Materials and Technology 50 (2016) 4

 

Predgovor urednika/Editor’s preface
Matjaž Torkar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Organosoluble xanthone-based polyimides: synthesis, characterization, antioxidant activity and heavy-metal sorption
Organsko topni poliamidi na osnovi ksantona: sinteza, karakterizacija, antioksidativna aktivnost in sorpcija težkih kovin
M. M. Lakouraj, G. Rahpaima, R. Azimi

Correlation of the heat-transfer coefficient at sprinkled tube bundle
Korelacija koeficienta prenosa toplote pri potresenem snopu cevi
P. Kracík, L. Šnajdárek, M. Lisý, M. Baláš, J. Pospíšil

Mathematical modeling of a cement raw-material blending process using a neural network
Matematično modeliranje postopka mešanja sestavin cementa s pomočjo nevronske mreže
A. Egrisogut Tiryaki, R. Kozan, N. Gokhan Adar

Possibilities of determining the air-pore content in cement composites using computed tomography and other methods
Možnosti določanja vsebnosti zračnih por v cementnih kompozitih z uporabo računalniške tomografije in drugih metod
B. Moravcová, P. Põssl, P. Misák, M. Blažek

Material and technological modelling of closed-die forging
Materialno-tehnološko modeliranje kovanja v zaprtem utopu
I. Vorel, Š. Jeníček, H. Jirková, B. Mašek

Investigation of wear behavior of borided AISI D6 steel
Preiskava obrabe boriranega jekla AISI D6
I. Gunes, S. Kanat

Investigation of Portevin-Le Chatelier effect of hot-rolled Fe-13Mn-0.2C-1Al-1Si TWIP steel
Preiskava Portevin-Le Chatelier učinka pri vročem valjanju Fe-13Mn-0.2C-1Al-1Si TWIP jekla
B. Aydemir, H. Kazdal Zeytin, G. Guven

The influence of surface coatings on the tooth tip deflection of polymer gears
Vpliv površinskih prevlek na poves vrha zoba polimernih zobnikov
B. Trobentar, S. Glodež, J. Flašker, B. Zafošnik

Vapour-phase condensed composite materials based on copper and carbon
Kompoziti na osnovi bakra in ogljika, kondenzirani iz plinske faze
V. Bukhanovsky, M. Rudnytsky, M. Grechanyuk, R. Minakova, C. Zhang

Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure: influence of the microstructure
Homogenizacija Al-Mg zlitine in krokodiljenje: vpliv mikrostrukture
E. Romhanji, T. Radetić, M. Popović

Metal particles size influence on graded structure in composite Al2O3-Ni
Vpliv velikosti kovinskih delcev na gradientno strukturo kompozita Al2O3-Ni
J. Zygmuntowicz, A. Miazga, K. Konopka, W. Kaszuwara

Static and dynamic tensile characteristics of S420 and IF steel sheets
Statične in dinamične natezne lastnosti pločevine iz S420 in IF jekla
M. Mihaliková, V. Girman, A. Lišková

Acoustic and electromagnetic emission of lightweight concrete with polypropylene fibers
Akustična in elektromagnetna emisija lahkega betona s polipropilenskimi vlakni
R. Štoudek, T. Trčka, M. Matysík, T. Vymazal, I. Plšková

Multi-criteria analysis of synthesis methods for Ni-based catalysts
Večkriterijska analiza sinteznih metod na osnovi Ni katalizatorja
V. Nikolić, B. Agarski, Ž. Kamberović, Z. Anđić, I. Budak, B. Kosec

Influence of structural defects on the magnetic properties of massive amorphous Fe60Co10Mo2WxY8B20-x (x = 1, 2) alloys produced with the injection casting method
Vpliv strukturnih napak na magnetne lastnosti masivne amorfne zlitine Fe60Co10Mo2WxY8B20-x (x = 1, 2), izdelane z metodo litja z vbrizgavanjem
J. Gondro, K. Bloch, M. Nabialek, S. Garus

Possibilities of NUS and Impact-Echo methods for monitoring steel corrosion in concrete
Možnosti metod NUS in Udarec-odmev za kontrolo korozije jekla v betonu
K. Timčaková-Šamárková, M Matysík, Z. Chobola

Characterization of heterogeneous arc welds through miniature tensile testing and Vickers-hardness mapping
Karakterizacija heterogenih zvarov s pomočjo miniaturnih nateznih preizkusov in matričnimi meritvami trdote po Vickersu
S. Hertelé, J. Bally, N. Gubeljak, P. Štefane, P. Verleysen, W. De Waele

Overcooling in overlap areas during hydraulic descaling
Podhladitev in prekrivanje področij med hidravličnim razškajanjem
M. Pohanka, H. Votavová

Investigation of the mechanical properties of a cork/rubber composite
Raziskava mehanskih lastnosti kompozita pluta/guma
R. Kottner, J. Kocáb, J. Heczko, J. Krystek

Fabrication and properties of SiC reinforced copper-matrix-composite contact material
Izdelava in lastnosti s SiC utrjenega kompozitnega materiala na osnovi bakra
G. F. Celebi Efe, M. Ýpek, S. Zeytin, C. Bindal

Investigation of the cutting forces and surface roughness in milling carbon-fiber-reinforced polymer composite material
Preiskava sil rezanja in hrapavosti površine pri rezkanju kompozitnega polimernega materiala, ojačanega z ogljikovimi vlakni
S. Bayraktar, Y. Turgut

Development of aluminium alloys for aerosol cans
Razvoj aluminijevih zlitin za aerosol doze
S. Kores, J. Turk, J. Medved, M. Vončina

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Computer tools to determine physical parameters in wooden houses
Določanje fizikalnih parametrov z računalniškimi orodji v lesenih hišah
D. Bečkovský, F. Vajkay, V. Tichomirov

Impression relaxation and creep behavior of Al/SiC nanocomposite
Sprostitev vtisa in obnašanje Al/SiC nanokompozita pri lezenju
Y. S. Kakhki, S. Nategh, T. S. Mirdamadi

Microstructure and properties of the high-temperature (HAZ) of thermo-mechanically treated S700MC high-yield-strength steel
Mikrostruktura in lastnosti visoko temperaturnega območja zvara (HAZ) termo-mehansko obdelanega jekla S700MC z visoko mejo plastičnosti
J. Górka

New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels
Nov koncept izdelave odkovkov iz visokotrdnostnih jekel v zaprtih utopih
K. Ibrahim, I. Vorel, D. Bublíková, B. Mašek

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Helium atom scattering–aversatile technique in studying nanostructures
Sipanje atomov helija – vsestranska tehnika za študij nanostruktur
G. Bavdek, D. Cvetko

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates