Materials and Technology 47 (2013) 5

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Evaluation of ladle slag as a potential material for building and civil engineering
Ocena potenciala ponovčne žlindre kot surovine za uporabo v gradbeništvu
V. Zalar Serjun, B. Mirtič, A. Mladenovič

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Modelling of the lubricant-layer thickness on a mandrel during rolling seamless tubings
Modeliranje debeline plasti maziva na trnu pri valjanju brezšivnih cevi
D. Ćurčija, I. Mamuzić

Alternative utilization of the core sand for a green-sand system
Alternativna uporaba peska za jedra v sistemu priprave livarskega peska
N. Špirutová, J. Beňo, V. Bednářová

Micro-abrasion wear testing of multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN hard coatings deposited on the AISI H11 steel
Mikroabrazijsko preizkušanje obrabe večplastne nanokompozitne trde prevleke TiAlSiN/TiSiN/TiAlN na jeklu AISI H11
H. Çaliskan, A.Erdogan, P. Panjan, M. S. Gök, A. C. Karaoglanli

Determination of the solidus and liquidus temperatures of the real-steel grades with dynamic thermal-analysis methods
Določanje solidusnih in likvidusnih temperatur realnih jekel z metodami dinamične analize
K. Gryc, B. Smetana, M. Žaludová, K. Michalek, P. Klus, M. Tkadlečková, L. Socha, J. Dobrovská, P. Machovčák, L. Válek, R. Pachlopnik, B. Chmiel

Synthesis of Au nanoparticles prepared with ultrasonic spray pyrolysis and hydrogen reduction
Sinteza Au-nanodelcev, pripravljenih z ultrazvočno razpršilno pirolizo in redukcijo z vodikom
S. Stopic, R. Rudolf, J. Bogovic, P. Majerič, M. Čolić, S. Tomić, M. Jenko, B. Friedrich

Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of piston alloys
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti zlitin za bate
S. Manasijević, S. Marković, Z. Aćimović - Pavlović, K. Raić, R. Radiša

Effect of the bonding time on the microstructure and mechanical properties of a transient-liquid-phase bonded IN718 using a Ni-Cr-B filler alloy
Vpliv časa spajanja na mikrostrukturo in mehanske lastnosti spoja s prehodno tekočo fazo pri spajanju IN718 z uporabo zlitine Ni-Cr-B za spajanje
M. Pouranvari, A. Ekrami, A. H. Kokabi

Electro-codeposited Cr-SiC composite coatings: effect of the pulse-current frequency on morphology and hardness
Kompozitna prevleka iz elektronanesenega Cr-SiC: vpliv frekvence pulzirajočega toka na morfologijo in trdoto
O. Sancakoglu, M. Erol, B. Agaday, E. Çelik

Effect of sheet thickness on the anisotropy and thickness distribution for AA2024-T4
Vpliv debeline pločevine na anizotropijo in razporeditev debeline pri AA2024-T4
M. Dilmec, H. S. Halkaci, F. Ozturk, M. Turkoz

Effect of a Mo addition on the properties of high-Mn steel
Vpliv dodatka Mo na lastnosti visokovsebnostnega Mn-jekla
G. R. Razavi, M. S. Rizi, H. M. Zadeh

Influence of the matrix type on the temperature responsiveness of a poly-NiPAAm/chitosan microgel functionalized PES fabric
Vpliv vrste matrice na temperaturno odzivnost poli-NiPAAm/hitozan mikrogela na PES-tkanini
B. Tomšič, P. Križman Lavrič, B. Simončič, D. Jocić

Application of infinite-element calculations for consolidating a railway foundation of blowing sand reclamation
Uporaba izračuna z neskončnimi elementi za utrditev podlage železniške proge z drobnim peskom
K. Xie, Y. Pan, H. Ni, H. Wang

Experimental study on the role of the vibration damping and energy absorption of flexible function layers
Eksperimentalna študija vloge dušenja vibracij in absorpcije energije v gibljivih funkcionalnih plasteh
B. Yang, J. Huang, S. Mo, P. Wu

Abrasive wear behaviour of SiCp-reinforced 2011 Al-alloy composites
Vedenje kompozita Al zlitine 2011, ojačane z delci SiCp, pri abraziji
M. Uzkut

Influence of weld-process parameters on the material characterization of the friction-stir-welded joints of the AA6061-T6 aluminium alloy
Vpliv parametrov postopka varjenja na lastnosti torno-vrtilno varjenih spojev aluminijeve zlitine AA6061-T6
H. Patil, S. Soman

Compositional and microstructural analyses of Fe-Pd nanostructured thin films
Elementna in mikrostrukturna analiza nanostrukturnih tankih plasti Fe-Pd
Z. Samardžija, K. Žužek Rožman, D. Pečko, S. Kobe

Evaluation of the effects of surface treatments on different dental ceramic structures
Ocena vpliva obdelave površine različnih dentalnih keramik
E. Ertürk, M. Dalkiz, E. Özyilmaz, H. Z. Akbaş, H. A. Çetinkara, H. Aykul

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Microtomography in building materials
Mikrotomografija gradbenih materialov
A. Česen, L. Korat, A. Mauko, A. Legat

Influence of thermomechanical processing on the cold deformability of low-carbon steel
Vpliv termomehanske predelave na hladno preoblikovalnost maloogljičnega jekla
B. Baručija, M. Oruč, O. Beganović, M. Rimac, S. Muhamedagić

Oxidation of the Al2O3-TiB2 composites produced with the reduction-combustion synthesis technique
Oksidacija kompozita Al2O3-TiB2, izdelanega s tehniko redukcijske zgorevne sinteze
N. Ergin, Y. Garip, O. Ozdemir

Optimisation of the slag mode in the ladle during the steel processing of secondary metallurgy
Optimiranje žlindre v ponovci pri izdelavi jekla po postopku sekundarne metalurgije
L. Socha, J. Bažan, K. Gryc, J. Morávka, P. Styrnal, V. Pilka, Z. Piegza

Study on the mechanical and radiation-shielding properties of borided AISI 304 stainless steels
Študija mehanskih lastnosti in zaščitnih sposobnosti nerjavnega jekla AISI 304 pred sevanjem
A. Çalik, S. Karakas, N. Uçar, I. Akkurt, A. Turhan

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates