Materials and Technology 51 (2017) 3

 

PREGLEDNI ČLANEK – REVIEW ARTICLE

Energy-efficient gas-turbine blade-material technology – a review
Tehnologija materialov lopatic energetsko učinkovitih plinskih turbin – pregled
Z. Huda

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Numerical simulation of an equilibrium segregation of impurities on the grain boundaries of copper and its alloys
Numerična simulacija enakomernega ločevanja nečistoč pri zrnatosti bakra in njegovih zlitin
W. Ozgowicz

Comparison of homogenization approaches used for the identification of the material parameters of unidirectional composites
Primerjava homogenizacijskih približkov za ugotavljanje parametrov materiala enosmernih kompozitov
H. Srbová, T. Kroupa, V. Lukeš

Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula
Statistični pogled na oceno preizkusa prepustnosti površinske plasti betona v povezavi s spremembami formule betona
Petr Misák, Tomáš Stavař, Iva Rozsypalová, Dalibor Kocáb, Petr Pőssl

Experimental determination of the influence of fresh concrete’s composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods
Uporaba dveh metod za eksperimentalno določanje vpliva sestave svežega betona na njegovo odpornost na vodo in na kemikalije za preprečevanje zamrzovanja
D. Kocáb, T. Komárková, M. Králíková, P. Misák, B. Moravcová

Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Mikrotomografska analiza s časovnim zamikom odziva deformacije ogrodja iz gelanskega gumija
D. Kytýř, N. Fenclová, P. Zlámal, I. Kumpová, T. Fíla, P. Koudelka, A. Gantar, S. Novak

The effect of current types on the microstructure and corrosion properties of Ni/NANOAl2O3 composite coatings
Vpliv vrste toka na mikrostrukturo in lastnosti korozije prevlek na Ni/NANOAl2O3 kompozitih
B. Kucharska, A. Krawczynska, K. Rożniatowski, J. Zdunek, K. Poplawski, J. R. Sobiecki

Heat treatment of electroless Ni-P layers on an austenitic stainless-steel substrate
Toplotna obdelava kemijsko nanešene plasti Ni-P na podlagi iz avstenitnega nerjavnega jekla
M. Maretić, B. Smoljan, D. Iljkić

Central composite design on the volume of laser metal deposited Ti6Al4V and Cu
Centralno načrtovanje kompozita na osnovi količine lasersko nanešene kovine Ti6Al4V in Cu
M. F. Erinosho, E. T. Akinlabi

Friction-stir processing of a composite aluminium alloy (AA 1050) reinforced with titanium carbide powder
Uporaba mešanja s trenjem za izdelavo kompozita aluminijeve zlitine (AA1050), ojačane s titanovim karbidom v prahu
K. O. Sanusi, E. T Akinlabi

Using the Barkhausen-noise analysis and metal-magnetic-memory method for material characteristics under fatigue damage
Uporaba metode Barkhausnovega hrupa in magnetnega spomina za karakterizacijo utrujenostnih poškodb materiala
K. Kolařík, J. Šimeček, A. Kříž, J. Čapek

Influence of alloying elements on the mechanical properties of a cobalt-based alloy produced with powder metallurgy
Vpliv legirnih elementov na mehanske lastnosti osnovne kobaltove zlitine, pridobljene z metalurgijo prahov
K. Nová, P. Novák, D. Dvorský

Effect of the GMAW metal-transfer mode on the weld-metal structure of HSLA X80
Vpliv načina prenosa kovine pri obločnem varjenju v zaščitnem plinu (GMAW) na strukturo zvara na jeklu HSLA X80
M. Jurica, Z. Kožuh, B. Bauer, I. Garašić

Influence of stainless-steel wire mesh on the mechanical behaviour in a glass-fibre-reinforced epoxy composite
Vpliv žične mreže iz nerjavnega jekla na obnašanje epoksi kompozita, ojačanega s steklenimi vlakni
M. Sakthivel, S. Vijayakumar

Load determination by analysing the stress state for the open-die forging of the aluminium alloy AlMgSi0.5
Določanje obremenitve z analizo napetostnega stanja pri prostem kovanju aluminijeve zlitine AlMgSi0,5
M. Janjić, M. Vukčević, N. Šibalić, S. Savićević

Influence of scanning speed on the intermetallic produced in-situ in laser-metal-deposited TiC/Ti6Al4V composite
Vpliv hitrosti skeniranja na intermetalno zlitino, izdelano in-situ z lasersko depozicijo TiC/Ti6Al4V kompozita
R. M. Mahamood, E. T. Akinlabi

Metoda rekonstrukcije zidanih stavb z notranjim jedrom iz križno lepljenih lesenih plošč
Reconstruction of masonry buildings with an inner core made of cross-laminated timber panels
A. Štrukelj, A. Perjet, E. Kozem Šilih

Improving of hot workability and expanding the temperature range of safe hot working for M35 high-speed steel
Izboljšanje vroče preoblikovalnosti in razširitev temperaturnega intervala varnega preoblikovanja v vročem za hitrorezno jeklo M35
I. Peruš, M. Terčelj, M. Godec, G. Kugler

Deformation and improvement of the IR transmission of single-crystal silicon by direct current heating
Deformacija in izboljšanje IR-prenosa monokristalnega silicija z enosmernim tokom
K. Miura, Y. Shimotsuma, M. Sakakura, S. Gunji, T. Sakamoto, K. Morishita, S. Hachinohe

Ni-Fe alloy thin films for AMR sensors
Tanke plasti zlitine Ni–Fe za izdelavo AMR-senzorjev
M. Maček, A. Oblak

Root-cause analysis of superheater-tube failure
Analiza glavnega vzroka napake cevi pri pregrevalniku
M. Naď, J. Buzík, T. Létal, P. Lošák

Vpliv dodatka nanofibrilirane celuloze na mehanske lastnosti poli(3-hidroksibutirata)
The impact of the nanofibrillated-cellulose addition on the mechanical properties of poly(3-hydroxybutyrate)
V. Žepič, E. Švara Fabjan, I. Poljanšek, P. Oven

Characteristics of the thermal fatigue resistance for 3.1C, 0.8Si, 0.9Mn, 1.7Cr, 4.5Ni and 0.3Mo ICDP cast iron roll at 600 °C
Značilnosti odpornosti zlitin litega železa za valje 3.1C, 0.8Si, 0.9Mn, 1.7Cr, 4.5Ni IN 0.3Mo na ICDP termično utrujanje pri 600 °C
M. Terčelj, P. Fajfar, M. Godec, G. Kugler

Modification of the inclusions in austenitic stainless steel by adding tellurium and zirconium
Modifikacija vključkov v avstenitnem nerjavnem jeklu z dodajanjem telurja in cirkonija
A. Mahmutović, A. Nagode, M. Rimac, D. Mujagić

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Examination methods for waterproofing injection screens in various building materials
Preiskovalne metode za vbrizgane hidroizolacijske membrane v različnih gradbenih materialih
R. Drochytka, V. Černý, J. Melichar

The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions
Razvoj novih vrst sekundarne zaščite betonskih konstrukcij izpostavljenih ekstremnim pogojem
A. Dufka, T.Melichar, J. Bydžovský, J. Vanìrek

Performance of nano-filtration and reverse osmosis processes for wastewater treatment
Ocena zmogljivosti postopkov nanofiltracije in povratne osmoze pri obdelavi odpadne vode
S. Al-Jlil

Tensile behaviour and fractography analyses of LM6/ZrO2 composites
Obnašanje in analiza pri natezni obremenitvi preloma kompozitov LM6/ZrO2
G. Karthikeyan, G. R. Jinu

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates