Materials and Technology 50 (2016) 5

 

Predgovor urednika/Editor’s preface
Paul John McGuiness

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Effect of the addition of niobium and aluminium on the microstructures and mechanical properties of micro-alloyed PM steels
Vpliv dodatka niobija in aluminija na mikrostrukturo in mehanske lastnosti mikrolegiranih PM jekel
S. Gündüz, M. A. Erden, H. Karabulut, M. Türkmen         

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Characteristics of dye-sensitized solar cells with carbon nanomaterials
Značilnosti na fiksirano barvo občutljivih solarnih celic z ogljikovimi nanomateriali
L. A. Dobrzański, A. Mucha, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, M. Szindler, A. Drygała, K. Lukaszkowicz

The effect of the welding parameters and the coupling agent on the welding of composites
Vpliv parametrov varjenja in sredstva za spajanje na varjenje kompozitov
S. E. Erdogan, U. Huner

Chemical cross-linking of chitosan/polyvinyl alcohol electrospun nanofibers
Kemijsko zamreženje elektro spredenih nanovlaken iz hitosan/polivinil alkohola
S. Pouranvari, F. Ebrahimi, G. Javadi, B. Maddah

Investigation of hole profiles in deep micro-hole drilling of AISI 420 stainless steel using powder-mixed dielectric fluids
Preiskava profilov luknje pri globokem vrtanju mikroluknje v AISI 420 nerjavnem jeklu s pomočjo dielektrične tekočine s primešanim prahom
V. Yilmaz

The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper
Pojav zmanjšanja plastičnosti malo legiranega bakra
W. Ozgowicz, E. Kalinowska-Ozgowicz, B. Grzegorczyk, K. Lenik

The effect of high-speed grinding technology on the properties of fly ash
Vpliv tehnologije hitrega mletja na lastnosti letečega pepela
K. Dvořák, I. Hájková

Investigation of the mechanical properties of electrochemically deposited Au-In alloy films using nano-indentation
Preiskava mehanskih lastnosti elektrokemijsko nanešenega filma zlitine Au-In z nanovtiskovanjem
S. Cherneva, R. Iankov, M. Georgiev, T. Dobrovolska, D. Stoychev

Growth of K2CO3-doped KDP crystal from an aqueous solution and an investigation of its physical properties
Rast KDP kristalov z dodatkom K2CO3 iz vodne raztopine in preiskava njihovih fizikalnih lastnosti
A. Rousta, H. R. Dizaji

Surface treatment of heat-treated cast magnesium and aluminium alloys
Obdelava površine toplotno obdelanih magnezijevih in aluminijevih livnih zlitin
T. Tański, M. Wiśniowski, W. Matysiak, M. Staszuk, R. Szklarek

Analysis of the structural-defect influence on the magnetization process in and above the Rayleigh region
Analiza vpliva strukturnih defektov na proces magnetizacije v in nad Rayleigh področjem
K. Gruszka

Effect of sulphide inclusions on the pitting-corrosion behaviour of high-Mn steels in chloride and alkaline solutions
Vpliv sulfidnih vključkov na jamičasto korozijo jekel z visoko vsebnostjo Mn v raztopinah kloridov in alkalij
A. Grajcar, A. Płachcińska

Influence of Na2SiF6 on the surface morphology and corrosion resistance of an AM60 magnesium alloy coated by micro arc oxidation
Vpliv Na2SiF6 na morfologijo površine in korozijsko odpornost magnezijeve zlitine AM60, prekrite z mikroobločno oksidacijo
A. Ayday

Mechanical properties of polyamide/carbon-fiber-fabric composites
Mehanske lastnosti kompozitne tkanine iz poliamid/ogljikovih vlaken
C.-E. Pelin, G. Pelin, A. Ştefan, E. Andronescu, I. Dincă, A. Ficai, R. Truşcă

Evaluation of the grindability of recycled glass in the production of blended cements
Ocena sposobnosti drobljenja recikliranega stekla pri proizvodnji mešanih cementov
K. Dvořák, D. Dolák, D. Všianský, P. Dobrovolný

Rheological properties of alumina ceramic slurries for ceramic shell-mould fabrication
Reološke lastnosti gošče iz glinice za izdelavo keramičnih kalupov
J. Szymańska, P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera

Effect of mechanical activation on the synthesis of a magnesium aluminate spinel
Vpliv mehanske aktivacije na sintezo magnezij-aluminatnega špinela
D. Kirsever, N. K. Karabulut, N. Canikoglu, H. Ö. Toplan

Phase and microstructure development of LSCM perovskite materials for SOFC anodes prepared by the carbonate-coprecipitation method
Razvoj kristalnih faz in mikrostrukture LSCM perovskitnih materialov za SOFC anode, pripravljenih s karbonatno metodo koprecipitacije
K. Zupan, M. Marinšek, T. Skalar

Artificial aggregate from sintered coal ash
Umetni agregat iz sintranega pepela premoga
V. Cerny, R. Drochytka

Investigation studies involving wear-resistant ALD/PVD hybrid coatings on sintered tool substrates
Preiskave obrabne odpornosti hibridnega nanosa ALD/PVD na sintranem orodju
M. Staszuk, D. Pakuła, T. Tański

Dissimilar spot welding of DQSK/DP600 steels: the weld-nugget growth
Točkasto varjenje jekel DQSK/DP600: rast jedra zvara
S. P. Hoveida Marashi

Armour plates from Kozlov rob – analyses of two unusual finds
Oklepni plošči s Kozlovega roba – analize dveh nenavadnih najdb
T. Lazar, P. Mrvar, M. Lamut, P. Fajfar

Numerical and experimental investigation of the effect of hydrostatic pressure on the residual stress in boiler-tube welds
Numerična in eksperimentalna preiskava vpliva hidrostatičnega tlaka na zaostale napetosti v zvaru na kotlovski cevi
D. Danyali, E. Ranjbarnodeh

Effect of direct cooling conditions on the microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications
Vpliv pogojev ohlajanja na mikrostrukturo in lastnosti vroče kovanih HSLA jekel za uporabo v rudarstvu
P. Skubisz, Ł. Lisiecki, T. Skowronek, A. Żak, W. Zalecki

Influence of the tool rotational speed on the microstructure and joint strength of friction-stir spot-welded pure copper
Vpliv hitrosti vrtenja orodja na mikrostrukturo in trdnost torno vrtilno točkasto zvarjenega spoja čistega bakra
I. Dinaharan, E. T. Akinlabi

Measurement of bio-impedance on an isolated rat sciatic nerve obtained with specific current stimulating pulses
Meritev bioimpedance na izoliranem živcu Ischiadicus pri podgani, vzbujenem s posebnimi tokovnimi stimulacijskimi impulzi
J. Rozman, M. C. Žužek, R. Frangež, S. Ribarič

Influence of different production processes on the biodegradability of an FeMn17 alloy
Vpliv različnih procesov izdelave na biorazgradljivost zlitine FeMn17
A. Kocijan, I. Paulin, Č. Donik, M. Hočevar, K. Zelič, M. Godec

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Effect of a combination of fly ash and shrinkage-reducing additives on the properties of alkali-activated slag-based mortars
Vpliv kombinacije letečega pepela in dodatka za zmanjšanje krčenja na lastnosti malte iz z alkalijami aktivirane žlindre
V. Bílek, L. Kalina, J. Koplík, M. Mončeková, R. Novotný

Cutting-tool performance in the end milling of carbon-fiber-reinforced plastics
Zmogljivost rezilnega orodja pri rezkanju plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni
O. Bílek, S. Rusnáková, M. Žaludek

Influence of solidification speed on the structure and magnetic properties of Nd10Fe81Zr1B6 in the as-cast state
Vpliv hitrosti strjevanja na strukturo in magnetne lastnosti zlitine Nd10Fe81Zr1B6 v litem stanju
M. Dośpiał, M. Nabiałek

Metalografska preiskava in korozijska odpornost zvarov feritnega nerjavnega jekla
Metallographic investigation and corrosion resistance of welds of ferritic stainless steels
M. Torkar, A. Kocijan, R. Celin, J. Burja, B. Podgornik

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates