Materials and Technology 47 (2013) 4

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of martensitic stainless-steel joints welded with austenitic stainless-steel fillers
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti martenzitnih nerjavnih spojev, varjenih z avstenitnimi nerjavnimi elektrodami
A. Calik, M. S. Karakaş

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

New combined bio-scouring and bio-bleaching process of cotton fabrics
Nov, združeni postopek bioizkuhavanja in biobeljenja bombažnih tkanin
N. Špička, P. Forte Tavčer

Effect of mechanical activation on mullite formation in an alumina-quartz ceramics system
Vpliv mehanske aktivacije na nastanek mullita v keramičnem sistemu glinica-kremen
E. Elmas, K. Yildiz, N. Toplan, H. Özkan Toplan

Determination of the mechanical parameters of a bonded joint between a metal and a composite by comparing experiments with a finite-element model
Določanje mehanskih parametrov spoja med kovino in kompozitom s primerjavo preizkusov in modelom končnih elementov
P. Bernardin, J. Vacík, T. Kroupa, R. Kottner

Determination of the metal concentrations in an anode material for solid-oxide fuel cells
Določitev vsebnosti kovin v anodnem materialu za gorivne celice s trdnim elektrolitom
T. Skalar, A. Golobič, M. Marinšek, J. Maček

Producing antibacterial silver-doped hydroxyapatite powders with chemical precipitation and reshaping in a spray dryer
Izdelava s srebrom dopiranega protibakterijskega prahu hidroksiapatita s kemijskim izločanjem in preoblikovanjem v razpršilnem sušilniku
F. E. Bastan, Y. Y. Özbek

Tribocorrosion degradation of protective coatings on stainless steel
Tribokorozijska degradacija zaščitnih prevlek na nerjavnem jeklu
D. Kek Merl, P. Panjan, M. Čekada, P. Gselman, S. Paskvale

Behaviour of short cracks emanating from tiny drilled holes
Vedenje kratkih razpok, ki nastanejo iz majhnih izvrtin
V. Gliha, P. Maruschak, T. Vuherer

Internal-oxidation kinetics of Ag-Cd alloys
Kinetika notranje oksidacije zlitin Ag-Cd
L. Balanović, V. Ćosović, N. Talijan, D. Živković

Effects of the ageing treatment on the superelastic behavior of a nitinol stent for an application in the esophageal duct: a finite-element analysis
Učinek staranja na superelastično vedenje nitinolne opore pri uporabi v cevi požiralnika: analiza končnih elementov
F. Nematzadeh, S. K. Sadrnezhaad

Investigation of the effect of skin-pass rolling on the formability of low-carbon steel sheets
Preiskava učinka dresirnega valjanja na preoblikovalnost maloogljične jeklene pločevine
D. Asefi, H. Monajatizadeh, A. Ansaripour, A. Salimi

Synthesis, characterization and sensing application of a solid alum/fly ash composite electrolyte
Sinteza, karakterizacija in možnost uporabe trdnega kompozitnega elektrolita galun-leteči pepel
A. Sachdeva, R. Singh, P. K. Singh, B. Bhattacharya

Different source atelocollagen thin films: preparation, process optimisation and its influence on the interaction with eukaryotic cells
Različen izvir atelokolagenskih tankih plasti: priprava, optimizacija procesa in vpliv na interakcije z evkariontičnimi celicami
J. López García, P. Humpolíček, M. Lehocký, I. Junkar, M. Mozetič

Evaluation of equilibrium isotherm models for the adsorption of Cu and Ni from wastewater on bentonite clay
Ocena modelov ravnotežnih izoterm za adsorpcijo Cu in Ni iz odpadnih vod na bentonitno glino
S. A. Al-Jlil, M. S. Latif

Modelling and optimization of a laser droplet-formation process
Modeliranje in optimizacija laserskega tvorjenja kapljice
T. Kokalj, I. Grabec, E. Govekar

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Comparison of the temperature fields of continuously cast steel slabs with different chemical compositions
Primerjava temperaturnega polja kontinuirno ulitih jeklenih slabov različnih kemijskih sestav
F. Kavicka, K. Stransky, B. Sekanina, J. Stetina, M. Masarik, T. Mauder, V. Gontarev

Investigation of the thermomechanical properties and microstructure of special magnesium alloys
Preiskava termomehanskih lastnosti in mikrostrukture posebnih magnezijevih zlitin
P. Lichý, M. Cagala, J. Beňo

Impact of casting speed on the temperature field of continuously cast steel billets
Vpliv livne hitrosti na temperaturno polje kontinuirno ulitih gredic iz jekla
L. Klimes, J. Stetina, P. Bucek

Development of the production of ultrafine-grained titanium with the conform equipment
Razvoj proizvodnje ultradrobnozrnatega titana z opremo conform
M. Duchek, T. Kubina, J. Hodek, J. Dlouhy

Conversion of the Ms70 alpha-brass torsion-test data into hot-forming processing maps
Pretvorba podatkov torzijskega preizkusa alfa medi Ms70 v procesne zemljevide vroče predelave
T. Kubina, J. Bořuta, R. Pernis

Recycled polymer/clay composites for heavy-metals adsorption
Recikliran kompozit polimer-glina za adsorpcijo težkih kovin
F. D. Alsewailem, S. A. Aljlil

Influential factors in the surface-hardness testing of a nitrided layer
Vplivni faktorji pri preizkušanju trdote površine nitrirane plasti
F. Cajner, D. Landek, I. Kumić, A. Vugrinčić

Mechanical and microstructural properties of the fly-ash-based geopolymer paste and mortar
Mehanske in mikrostrukturne lastnosti geopolimernih veziv in malt iz letečega pepela
R. Zejak, I. Nikolić, D. Blečić, V. Radmilović, V. Radmilović

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates