Materials and Technology 45 (2011) 6

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

High-strength low-alloy (HSLA) steels
Visokotrdna malolegirana (HSLA) konstrukcijska jekla
D. A. Skobir

TEM investigation of metallic materials – an advanced technique in materials science and metallurgy
Preiskave kovinskih materialov s presevno elektronsko mikroskopijo – moderna tehnika v znanosti o materialih in metalurgiji
D. Jenko

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Modelling of hot tears in continuously cast steel
Modeliranje vročih razpok v kontinuirno litem jeklu
V. Grozdanić

Thermodynamic investigation of the Al-Sb-Zn system
Termodinamska raziskava sistema Al-Sb-Zn
G. Klančnik, J. Medved

XPS and SEM of unpolished and polished FeS surface
Rentgenska fotoelektronska spektroskopija in vrstična elektronska mikroskopija nepolirane in polirane površine FeS
Dj. Mandrino

Surface characterization and pickling characteristics of the oxide scale on duplex stainless steel
Površinska karakterizacija in lastnosti luženja oksidne plasti na dupleksnem nerjavnem jeklu
Č. Donik

CFD analysis of exothermic reactions in Al-Au nano multi-layered foils
CFD-analiza eksotermnih reakcij v večplastnih nanofolijah Al-Au
K. T. Raić, R. Rudolf, P. Ternik, Z. Žunič, V. Lazić, D. Stamenković, T. Tanasković, I. Anžel

Microstructure evolution in SAF 2507 super duplex stainless steel
Razvoj mikrostrukture v superdupleksnem nerjavnem jeklu SAF 2507
F. Tehovnik, B. Arzenšek, B. Arh, D. Skobir, B. Pirnar, B. Žužek

Optimization of the quality of continuously cast steel slabs using the Firefly algorithm
Optimizacija kakovosti kontinuirno lite jeklene plošče z uporabo algoritma "Firefly"
T. Mauder, C. Sandera, J. Stetina, M. Seda

Hot workability of 95MnWCr5 tool steel
Vroča preoblikovalnost orodnega jekla 95MnWCr5
A. Križaj, M. Fazarinc, M. Jenko, P. Fajfar

Lifetime evaluation of a steam pipeline using NDE methods
Ocena preostale trajnostne dobe parovoda z uporabo neporušitvenih preiskav (NDE)
F. Kafexhiu, J. Vojvodič Tuma

The influence of the chemical composition of steels on the numerical simulation of a continuously cast slab
Vpliv kemične sestave jekel na numerično simulacijo kontinuirno lite plošče
J. Stetina, F. Kavicka

Prediction of the mechanical properties of cast Cr-Ni-Mo stainless steels with a two-phase microstructure
Napoved mehanskih lastnosti litih Cr-Ni-Mo nerjavnih jekel z dvofazno mikrostrukturo
M. Malešević, J. V. Tuma, B. Šuštaršič, P. Borković

Relationship between mechanical strength and Young’s modulus in traditional ceramics
Odvisnost med mehansko trdnostjo in Youngovim modulom pri tradicionalni keramiki
I. Štubňa, A. Trník, P. Šín, R. Sokolář, I. Medveď
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates