Materials and Technology 48 (2014) 5

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

An overview of the influence of stainless-steel surface properties on bacterial adhesion
Vpliv lastnosti površine nerjavnega jekla na adhezijo bakterij
M. Hočevar, M. Jenko, M. Godec, D. Drobne

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Adsorption of hexavalent chromium from an aqueous solution of steel-making slag
Adsorpcija heksavalentnega kroma iz vodne raztopine jeklarske žlindre
A. Štrkalj, Z. Glavaš, G. Matijašić

Structural, mechanical and cytotoxicity characterization of as-cast biodegradable Zn-xMg (x = 0.8–8.3 %) alloys
Strukturne, mehanske in citotoksične lastnosti biorazgradljive Zn-xMg (x = 0,8–8,3 %) zlitine v litem stanju
J. Kubásek, I. Pospíšilová, D. Vojtěch, E. Jablonská, T. Ruml

Structural characterization of a bulk and nanostructured Al-Fe system
Karakterizacija strukture osnove in nanostrukture sistema Al-Fe
A. Fekrache, M. Yacine Debili, S. Lallouche

Wear behavior of Al/SiC/graphite and Al/FeB/graphite hybrid composites
Vedenje hibridnih kompozitov Al/SiC/grafit in Al/FeB/grafit pri obrabi
S. Şahin, N. Yüksel, H. Durmuş, S. Gençalp Ýrýzalp

Mathematical model for an Al-coil temperature calculation during heat treatment
Matematični model za izračun temperature v Al-kolobarju med toplotno obdelavo
F. Vode, F. Tehovnik, J. Burja, B. Arh, B. Podgornik, D. Steiner Petrovič, M. Malenšek, L. Kočevar, M. Lažeta

Investigating the effects of cutting parameters on the hole quality in drilling the Ti-6Al-4V alloy
Preiskava vpliva parametrov rezanja na kvaliteto izvrtine, izvrtane v zlitino Ti-6Al-4V
Y. Hisman Çelik

Influence of graphite on the hardness and wear behavior of AA6061–B4C composite
Vpliv grafita na trdoto in vedenje kompozita AA6061–B4C pri obrabi
S. Prabagaran, G. Chandramohan, P. Shanmughasundaram

Tribology of CrAg7N coatings deposited on Vanadis 6 ledeburitic tool steel
Tribologija prevlek CrAg7N na ledeburitnem orodnem jeklu Vanadis 6
P. Bílek, P. Jurči, M. Hudáková, Ľ. Čaplovič, M. Novák

Morphology and magnetic properties of Fe3O4-alginic acid nanocomposites
Morfologija in magnetne lastnosti nanokompozitov Fe3O4-alginska kislina
M. Kaźmierczak, K. Pogorzelec-Glaser, A. Hilczer, S. Jurga, Ł. Majchrzycki, M. Nowicki, R. Czajka, F. Matelski, R. Pankiewicz, B. Łęska, L. Kępiński, B. Andrzejewski

Microstructural comparison of the thermomechanically treated and cold deformed Nb-microalloyed trip steel
Primerjava mikrostruktur termomehansko obdelanega in hladno deformiranega, z Nb-mikrolegiranega trip-jekla
A. Grajcar, K. Radwański

Control of the metallurgical processing of ICDP cast irons
Kontrola metalurške obdelave litega železa ICDP
J. Hampl, T. Válek, P. Lichý, T. Elbel

Synthesis comparison and characterization of chitosan-coated magnetic nanoparticles prepared with different methods
Primerjava postopkov in karakterizacija magnetnih nanodelcev, prevlečenih s hitozanom
G. Hojnik Podrepšek, Ž. Knez, M. Leitgeb

Study of phase transformations in Cr-V tool steel
Študij faznih premen v orodnem jeklu Cr-V
M. Pašák, R. Čička, P. Bílek, P. Jurči, Ľ. Čaplovič

Model antimicrobial polymer system based on poly(vinyl chloride) and crystal violet
Model protimikrobnega polimernega sistema na osnovi polivinilklorida in kristal violeta
J. Klofáč, I. Kuřitka, P. Bažant, K. Jedličková, J. Sedlák

Effect of the tool geometry and welding parameters on the macrostructure, fracture mode and weld strength of friction-stir spot-welded polypropylene sheets
Vpliv geometrije orodja in parametrov varjenja na makrostrukturo, vrsto preloma in trdnost zvara pri torno-vrtilnem točkastem varjenju polipropilenskih plošč
M. Kemal Bilici, A. Irfan Yükler, A. Kastan

Microstructural analysis of CuAlNiMn shape-memory alloy before and after the tensile testing
Analiza mikrostrukture zlitine CuAlNiMn z oblikovnim spominom pred nateznim preizkusom in po njem
I. Ivanić, M. Gojić, S. Kožuh, B. Kosec

Effect of the initial microstructure on the properties of low-alloyed steel upon mini-thixoforming
Vpliv začetne mikrostrukture na lastnosti malolegiranega jekla po predelavi mini-thixoforming
B. Mašek, D. Aišman, H. Jirková

Experimental investigation of the surface properties obtained by cutting brass-353 (a+b) with an abrasive water jet and other cutting methods
Preiskava lastnosti površine medenine 353 (a+b) po rezanju z abrazijskim vodnim curkom in drugimi metodami rezanja
A. Akkurt

Influence of the working technology on the development of alloys H13-w(Cu) 87.5 %
Vpliv tehnologije izdelave na razvoj zlitine H13-w(Cu) 87,5 %
U. Artiček, M. Bojinovič, M. Brunčko, I. Anžel

Microstructure characteristics of the Al-w(Cu) 4.5 % model alloy
Mikrostrukturne značilnosti modelne zlitine Al-w(Cu) 4,5 %
B. Šuštaršič, M. Jenko, B. Šarler

Chromite spinel formation in steelmaking slags
Nastanek kromitnih spinelov v jeklarskih žlindrah
J. Burja, F. Tehovnik, J. Medved, M. Godec, M. Knap


STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Recycling of jute wastes using pulpzyme enzyme
Recikliranje odpadkov jute z uporabo encima pulpzima
K. Mohajershojaei, F. Dadashian

Influences of the heat input on a 2205 duplex stainless steel weld
Vpliv vnosa toplote v zvar dupleksnega nerjavnega jekla 2205
B. Rajkumar Gnanasundaram, M. Natarajan

Tribological behavior and characterization of borided cold-work tool steel
Tribološko vedenje in karakterizacija boriranega orodnega jekla za delo v hladnem
I. Gunes

Microstructures of the Al-Fe-Cu-X alloys prepared at various solidification rates
Mikrostruktura zlitin Al-Fe-Cu-X po različnih hitrostih strjevanja
M. Voděrová, P. Novák, F. Průša, D Vojtěch

Assessment of the post-impact damage propagation in a carbon-fibre composite under cyclic loading
Ocena napredovanja poškodbe po udarcu pri ponavljajočih se obremenitvah kompozita z ogljikovimi vlakni
D. Kytýř, T. Fíla, J. Šleichrt, T. Doktor, M. Šperl

Possibilities for increasing the purity of steel in production using secondary-metallurgy equipment
Možnosti povečanja čistosti jekla pri proizvodnji z uporabo opreme za sekundarno metalurgijo
M. Korbáš, L. Čamek, M. Raclavský

Effect of different surface-heat-treatment methods on the surface properties of AISI 4140 steel
Vpliv različnih toplotnih obdelav površine na lastnosti površine jekla AISI 4140
A. Ayday, M. Durman

Preparation and application of polymer inclusion membranes (PIMs) including alamine 336 for the extraction of metals from an aqueous solution
Priprava in uporaba membrane iz polimera (PIM) in alamina 336 za ločenje kovin iz vodnih raztopin
Y. Yildiz, A. Manzak, B. Aydýn, O. Tutkun

Accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of the C45 steel during controlled rolling
Pospešena sferoidizacija in udrobnjenje karbidov (ASR) pri kontroliranem valjanju jekla C45
D. Hauserova, J. Dlouhy, Z. Novy

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates