Materials and Technology 46 (2012) 6

 

Predgovor/Foreword
M. Torkar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Reactive-sintering production of intermetallics
Izdelava intermetalnih zlitin z reaktivnim sintranjem
P. Novák, I. Marek, L. Mejzlíková, A. Michalcová, D. Vojtěch

Influence of the cooling rate on the microstructure development of the EN AW-AlMg4.5Mn0.7 alloy
Vpliv ohlajevalne hitrosti na razvoj mikrostrukture v zlitini EN AW-AlMg4,5Mn0,7
N. Dolić, J. Medved, P. Mrvar, F. Unkić

Influence of delayed ettringite formation on the mechanical properties of aerated concrete
Vpliv zakasnele tvorbe etringita na mehanske lastnosti aeriranih betonov
S. Lubej, A. Ivanič, R. Rudolf, I. Anžel

Type of submerged entry nozzle vs. concentration profiles in the intermixed zone of round blooms with a diameter of 525 mm
Primerjava vrste potopljene šobe in profila koncentracije v območju mešanja pri okroglih blokih s premerom 525 mm
K. Michalek, K. Gryc, M. Tkadlečková, J. Morávka, T. Huczala, D. Bocek, D. Horáková

Development of a 3D printer for thermoplastic modelling
Razvoj 3D-tiskalnika za termoplastično modeliranje
B. Valentan, D. Pogačar, T. Brajlih, T. Zupančič Hartner, A. Pilipović, I. Drstvenšek

In-vitro evaluation of the retention of different prefabricated posts luted with different cements
Vrednotenje zdržljivosti in vitro različnih montažnih stebričkov, utrjenih z različnimi cementi
M. Maksimović, A. Špadijer Gostović, A. Todorović, N. Romčević, R. Rudolf, A. Todorović

Influence of material properties on the machinability in face milling
Vpliv lastnosti materiala na obdelovalnost pri čelnem rezkanju
M. Sekulić, M. Hadžistević, M. Gostimirović, R. Turisova, V. Pejić

Thermodynamic characterization of an AlCu5.5BiSn alloy with various neodymium additions
Termodinamična karakterizacija zlitine AlCu5,5BiSn z različnimi dodatki neodima
D. Volšak, M. Vončina, P. Mrvar, J. Medved

Aluminum-matrix nanocomposites: Swarm-intelligence optimization of the microstructure and mechanical properties
Nanokompoziti na osnovi aluminija: optimizacija mikrostrukture in mehanskih lastnosti z uporabo inteligence roja
M. O. Shabani, A. Mazahery

Temperature behaviour of the boride layer of a low-carbon microalloyed steel
Temperaturno vedenje boridnega sloja na maloogljičnem mikrolegiranem jeklu
N. Ucar, O. B. Aytar, A. Calik

Investigation of the effect of temper condition on the friction-stir weldability of AA7075 Al-alloy plates
Raziskovanje učinka popuščanja plošče iz aluminijeve zlitine AA7075 na varivost s trenjem
G. Ipekoglu, B. G. Kiral, S. Erim, G. Çam

Nucleation and growth of M23C6 particles in high-chromium creep-resistant steel
Nukleacija in rast izločkov M23C6 v kromovem jeklu, odpornem proti lezenju
F. Vodopivec, D. A. Skobir Balantič, M. Jenko, B. Žužek, M. Godec

Determining the hot-deformation characteristics of a 1235 aluminum alloy using a processing map
Značilnosti vroče deformacije aluminijeve zlitine 1235 z uporabo načrta procesiranja
W. Yan, G. Fu

Synthesis of nano-composite poly (4-4-diamino diphenyl sulfon) with various metals
Sinteza nanopolikompozita (4-4-diamino difenil sulfona) z različnimi kovinami
M. Sharifirad, A. Omrani, A. A. Rostami, F. Koohyar

Influence of molybdenum on the hot-tensile properties of austenitic stainless steels
Vpliv molibdena na natezne lastnosti v vročem avstenitnih nerjavnih jekel
F. Tehovnik, D. Steiner Petrovič, F. Vode, J. Burja

Surface modification of nanosilica fillers for the preparation of silica/epoxy nanocomposites
Površinska modifikacija nanodelcev silicijevega dioksida za pripravo nanokompozitov SiO2-epoksi
A. Kocijan, M. Conradi, M. Zorko

Calculation of accelerated stationary creep rate activation energy for a steel microstructure with a uniform distribution of carbide particles
Izračun aktivacijske energije za stacionarno hitrost lezenja za jeklo z mikrostrukturo z enakomerno porazdelitvijo karbidnih izločkov
B. Žužek, F. Vodopivec, B. Podgornik, M. Jenko, M. Godec

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Dependence of the fracture mode on the welding variables in the resistance spot welding of ferrite-martensite DP980 advanced high-strength steel
Odvisnost narave preloma od spremenljivk varjenja pri uporovnem točkastem varjenju naprednega feritno-martenzitnega visoko trdnostnega jekla DP980
M. Pouranvari, E. Ranjbarnoodeh

Injection of brown-coal tar in a statistical relationship with the significant parameters of a blast furnace
Statistično razmerje med vpihovanjem katrana iz rjavega premoga in pomembnimi parametri plavža
P. Pustějovská, S. Jursová, S. Brožová, M. Pivko

Evaluation of steel desulphurization in the ladle during the utilization of briquetting fluxing agents for slags
Ocena razžvepljanja jekla v talilnem loncu z uporabo briketiranih talil za tvorbo žlindre
L. Socha, J. Bažan, K. Gryc, J. Morávka, P. Styrnal, V. Pilka, Z. Piegza, K. Michalek, M. Tkadlečková

Relationship between the calculated oxygen activity and the sulfur partition ratio for CaO-Al2O3-SiO2-MgO slag during ladle refining
Razmerje med izračunano aktivnostjo kisika in deležem porazdelitve žvepla v žlindri CaO-Al2O3-SiO2-MgO med rafinacijo v livnem loncu
Z. Slović, K. T. Raić, Lj. Nedeljković, T. Volkov-Husović

The effect of shaping and firing technology on the properties of ceramic tiles based on two different kaolinic clays
Vpliv tehnologije oblikovanja in žganja dveh različnih kaolinskih glin na lastnosti keramičnih ploščic
R. Sokolar

The effects of micro and nano CaCO3 on the rheological and physico/mechanical behavior of an SBS/CaCO3 composite
Vpliv mikro- in nanodelcev CaCO3 na reološko in fizikalno/mehansko vedenje kompozita SBS/CaCO3
M. Sadeghi, A. Esfandiari

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 46 (2012), 1–6 – Volume 46 (2012), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates