Materials and Technology 52 (2018) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Elastomer testing: the risk of using only uniaxial data for fitting the Mooney-Rivlin hyperelastic-material model
Testiranje elastomerov: riziko uporabe rezultatov enoosnih preizkusov za prilagajanje Mooney-Rivlinovemu modelu za hiper-elastični material
R. Keerthiwansa, J. Javorik, J. Kledrowetz, P. Nekoksa

Microstructural changes of ECAP-processed magnesium alloy AZ91 during cyclic loading at different stress-amplitude levels
Mikrostrukturne spremembe z ECAP postopkom procesirane magnezijeve zlitine med cikličnim obremenjevanjem pri različnih nivojih napetostne amplitude
R. Štěpánek, L. Pantělejev, O. Man, M. Guagliano, M. Vedani, E. Mostaed

Effect of beta irradiation on the structural changes of isotactic polypropylene
Vpliv radioaktivnega sevanja beta na strukturne spremembe izotaktičnega propilena
M. Kaszonyiová, F. Rybnikar, M. Kubišová, D. Maňas

Modelling of a transient-temperature field in plastics during laser cutting
Modeliranje prehodnega temperaturnega polja v plastiki med laserskim rezanjem
O. Šuba, L. Sýkorová, V. Pata, O. Šuba jr., M. Kubišová

Multi-parameter surface-quality analysis
Večparametrična analiza kakovosti površine
M. Kubišová, V. Pata, L. Sýkorová, L. Hýlová, O. Šuba

Local mechanical properties of irradiated cross-linked HDPE
Lokalne mehanske lastnosti prečno vezanega HDPE po močnem radioaktivnem obsevanju b
L. Hylova, D. Manas, M. Manas, L. Gajzlerova, A. Mizera

Local mechanical properties of irradiated cross-linked polypropylene
Lokalne mehanske lastnosti radioaktivno obsevanega prečno vezanega polipropilena
V. Janostik, L. Hylova, D. Manas, M. Manas, L. Gajzlerova, A. Mizera, M. Stanek

Local mechanical properties of irradiated cross-linked filled poly (butylene terephthalate) (PBT)
Lokalne mehanske lastnosti radioaktivno obsevanega prečno vezanega polibutilen tereftalata (PBT), ojačanega s steklenimi vlakni
P. Stoklasek, L. Hylova, D. Manas, M. Manas, L. Gajzlerova, A. Mizera

Comparison of electrospinning and wet-spinning methods for the production of chitosan-based composite fibers
Primerjava med elektrospiniranjem in metodo mokrega spiniranja za procesiranje kompozitnih vlaken na osnovi hitozana
E. Dresvyanina, A. Yudenko, I. Lebedeva, P. Popryadukhin, I. Dobrovolskaya, V. Yudin, P. Morganti

Influence of steam-side oxide scales on the creep life of a boiler superheater tube
Vpliv škaje na parni strani cevi izmenjevalnika toplote na dobo trajanja cevi zaradi lezenja
M. Naď, T. Létal, J. Buzík, P. Lošák

Study on the in-plane shear performance of spacer fabrics in composite forming
Študij strižnih lastnosti kompozitno oblikovanih tkanin s sendvič strukturo
V. Arumugam, R. Mishra, M. Tunak, B. Tomkova, J. Militky

Novel materials based on La0.75SrxA0.25-xCr0.5Mn0.5O3 (A=Ba, Ca, Mg) as full-ceramics anodes in high-temperature fuel cells
Novi materiali na osnovi La0.75SrxA0.25-xCr0.5Mn0.5O3 (A=Ba, Ca, Mg) kot keramične anode v visokotemperaturnih gorivnih celicah
T. Skalar, M. Marinšek, K. Zupan

Influence of chunky graphite on latent heat
Vpliv chunky grafita na latentno toploto
I. Mihalic Pokopec, P. Mrvar, B. Bauer

Electrodeposition of a hydroxyapatite coating on a biocompatible NiTi alloy
Elektrodepozicija hidroksiapatita na površino biokompatibilne zlitine NiTi
A. Kocijan

Influence of artificial aging on the electrochemical properties of the aluminium AA 6063 alloy
Vpliv umetnega staranja na elektrokemijske lastnosti aluminijeve zlitine AA 6063
Č. Donik

Surface nanocomposite fabrication on AA6063 aluminium alloy using friction stir processing: an investigation into the effect of the tool-shoulder diameter on the composite microstructure
Izdelava nanokompozita na površini aluminijeve zlitine AA6063 z uporabo vrtilno-trenjskega procesa: raziskave vpliva premera držala orodja na mikrostrukturo kompozita
N. Gangil, S. Maheshwari, A. N. Siddiquee

A modified mean-linear-intercept method for distinguishing lamellar and globular eutectic carbides in metallographic samples
Modificirana "mean-linear-intercept" metoda za razlikovanje lamelarnih in globularnih evtektičnih karbidov v metalografskih vzorcih
K. Zelič, M. Godec

Biomaterials in endoprosthetics
Biomateriali v endoprotetiki
D. Dolinar, M. Gorenšek, M. Jenko, M. Godec, B. Šetina Batič, Č. Donik, A. Kocijan, M. Debeljak, B. Kocjančič

Towards the optimum spinal fusion device
V iskanju optimalnega umetnega medvretenčnega vsadka
M. Gorenšek, M. Jenko, B. Kocjančič, D. Dolinar, U. Brulc

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates