Materials and Technology 51 (2017) 2

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

A review of the surface modifications of titanium alloys for biomedical applications
Pregled modifikacij površine titanovih zlitin za biomedicinsko uporabo
M. Manjaiah, R. F. Laubscher

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Electrospinning of biodegradable polyester urethane: effect of polymer-solution conductivity
Elektropredenje biorazgradljivega poliester- uretana: vpliv prevodnosti raztopine polimera
A. Pavelkova, P. Kucharczyk, V. Sedlarik

Laser welding of the new grade of advanced high-strength steel Domex 960
Lasersko varjenje Domex 960 novega naprednega jekla z visoko trdnostjo
A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki

Properties of Al2O3/TiO2 and ZrO2/CaO flame-sprayed coatings
Lastnosti plamensko nanešenih premazov Al2O3/TiO2 in ZrO2/CaO
A. Czupryński

One-dimensional elasto-plastic material model with damage for a quick identification of the material properties
Enodimenzijski model elastoplastičnega materiala s poškodbo za hitro ugotovitev lastnosti materiala
T. Kroupa, H. Srbová, J. Klesa

Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing
Optimiziranje reaktivnosti mešanice surovin pri žganju portland klinkerja
M. Fridrichová, D. Gazdič, K. Dvořák, R. Magrla

Effect of adding water-based binders on the technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide
Vpliv dodatka vodotopnega veziva na tehnološke lastnosti suspenzije silicijevega karbida
P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski

Preparation of bio-polymeric materials, their microstructures and physical functionalities
Priprava biopolimernih materialov ter njihove mikrostrukture in fizične funkcionalnosti
X.-L. Chen, A.-J. Zhao, H.-J. Sun, X.-R. Pei

Study of macro-segregations in a continuously cast billet
Študij makroizcej v kontinuirno uliti gredici
L. Socha, V. Vodárek, K. Michalek, H. Francová, K. Gryc, M. Tkadlečková, L. Válek

Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions
Spreminjanje strukture in parametrov kompozitov izpostavljenih sinergistični aktivnosti različnih ekstremnih pogojev
T. Melichar, Á. Dufka, J. Bydžovský

Selective leaching and surface properties of TiNiFe shape-memory alloys
Selektivno izpiranje in površinske lastnosti zlitin TiNiFe s spominom
S.-H. Chang, J.-S. Liou, B.-Y. Huang

Temperature-initiated structural changes in FeS2 pyrite from Pohorje, Eastern Alps, North-Eastern Slovenia
S temperaturo povzročene strukturne spremembe FeS2 pirita iz Pohorja, vzhodne Alpe, severovzhodna Slovenija
B. Leskovar, M. Vrabec, M. Dolenec, I. Naglič, T. Dolenec, E. Dervarič, B. Markoli

Lightweight aggregates made from fly ash using the cold-bond process and their use in lightweight concrete
Lahki agregati izdelani iz elektrofiltrskega pepela s postopkom hladnega vezanja in njihova uporaba za lahke betone
A. Frankovič, V. Bokan Bosiljkov, V. Ducman

Effect of inoculation on the formation of chunky graphite in ductile-iron castings
Vpliv modifikacije na nastanek grudastega grafita v ulitkih iz gnetljivega železa
I. Mihalic Pokopec, P. Mrvar, B. Bauer

Copolymerization of poly (o-phenylenediamine-co-o/p-toluidine) via the chemical oxidative technique: synthesis and characterization
Kopolimerizacija poli (o-fenilendiamina-co-o/p-toluidina) s tehniko kemijske oksidacije: sinteza in karakterizacija
O. Melad, M. Jarour

The effect of thermo-mechanical processing on the structure, static mechanical properties and fatigue behaviour of pure Mg
Vpliv termomehanske predelave čistega magnezija na strukturo, statične mehanske lastnosti in obnašanje pri utrujanju
J. Kubásek, D. Vojtěch, D. Dvorský

Microstructural evolution and mechanical characterizations of AL-TiC matrix composites produced via friction stir welding
Karakterizacija razvoja mikrostrukture in mehanskih lastnosti kompozita Al-TiC izdelanega s tornim varjenjem z mešanjem
O. O. Abegunde, E. T. Akinlabi, D. Madyira

Evaluation of the wear behavior of nitride-based PVD coatings using different multi-criteria decision-making methods
Ocena obrabe nitridnega PVD nanosa z uporabo različnih metod večkriterijskih postopkov odločanja
Y. Küçük, A. Öztel, M. Y. Balalý, M. Öge, M. S. Gök

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

In-situ synthesis of titanium carbide particles in an iron matrix during diode-laser surface alloying of ductile cast iron
In situ sinteza delcev titanovega karbida v osnovi železa med površinskim legiranjem litega železa z diodnim laserjem
D. Janicki

Mechanical properties of plasma-sprayed layers of aluminium and aluminium alloy on AZ 91
Mehanske lastnosti s plazmo nanešenih plasti aluminija in aluminijeve zlitine na AZ 91
T. F. Kubatík, P. Ctibor, R. Mušálek, M. Janata

Heat treatment of rails
Toplotna obdelava tirnic
M. Hnizdil, P. Kotrbacek

Strain-rate-dependent tensile characteristics of AA2139-T351 aluminum alloy
Natezna trdnost aluminijeve zlitine AA2139-T351 v odvisnosti od hitrosti obremenjevanja
O. Çavuşoglu, A. G. Leacock, H. Gürün, A. Güral

Determining the heat-transfer coefficient in an isothermal model of a shaft furnace
Določitev koeficienta prenosa toplote v izotermnem modelu jaškovne peči
M. Čarnogurská, R. Dobáková, T. Brestovič, M. Příhoda

The influence of scanning speed on the laser metal deposition OF Ti/TiC powders
Vpliv hitrosti skeniranja na lasersko depozicijo Ti/TiC prahu na kovino
K. Sobiyi, E. Akinlabi, S. Akinlabi

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates