Materials and Technology 49 (2015) 6

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Problems and normative evaluation of bond-strength tests for coated reinforcement and concrete
Problemi in normativna ocena preizkusov trdnosti vezi med armaturo s prekritjem in betonom
P. Pokorný, M. Kouřil, J. Stoulil, P. Bouška, P. Simon, P. Juránek

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Modeling of occurrence of surface defects of C45 steel with genetic programming
Modeliranje pojava površinskih napak pri jeklu C45 z genetskim programiranjem
M. Kovačič, R. Jager

Effects of various helically angled grinding wheels on the surface roughness and roundness in grinding cylindrical surfaces
Vpliv različnih kotov vijačnice pri brusilnih kolutih na hrapavost površine in okroglost pri brušenju valjastih površin
M. Gavas, M. Kina, U. Köklü

Characterization of cast-iron gradient castings
Karakterizacija litoželeznega gradientnega ulitka
D. Mitrović, P. Mrvar, M. Petrič

Comparative mechanical and corrosion studies on magnesium, zinc and iron alloys as biodegradable metals
Primerjalna študija mehanskih in korozijskih lastnosti biorazgradljivih zlitin magnezija, cinka in železa
D. Vojtěch, J. Kubásek, J. Čapek, I. Pospíšilová

Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack
Mikrostrukturne spremembe drobnozrnatega betona, izpostavljenega sulfatu
M. Vyšvařil, P. Bayer, M. Rovnaníková

Effect of thermomechanical treatment on the corrosion behaviour of Si-and Al-containing high-Mn austenitic steel with Nb and Ti micro-additions
Vpliv termomehanske obdelave na korozijsko vedenje manganskega avstenitnega jekla z vsebnostjo Si in Al, mikrolegiranega z Nb in Ti
A. Grajcar, A. Płachcińska, S. Topolska, M. Kciuk

Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concrete
Prosta energija površine hidrofobnih premazov na visokozmogljivem betonu, ojačanem s hibridnimi vlakni
D. Barnat-Hunek, P. Smarzewski

Developing continuous-casting-process control based on advanced mathematical modelling
Uporaba naprednega matematičnega modeliranja za razvoj kontrole postopka kontinuirnega ulivanja
J. Falkus, K. Miłkowska-Piszczek

Elastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures
Elastično vedenje ognjevzdržnih gradiv magnezija-krom pri povišanih temperaturah
I. Jastrzębska, J. Szczerba, J. Szlęzak, E. Śnieżek, Z. Pędzich

Study on the magnetization-reversal behavior of annealed Sm-Fe-Co-Si-Cu ribbons
Študij vedenja pri obratu magnetizacije žarjenih trakov Sm-Fe-Co-Si-Cu
M. Dośpial, S. Garus, M. Nabialek

Evaluation of the chitosan-coating effectiveness on a dental titanium alloy in terms of microbial and fibroblastic attachment and the effect of aging
Ocena učinkovitosti nanosa hitozana na oprijemanje mikrobov in fibroblastov na dentalni titanovi zlitini ter na pojav staranja
U. T. Kalyoncuoglu, B. Yilmaz, S. Gungor, Z. Evis, P. Uyar, G. Akca, G. Kansu

Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment
Struktura in lastnosti naogljičene površine jekla 35CrSiMn5-5-4 po nanostrukturni obdelavi
E. Skołek, K. Wasiak, W. A. Świątnicki

Optimization of the surface roughness by applying the Taguchi technique for the turning of stainless steel under cooling conditions
Uporaba Taguchi-jeve metode za optimiranje hrapavosti površine pri struženju nerjavnega jekla z ohlajanjem
M. Sarikaya

Effect of cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on the machinability of Ti-6Al-4V alloy
Vpliv podhlajevanja svedrov M42 HSS na obdelovalnost zlitine Ti-6Al-4V
T. Kivak, U. Şeker

Load-capacity prediction for the carbon-or glass-fibre-reinforced plastic part of a wrapped pin joint
Napoved nosilnosti plastičnih delov zatičnega spoja, ojačanega z ogljikovimi ali steklastimi vlakni
J. Krystek, R. Kottner

A meshless model of electromagnetic braking for the continuous casting of steel
Brezmrežni model elektromagnetnega zaviranja pri kontinuiranem ulivanju jekla
K. Mramor, R. Vertnik, B. Šarler

Non-singular method of fundamental solutions for three–dimensional isotropic elasticity problems with displacement boundary conditions
Nesingularna metoda fundamentalnih rešitev za deformacijo tridimenzijskih elastičnih problemov z deformacijskimi robnimi pogoji
Q. Liu, B. Šarler

Solid-state sintering of (K0.5Na0.5)NbO3 synthesized from an alkali-carbonate-based low-temperature calcined powder
Sintranjevtrdnemkeramike(K0,5Na0,5)NbO3, sintetizirane iz nizkotemperaturno kalciniranega prahu, pripravljenega na osnovi alkalijskih karbonatov
M. Feizpour, T. Ebadzadeh, D. Jenko

Stability of close-cell Al foams depending on the usage of different foaming agents
Stabilnost aluminijevih pen z zaprto poroznostjo glede na uporabo različnih penilnih sredstev
I. Paulin

STROKOVNI ČLANEK – PROFESSIONAL ARTICLE

Evolution of the microstructure and magnetic properties of a cobalt-silicon-based alloy in the early stages of mechanical milling
Razvoj mikrostrukture in magnetnih lastnosti zlitine Co-Si v začetnem stadiju mehanskega legiranja
W. Rattanasakulthong, C. Sirisathitkul, P. F. Rogl

IN MEMORIAM

Prof. dr. Milan Trbižan

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 49 (2015), 1–6 – Volume 49 (2015), 1–6

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates