Materials and Technology 49 (2015) 3

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Wear mechanisms and surface engineering of forming tools
Obrabni mehanizmi in inženiring površine preoblikovalnih orodij
B. Podgornik, V. Leskovšek

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Predicting the physical properties of drawn Nylon-6 fibers using an artificial-neural-network model
Napovedovanje fizikalnih lastnosti vlečenih vlaken iz najlona 6 z uporabo modela umetne nevronske mreže
R. Semnani Rahbar, M. Vadood

Influence of the impact angle and pressure on the spray cooling of vertically moving hot steel surfaces
Vpliv vpadnega kota in tlaka na ohlajanje z brizganjem na vertikalno premikajoče se vroče površine jekla
M. Hnízdil, M. Chabičovský, M. Raudenský

Techniques of measuring spray-cooling homogeneity
Tehnike merjenja homogenosti hlajenja z brizganjem
M. Chabičovský, M. Raudenský

Mineralogical and geochemical characterization of roman slag from the archaeological site near Mošnje (Slovenia)
Mineraloška in geokemična karakterizacija rimske žlindre z arheološkega najdišča pri Mošnjah (Slovenija)
S. Kramar, J. Lux, H. Pristacz, B. Mirtič, N. Rogan - Šmuc

Reynolds differential equation singularity using processes of small straining with lubrication
Reynoldsova diferencialna enačba pri procesih majhne deformacije z mazanjem
D. Ćurčija, F. Vodopivec, I. Mamuzić

Prediction of the catastrophic tool failure in hard turning through acoustic emission
Napovedovanje katastrofične poškodbe keramičnih vložkov pri struženju z akustično emisijo
M. Čilliková, B. Mičieta, M. Neslušan, R. Čep, I. Mrkvica, J. Petrů, T. Zlámal

Erosive wear resistance of silicon carbide-cordierite ceramics: influence of the cordierite content
Odpornost keramike silicijev karbid-kordierit proti obrabi pri eroziji: vpliv vsebnosti kordierita
M. Pošarac-Marković, Dj. Veljović, A. Devečerski, B. Matović, T. Volkov-Husović

Influence of the substrate temperature on the structural, optical and thermoelectric properties of sprayed V2O5 thin films
Vpliv temperature podlage na strukturne, optične in termoelektrične lastnosti napršene tanke plasti V2O5
Y. Vijayakumar, K. N. Reddy, A. V. Moholkar, M. V. R. Reddy

Deep micro-hole drilling for hadfield steel by electro-discharge machining (EDM)
Vrtanje globokih mikrolukenj v jekla hadfield z metodo elektrorazreza (EDM)
V. Yilmaz, M. Sarikaya, H. Dilipak

Surface analysis of electrochromic CuxO films in their colored and bleached states
Površinska analiza elektrokromiznih plasti CuxO v njihovih obarvanih in obeljenih stanjih
M. M. Ristova, M. Milun, B. Pejova

Thermodynamic analysis of the precipitation of carbonitrides in microalloyed steels
Termodinamska analiza izločanja karbonitridov v mikrolegiranih jeklih
M. Opiela

Experimental investigation of the crack-initiation moment of Charpy specimens under impact loading
Eksperimentalna preiskava trenutka iniciacije razpoke pri udarni obremenitvi Charpyjevih vzorcev
V. Kharchenko, E. Kondryakov, A. Panasenko

Structural, thermal and magnetic properties of Fe-Co-Ni-B-Si-Nb bulk amorphous alloy
Strukturne, termične in magnetne lastnosti masivne amorfne zlitine Fe-Co-Ni-B-Si-Nb
S. Lesz, M. Nabiałek, R. Nowosielski

The nano-wetting aspect at the liquid-metal/SiC interface
Vidik nanoomakanja na stiku staljena kovina-SiC
M. Mihailović, K. Raić, A. Patarić, T. Volkov - Husović

The effect of a superplasticizer admixture on the mechanical fracture parameters of concrete
Vpliv dodatka superplastifikatorja na parametre mehanskega zloma betona
H. Šimonová, I. Havlíková, P. Daněk, Z. Keršner, T. Vymazal

Properties and structure of Cu-Ti-Zr-Ni amorphous powders prepared by mechanical alloying
Lastnosti in struktura amorfnih prahov Cu-Ti-Zr-Ni, pripravljenih z mehanskim legiranjem
A. Guwer, R. Nowosielski, A. Lebuda

Interaction of Cr2N and Cr2N/Ag thin films with CuZn-brass counterpart during ball-on-disc testing
Interakcija Cr2N in Cr2N/Ag tankih plasti v paru s CuZn-medenino med preizkusom krogla na disk
P. Bílek, P. Jurči, P. Dulová, M. Hudáková, J. Ptačinová, M. Pašák

Using simulated spectra to test the efficiency of spectral processing software in reducing the noise in Auger electron spectra
Uporaba simuliranega spektra za preizkus učinkovitosti programske opreme predelave spektra pri zmanjšanju šuma spektra Augerjevih elektronov
B. Poniku, I. Belič, M. Jenko

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Surface behavior of AISI 4140 modified with the pulsed-plasma technique
Lastnosti površine AISI 4140, spremenjene s tehniko pulzirajoče plazme
Y. Y. Özbek, M. Durman

Preparation and dielectric properties of thermo-vaporous BaTiO3 ceramics
Priprava in dielektrične lastnosti termo-parno porozne keramike BaTiO3
A. Kholodkova, M. Danchevskaya, N. Popova, L. Pavlyukova, A. Fionov

Hybrid sol-gel coatings doped with cerium to protect magnesium alloys from corrosion
Hibridni sol-gel-nanosi, dopirani s cerijem, za korozijsko zaščito magnezijevih zlitin
N. V. Murillo-Gutiérrez, F. Ansart, J.-P. Bonino, M.-J. Menu, M. Gressier

Influence of the tool geometry and process parameters on the static strength and hardness of friction-stir spot-welded aluminium-alloy sheets
Vpliv geometrije orodja in parametrov procesa na statično trdnost in trdoto pri vrtilno-tornem točkastem varjenju pločevin iz Al-zlitine
H. Güler

The stabilization of nano silver on polyester filament for a machine-made carpet
Stabilizacija nanodelcev srebra na poliestrskem vlaknu za strojno izdelavo preprog
K. M. Shojaei, A. Farrahi, H. Farrahi, A. Farrahi

Evaluation of the thermal resistance of selected bentonite binders
Ocena toplotne upornosti izbranih bentonitnih veziv
J. Beňo, J. Vontorová, V. Matějka, K. Gál

Development of numerical models for the heat-treatment-process optimisation in a closed-die forging production
Razvoj numeričnih modelov za optimizacijo postopka toplotne obdelave pri proizvodnji odkovkov v zaprtih utopnih orodjih
L. Maleček, M. Fedorko, F. Vančura, H. Jirková, B. Mašek

IN MEMORIAM

Alojz Prešern, dipl. inž. metalurgije (1920–2015)

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates