Materials and Technology 45 (2011) 5

 

Franc Vodopivec – osemdesetletnik
Laudation in honour of Franc Vodopivec on the occasion of his 80th birthday
M. Jenko

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Cr-V ledeburitic cold-work tool steels
Ledeburitna jekla Cr-V za delo v hladnem
P. Jurči

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Experimental comparison of resistance spot welding and friction-stir spot welding processes for the EN AW 5005 aluminum alloy
Eksperimentalna primerjava odpornosti procesov točkovnega varjenja in točkovnega tornega varjenja pri aluminijevi zlitini EN AW 5005
M. K. Kulekci, U. Esme, O. Er

The friction and wear behavior of Cu-Ni3Al composites by dry sliding
Trenje in obraba Cu-Ni3Al kompozitov pri suhem drsenju
M. Demirel, M. Muratoglu

Weldability of metal matrix composite plates by friction stir welding at low welding parameters
Varivost plošč kompozita s kovinsko osnovo po vrtilno tornem postopku pri nizkih varilnih parametrih
Y. Bozkurt

Influence of the gas composition on the geometry of laser-welded joints in duplex stainless steel
Vpliv vrste zaščitnega plina na geometrijo zvara pri laserskem varjenju nerjavnega dupleksnega jekla
B. Bauer, A. Topić, S. Kralj, Z. Kožuh

Multiscale modelling of heterogeneous materials
Mikro in makro modeliranje heterogenih materialov
M. Lamut, J. Korelc, T. Rodič

Genetic programming and soft-annealing productivity
Genetsko programiranje in produktivnost mehkega žarjenja
M. Kovačič, B. Šarler

Semi-solid gel electrolytes for electrochromic devices
Poltrdni gelski elektroliti za elektrokromne naprave
M. Hajzeri, M. Čolović, A. Šurca Vuk, U. Posset, B. Orel

Combustible precursor behaviour in the lanthanum chromite formation process
Termične lastnosti reakcijskega gela za pripravo lantanovega kromita
K. Zupan, M. Marinšek, B. Novosel

Nanoscale modification of hard coatings with ion implantation
Nanovelikostna modifikacija trdnih prekritij z ionsko implantacijo
B. Škorić, D. Kakaš, M. Gostimirović, A. Miletić

Influence of the granulation and grain shape of quartz sands on the quality of foundry cores
Vpliv granulacije in oblike zrn kremenovega peska na kakovost livarskih jeder
M. Marinšek, K. Zupan

Characterization of extremely weakly ionized hydrogen plasma with a double Langmuir probe
Karakterizacija šibko ionizirane vodikove plazme z dvojno Langmuirjevo sondo
M. Mozetič

Optical properties of plastically deformed copper: an ellipsometric study
Optične lastnosti plastično derformiranega bakra: študij elipsometrije
N. Romčević, R. Rudolf, J. Trajić, M. Romčević, B. Hadžić, D. Vasiljević – Radović, I. Anžel

Relaxation of the residual stresses produced by plastic deformation
Relaksacija zaostalih napetosti zaradi plastične deformacije
N. Tadić, M. Jelić, D. Lučić, M. Mišović

Accelerated corrosion behaviors of Zn, Al and Zn/15Al coatings on a steel surface
Pospešeno korozijsko obnašanje Zn, Al in Zn/15Al prekritij na površini jekla
A. Gulec, O. Cevher, A. Turk, F. Ustel, F. Yilmaz

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Alloys with modified characteristics
Zlitine z modificiranimi lastnostmi
M. Oruč, M. Rimac, O. Beganović, S. Muhamedagić

Evaluation of the microstructural changes in Cr-V ledeburitic tool steels depending on the austenitization temperature
Ocena sprememb mikrostrukture v ledeburitnemn orodnem jeklu Cr-V v odvisnosti od temperature avstenitizacije
P. Bílek, J. Sobotová, P. Jurči

IN MEMORIAM

Hans Jürgen Grabke
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates