Materials and Technology 46 (2012) 3

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Automated fractal analysis of a network of thermal fatigue cracks
Avtomatična fraktalna analiza mreže razpok zaradi termične utrujenosti
P. Maruschak

Computer simulation of fatigue, creep and thermal-fatigue cracks propagation in gas-turbine blades
Računalniška simulacija napredovanja utrujenostnih razpok, razpok pri lezenju in termično-utrujenostnih razpok v lopaticah plinskih turbin
A. Semenov, S. Semenov, A. Nazarenko, L. Getsov

Minimization of the surface roughness and form error on the milling of free-form surfaces using a Grey relational analysis
Minimizacija hrapavosti površine in oblikovne napake pri obdelavi prostih površin z uporabo Grey odvisnostne analize
M. Kurt, S. Hartomacýođlu, B. Mutlu, U. Köklü

Friction-stir welding of high-strength aluminium alloys and a numerical simulation of the plunge stage
Vrtilno torno varjenje visokotrdnih aluminijevih zlitin in numerična simulacija faze taljenja
M. Perovic, D. Veljic, M. Rakin, N. Radovic, A. Sedmak, N. Bajic

Microstructural and physical-mechanical analyses of the performance of nanostructured and other compatible consolidation products for historical renders
Mikrostruktura in fizikalno-mehanske lastnosti nanostrukturnih in drugih kompatibilnih proizvodov za utrjevanje zgodovinskih ometov
G. Borsoi, M. Tavares, M. R. Veiga, A. S. Silva

Etching rates of different polymers in oxygen plasma
Študij hitrosti jedkanja različnih polimerov v kisikovi plazmi
A. Vesel, T. Semenič

Effect of a foaming agent and its morphology on the foaming behaviour, cell-size distribution and microstructural uniformity of closed-cell aluminium foams
Vpliv vrste in morfologije sredstva za penjenje na proces penjenja, porazdelitev por po velikosti in uniformnost mikrostrukture aluminijskih pen z zaprtimi porami
V. Kevorkijan, S. D. Škapin, I. Paulin, U. Kovačec, M. Jenko

Simulation of latent-heat thermal storage integrated with room structures
Simulacija hranjenja latentne toplote, integrirane v sobnih strukturah
P. Charvat, T. Mauder, M. Ostry

Shape-memory polymers filled with SiO2 nanoparticles
Polimeri z oblikovnim spominom, polnjeni s SiO2 nanodelci
I. A. Bocsan, M. Conradi, M. Zorko, I. Jerman, L. Hancu, M. Borzan, M. Fabre, J. Ivens

Magnesium alloys for hydrogen storage
Magnezij za skladiščenje vodika
D. Vojtěch, V. Knotek

Aspects of titanium-implant surface modification at the micro and nano levels
Oblike modifikacije titanovih implantatov na mikrometrskem in nanometrskem nivoju
I. Milinković, R. Rudolf, K. T. Raić, Z. Aleksić, V. Lazić, A. Todorović, D. Stamenković

Numerical study of heat-transfer enhancement of homogeneous water-Au nanofluid under natural convection
Numerična analiza povečanja prenosa toplote homogene nanotekočine voda-Au pod pogoji naravne konvekcije
P. Ternik, R. Rudolf, Z. Žunič

Optimization of the mechanical properties of the superalloy Nimonic 80A
Optimiranje mehanskih lastnosti superzlitine Nimonic 80A
R. Sunulahpašić, M. Oruč, M. Hadžalić, M. Rimac

Batch-filling scheduling and particle swarms
Izdelava delovnih nalogov za jeklarno in roji delcev
M. Kovačič, B. Šarler

The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations
Vpliv obrabe orodja na mehanizem nastanka odrezka in vibracije orodja
A. Antić, P. B. Petrović, M. Zeljković, B. Kosec, J. Hodolič

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Evolution of the number and size of the inclusions during steel treatment in a ladle furnace and in a vacuum caisson
Število in velikost vključkov, nastalih pri obdelavi jekla v ponovčni peči in vakuumski komori
Z. Adolf, J. Jurča

Simulation of the self-healing of dolomitic lime mortar
Simulacija samopoprave dolomitne apnene malte
B. Lubelli, T. G. Nijland, R. P. J. van Hees

Desulphurization of the high-alloy and middle-alloy steels under the conditions of an eaf by means of synthetic slag based on CaO-Al2O3
Razžvepljanje močno in srednje legiranih jekel v elektroobločni peči s sintetično žlindro na osnovi CaO-Al2O3
K. Michalek, L. Čamek, K. Gryc, M. Tkadlečková, T. Huczala, V. Troszok

Structural, thermal and magnetic properties of barium-ferrite powders substituted with Mn, Cu or Co and X (X = Sr and Ni) prepared by the sol-gel method
Strukturne, termične in magnetne lastnosti prahov barijevega ferita, nadomeščenih z Mn, Cu ali Co in X (X = Sr in Ni), pripravljenih po sol-gel metodi
A. Gurbuz, N. Onar, I. Ozdemir, A. C. Karaoglanli, E. Celik

Influence of the water temperature on the cooling intensity of mist nozzles in continuous casting
Vpliv temperature vode na intenziteto ohlajanja z megličnimi šobami pri kontinuirnem ulivanju
M. Raudensky, M. Hnizdil, J. Y. Hwang, S. H. Lee, S. Y. Kim
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates