Materials and Technology 49 (2015) 4

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Impact-toughness investigations of duplex stainless steels
Preiskave udarne žilavosti dupleksnega nerjavnega jekla
S. Topolska, J. Łabanowski

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Effects of the artificial-aging temperature and time on the mechanical properties and springback behavior of AA6061
Vpliv temperature in časa umetnega staranja na mehanske lastnosti in vzmetnost AA6061
A. Polat, M. Avsar, F. Ozturk

Monitoring of polyurethane dispersions after the synthesis
Spremljanje poliuretanskih disperzij po sintezi
M. Ocepek, J. Zabret, J. Kecelj, P. Venturini, J. Golob

Spectroscopic and porosimetric analyses of Roman pottery from an archaeological site near Mošnje, Slovenia
Spektroskopske in porozimetrične preiskave rimske lončenine z arheološkega najdišča pri Mošnjah, Slovenija
S. Kramar, J. Lux

Non-linear finite-element simulations of the tensile tests of textile composites
Nelinearna simulacija nateznih preizkusov tekstilnih kompozitov s končnimi elementi
T. Kroupa, K. Kunc, R. Zemčík, T. Mandys

Influence of the type and number of prepreg layers on the flexural strength and fatigue life of honeycomb sandwich structures
Vpliv vrste in števila plasti na utrditev upogibne trdnosti in zdržljivosti pri utrujanju satastih sendvičnih konstrukcij
L. Fojtl, S. Rusnakova, M. Zaludek, V. Rusnák

Potential for obtaining an ultrafine microstructure of low-carbon steel using accumulative roll bonding
Možnosti doseganja ultradrobnozrnate mikrostrukture pri spajanju maloogljičnega jekla z akumulativnim valjanjem
T. Kubina, J. Gubiš

Optimization of the annealing of plaster moulds for the manufacture of metallic foams with an irregular cell structure
Optimiranje postopka žarjenja mavčnih form za izdelavo kovinskih pen z nepravilno strukturo celic
I. Kroupová, P. Lichý, F. Radkovský, J. Beňo, V. Bednářová, I. Lána

The kinetics of small-impurity grain-boundary-segregation formation in cold-rolled deep-drawing 08C-Al and IF steels during post-deformation annealing
Kinetika nastanka segregacije nečistoč po mejah zrn med žarjenjem po hladnem valjanju jekel 08C-Al in IF za globoki vlek
A. Rashkovskiy, A. Kovalev, D. Wainstein, I. Rodionova, Y. Bykova, D. Zakharova

Application of a control-measuring apparatus and peltier modules in the bulk-metallic-glass production using the pressure-casting method
Uporaba kontrolno-merilne naprave in peltierjevih modulov pri izdelavi masivnih kovinskih stekel po postopku tlačnega litja
W. Pilarczyk, A. Pilarczyk

Evaluation of the structural changes in 9 % Cr creep-resistant steel using an electrochemical technique
Ocena sprememb strukture v jeklu z 9 % Cr, odpornem proti lezenju, z uporabo elektrokemijske tehnike
J. Rapouch, J. Bystriansky, V. Sefl, M. Svobodova

Effect of the by-pass cement-kiln dust and fluidized-bed-combustion fly ash on the properties of fine-grained alkali-activated slag-based composites
Vpliv prahu iz peči za cement in letečega pepela iz vrtinčaste plasti na lastnosti drobnozrnatega, z alkalijami aktiviranega kompozita na osnovi žlindre
V. Bílek Jr., L. Pařízek, L. Kalina

Microstructure, magnetic and mechanical properties of the bulk amorphous alloy Fe61Co10Ti4Y5B20
Mikrostruktura, magnetne in mehanske lastnosti masivne amorfne zlitine Fe61Co10Ti4Y5B20
K. Bloch, M. Nabiałek, J. Gondro

Modified cement-based mortars: crack initiation and volume changes
Modificirane malte na osnovi cementa: iniciacija razpok in volumenske spremembe
I. Havlikova, V. Bilek Jr., L. Topolar, H. Simonova, P. Schmid, Z. Kersner

Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete
Lastnosti loma navadnega in visokozmogljivega betona, ojačanega s polipropilenskimi vlakni
P. Smarzewski, D. Barnat-Hunek

Preparation of porous ceramic materials based on CaZrO3
Priprava porozne keramike na osnovi CaZrO3
E. Śnieżek, J. Szczerba, I. Jastrzębska, E. Kleczyk, Z. Pędzich

DP780 dual-phase-steel spot welds: critical fusion-zone size ensuring the pull-out failure mode
Točkasti zvari jekla DP780 z dvofazno strukturo: kritična velikost staljene cone, ki zagotavlja porušenje z izpuljenjem
M. Pouranvari, S. P. H. Marashi, H. L. Jaber

Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures
Uporaba računalniške tomografije v primerjavi s standardiziranimi metodami določanja prepustnosti cementnih kompozitnih struktur
T. Komárková, M. Králíková, P. Kovács, D. Kocáb, T. Stavař

Properties of polymer-filled aluminium foams under moderate strain-rate loading conditions
Lastnosti aluminijevih pen, napolnjenih s polimernimi materiali, pri zmernih obremenitvah
T. Doktor, P. Zlámal, T. Fíla, P. Koudelka, D. Kytýř, O. Jiroušek

Quality of the structure of ash bodies based on different types of ash
Kvaliteta strukture telesa iz pepela na osnovi različnih vrst pepela
V. Cerny

Sintered board materials based on recycled glass
Sintrani ploščati materiali na osnovi recikliranega stekla
T. Melichar, J. Bydžovský

Mechanical and wetting properties of nanosilica/epoxy-coated stainless steel
Mehanske in površinske lastnosti premaza iz silicijevih nanodelcev in epoksidne smole na nerjavnem jeklu
M. Conradi, G. Intihar, M. Zorko

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Development of composite salt cores for foundry applications
Razvoj kompozitnih slanih jeder za uporabo v livarstvu
J. Beňo, E. Adámková, F. Mikšovský, P. Jelínek

Carbide morphology and ferrite grain size after accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of C45 steel
Morfologija karbidov in velikost feritnih zrn po pospešeni sferoidizaciji in rafinaciji (ASR) jekla C45
J. Dlouhy, D. Hauserova, Z. Novy

Use of micromachining to shape the structure and electrical properties of the front electrode of a silicon solar cell
Uporaba mikroobdelovanja za oblikovanje strukture in električnih lastnosti prednje elektrode silicijeve sončne celice
M. Musztyfaga-Staszuk

Fabrication of TiO2 nanotubes for bioapplications
Izdelava TiO2-nanocevk za biomedicinsko uporabo
M. Kulkarni, K. Mrak-Poljšak, A. Flašker, A. Mazare, P. Schmuki, A. Kos, S. Čučnik, S. Sodin-Šemrl, A. Iglič

Assessment of the impact-echo method for monitoring the long-standing frost resistance of ceramic tiles
Ocena metode impact-echo za kontrolo dolgotrajne odpornosti keramičnih ploščic proti zmrzali
M. Matysik, I. Plskova, Z. Chobola

Investigation on new creep- and oxidation-resistant materials
Preiskava novega materiala, odpornega proti lezenju in oksidaciji
O. Khalaj, B. Masek, H. Jirkova, A. Ronesova, J. Svoboda

Effect of preheating on mechanical properties in induction sintering of metal-powder material Fe and w(Cu) = 3 %
Vpliv predgrevanja na mehanske lastnosti indukcijsko sintranega materiala, izdelanega iz kovinskega prahu Fe in w(Cu) = 3 %
G. Akpinar, E. Atik

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates