Materials and Technology 50 (2016) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 steel after its strain-induced martensitic transformation
Mikrostruktura metastabilnega avstenita po pretvorbi v napetostno inducirani martenzit v jeklu X5CrNi18-10
A. Kurc-Lisiecka, W. Ozgowicz, E. Kalinowska-Ozgowicz, W. Maziarz

The structure and morphology of the surface of duplex layers after saturation of the base layer with carbon
Struktura in morfologija površine dupleks plasti po nasičenju osnovne plasti z ogljikom
W. Skoneczny

Modeling of shot-peening effects on the surface properties of a (TiB + TiC)/Ti–6Al–4V composite employing artificial neural networks
Modeliranje vpliva hladnega površinskega kovanja na lastnosti površine (TiB + TiC)/Ti-6Al-4V kompozita s pomočjo umetnih nevronskih mrež
E. Maleki, A. Zabihollah

Analysis of twin-roll casting AA8079 alloy 6.35-μm foil rolling process
Analiza procesa valjanja 6,35 μm folije iz zlitine AA8079 ulite med dvema valjema
A. Can, H. Arikan, K. Çinar

Antimicrobial modification of polypropylene with silver nanoparticles immobilized on zinc stearate
Protimikrobno spreminjanje polipropilena z nanodelci srebra, imobiliziranih na cinkovem stearatu
G. Jandikova, P. Holcapkova, M. Hrabalikova, M. Machovsky, V. Sedlarik

A new wideband negative-refractive-index metamaterial
Novi širokopasovni metamaterial z negativnim lomnim količnikom
S. S. Islam, M. R. Iqbal Faruque, M. J. Hossain, M. T. Islam

Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering
Ocena stopnje degradacije v gradbeništvu z uporabo metode odmeva zvočnih valov
D. Štefková, K. Timčaková, L. Topolár, P. Cikrle

Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement
Netradicionalni porcelan na osnovi kalcij aluminatnega cementa
R. Sokolar

Behaviour of new ODS alloys under single and multiple deformation
Obnašanje novih ODS zlitin pri enojni in večkratni deformaciji
B. Mašek, O. Khalaj, Z. Nový, T. Kubina, H. Jirkova, J. Svoboda, C. Štádler

Electromagnetic-shielding effectiveness and fracture behavior of laminated (Ni–NiAl3) composites
Učinkovitost elektromagnetne zaščite in obnašanje pri lomu laminiranega kompozita (Ni-NiAl3)
T. Yener, S. C. Yener, S. Zeytin

Effect of thermomechanical treatment on the intergranular corrosion of Al-Mg-Si-Type alloy bars
Vpliv termomehanske predelave na interkristalno korozijo palic iz zlitin Al-Mg-Si
P. Sláma, J. Nacházel

Valorization of brick wastes in the fabrication of concrete blocks
Ocena odpadkov iz opeke pri proizvodnji betonskih zidakov
Y. Ghernouti, B. Rabehi, T. Bouziani, R. Chaid

Porous magnesium alloys prepared by powder metallurgy
Porozne magnezijeve zlitine, izdelane s pomočjo metalurgije prahov
P. Salvetr, P. Novák, D. Vojtech

Influence of nano-sized cobalt oxide additions on the structural and electrical properties of nickel-manganite-based NTC thermistors
Vpliv dodatka nanodelcev kobaltovega oksida na zgradbo in električne lastnosti NTC termistorjev na osnovi nikljevega manganita
G. Hardal, B. Y. Price

Durability of alumina silicate concrete based on slag/fly-ash blends against acid and chloride environments
Zdržljivost betona na osnovi glinice in silikatov iz mešanice žlindra/leteči pepel na kislo in kloridno okolje
R. Gopalakrishnan, K. Chinnaraju

The size effect of heat-transfer surfaces on boiling
Vpliv velikosti površin, ki prenašajo toploto na vrenje
P. Kracík, M. Balas, M. Lisy, J. Pospíšil

Effect of gas atmosphere on the non-metallic inclusions in laser-welded trip steel with Al and Si additions
Vpliv plinske atmosfere na nekovinske vključke v lasersko varjenem trip jeklu z dodatkom Al in Si
A. Grajcar, M. Rózanski, M. Kaminska, B. Grzegorczyk

Machining parameters influencing in electro chemical machining on AA6061 MMC
Parametri strojne obdelave, ki vplivajo na elektrokemijsko strojno obdelavo AA6061 MMC
C. J. Thankaraj Mariapushpam, D. Ravindran, M. D. Anand

Modeling the deep drawing of an AISI 304 stainless-steel rectangular cup using the finite-element method and an experimental validation
Modeliranje globokega vleka pravokotne čaše iz AISI 304 nerjavnega jekla z metodo končnih elementov in z eksperimentalnim preverjanjem
B. Sener, H. Kurtaran

Surface and anticorrosion properties of hydrophobic and hydrophilic TiO2 coatings on a stainless-steel substrate
Površinske in protikorozijske lastnosti hidrofobnih in hidrofilnih TiO2 prevlek na jekleni podlagi
M. Conradi, A. Kocijan

Electroslag remelting: A process overview
Elektropretaljevanje pod žlindro – pregled procesa
B. Arh, B. Podgornik, J. Burja

Continuous vertical casting of a NiTi alloy
Vertikalno kontinuirno litje NiTi zlitine
A. Stambolić, I. Anžel, G. Lojen, A. Kocijan, M. Jenko, R. Rudolf

Hot tensile testing of SAF 2205 duplex stainless steel
Vroči natezni preskusi dupleks nerjavnega jekla SAF 2205
F. Tehovnik, B. Žužek, J. Burja

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

A high-efficiency automatic de-bubbling system for liquid silicone rubber
Visokozmogljiv sistem za odpravljanje mehurčkov v tekoči silikonski gumi
C.-C. Kuo, C.-M. Huang

Impact toughness of WMD after MAG welding with micro-jet cooling
Udarna žilavost WMD po MAG varjenju z mikro-jet hlajenjem
T. Wegrzyn, J. Piwnik, A. Borek, A. Kurc-Lisiecka

Forming-limit diagrams and strain-rate-dependent mechanical properties of AA6019-T4 and AA6061-T4 aluminium sheet materials
Mejni diagrami preoblikovanja in odvisnost mehanskih lastnosti od hitrosti preoblikovanja aluminijevih pločevin iz AA6019-T4 in AA6061-T4
O. Çavusoglu, A. G. Leacock, H. Gürün

Effect of alternative heat-treatment parameters on the aging behavior of short-fiber-reinforced 2124 Al composites
Vpliv alternativnih parametrov toplotne obdelave na staranje 2124 Al kompozita, ojačanega s kratkimi vlakni
Y. Altunpak, S. Aslan, M. Oguz Güler, H. Akbulut

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 50 (2016), 1–6 – Volume 50 (2016), 1–6

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates