophilus by weakly ionized oxygen plasma
Nizkotemperaturno uničevanje bakterij Bacillus stearothermophilus s šibko ionizirano kisikovo plazmo
M. Mozetič

Surface characterization of polymers by XPS and SIMS techniques
Analiza površine polimerov z metodama XPS in SIMS
J. Kovač

Modification of PET-polymer surface by nitrogen plasma
Modifikacija površine PET-polimera z dušikovo plazmo
R. Zaplotnik, M. Kolar, A. Doliška, K. Stana-Kleinschek

Functionalization of AFM tips for use in force spectroscopy between polymers and model surfaces
Funkcionalizacija AFM-konic za uporabo v spektroskopiji sil med polimeri in modelnimi površinami
T. Maver, K. Stana - Kleinschek, Z. Peršin, U. Maver

A novel approach for qualitative determination of residual tin based catalyst in poly(lactic acid) by X-ray photoelectron spetroscopy
Nov način kvalitativne določitve vsebnosti katalizatorja kositra v polilaktični kislini z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo
V. Sedlařík, A. Vesel, P. Kucharczyk, P. Urbánek

Hydrophobization of polymer polystyrene in fluorine plasma
Hidrofobizacija polimera polistiren s fluorovo plazmo
A. Vesel

Plasma treatment of biomedical materials
Plazemska obdelava biomedicinskih materialov
I. Junkar, U. Cvelbar, M. Lehocky

Radiofrequency induced plasma in large-scale plasma reactor
Radiofrekvenčno inducirana plazma v reaktorju velikih dimenzij
R. Zaplotnik, A. Vesel

Modification of surface morphology of graphite by oxygen plasma treatment
Sprememba morfologije grafita med obdelavo s kisikovo plazmo
K. Eleršič, I. Junkar, M. Modic, R. Zaplotnik, A. Vesel, U. Cvelbar

Properties of particleboards made by using an adhesive with added liquefied wood
Lastnosti ivernih plošč, izdelanih z uporabo lepila z dodanim utekočinjenim lesom
N. Čuk, M. Kunaver, S. Medved

Poly(styrene-CO-divinylbenzene-CO-2-ethylhexyl)acrylate membranes with interconnected macroporous structure
Poli(stiren-KO-divinilbenzen-KO-2-etilheksil)akrilatne membrane s povezano porozno strukturo
U. Sevšek, S. Seifried, Č. Stropnik, I. Pulko, P. Krajnc

Modification of non-woven cellulose for medical applications using non-equlibrium gassious plasma
Modifikacija celuloznih kopren, uporabnih v medicinske namene, z neravnovesno plinsko plazmo
K. Stana - Kleinschek, Z. Peršin, T. Maver

Use of AFM force spectroscopy for assessment of polymer response to conditions similar to the wound, during healing
Uporaba AFM-spektroskopije sil za spremljanje odziva polimernih molekul na v rani podobna okolja med celjenjem
U. Maver, T. Maver, A. Žnidaršič, Z. Peršin, M. Gaberšček, K. Stana-Kleinschek

Biodegradable polymers from renewable resources: effect of proteinic impurityon polycondensation products of 2-hydroxypropanoic acid
Biorazgradljivi polimeri iz obnovljivih virov: vpliv proteinskih nečistot na produkte polikondenzacije 2-hidroksipropanojske kisline
I. Poljanšek, P. Kucharczyk, V. Sedlařík, V. Kašpárková, A. Šalaková, J. Drbohlav

Sub micrometer and nano ZnO as filler in PMMA materials
Submikrometrski in nano ZnO kot polnilo v PMMA-materialih
A. Anžlovar, Z. Crnjak Orel, M. Žigon

Tuning of poly(ethylene terephtalate) (PET) surface properties by oxygen plasma treatment
Prilagoditev lastnosti površine polietilen tereftalata (PET) z obelavo v kisikovi plazmi
A. Doliška, M. Kolar

Probability of recombination and oxidation of O atoms on a-C:H surface
Verjetnost za rekombinacijo in oksidacijo za atome kisika na površini a-C:H
A. Drenik, K. Eleršič, M. Modic, P. Panjan

Hydrothermal growth of Zn5(OH)6(CO3)2 and its thermal transformation into porous ZnO film used for dye-sensitized solar cells
Hidrotermalna rast Zn5(OH)6(CO3)2 s termično transformacijo v porozno plast ZnO, uporabljeno za elektrokemijske sončne celice
M. Bitenc, Z. Crnjak Orel
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates