Materials and Technology 54 (2020) 4

 

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Influence of mechanical-alloying parameters on the structure and properties of Cu47Ti34Zr11Ni8
Vpliv parametrov mehanskega legiranja na strukturo in lastnosti zlitine Cu47Ti34Zr11Ni8
R. Nowosielski, A. Guwer, K. Matus

Investigating the properties of dental composites
Preiskava lastnosti kompozita za zobne zalivke
A. Nagode, K. Zupančič, M. Zorc, B. Žužek, B. Karpe, B. Šetina Batič, B. Zorc, B. Kosec, M. Bizjak, A. Pavlič

Cost-effective thermal-insulating building materials
Ceneni in učinkoviti toplotno izolativni gradbeni materiali
S. Noriega Morales, A. Valles Chávez, V. Torres-Argüelles, M. Castillo Venegas, A. H. Gómez, D. Alaniz-Lumbreras, V. Castaño Meneses

Cyclic response of scaled low-rise shear walls with concealed bracings
Ciklični odgovor konstrukcij iz strižnih sten, spetih s skritimi sponami, v zgradbah z majhnim številom nadstropij
M. Gan, M. Kang, C. Long, L. Li

Effect of graphene on the properties of epoxidized-palm-oil plasticized poly(lactic acid) biopolymer nanocomposites
Vpliv grafena na lastnosti pla biopolimernih nanokompozitov plastificiranih z epoksidiziranim palminim oljem
B. Suksut, S. Duangsripat

Behaviour of fibre-based polymer concrete subjected to ambient and heat curing
Obnašanje polimernega betona, ojačanega z vlakni in izpostavljenega obdelavi na sobni in povišani temperaturi
C. Govindhan Deepanraj, R. Veeran

Characterization of recycled glass-cement composite: mechanical strength
Karakterizacija kompozita, izdelanega iz recikliranega stekla in cementa: mehanska trdnost
W. Łasica, M. Małek, Z. Szcześniak, M. Owczarek

Study of the workability and mechanical properties of concrete with added ground corncobs
Študija izvedljivosti in mehanskih lastnosti betona z dodatkom zdrobljenih koruznih storžev
W. życiński, M. Małek, M. Jackowski, W. Łasica, M. Owczarek

Microstructure of a joint of sintered carbides and steel brazed with Ag-Cu-Zn-Mn-Ni filler metal
Mikrostruktura spoja sintranih karbidnih trdin in jekla spajkanih s spajko na osnovi Ag-Cu-Zn-Mn-Ni
M. Karpiński

Influence of thermomechanical treatment on the properties of commercial aluminium alloys from the 6000 series
Vpliv termomehanske obdelave na lastnosti komercialnih aluminijevih zlitin vrste 6000
U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, D. Gusković

Effects of cyclic expansion-extrusion with an asymmetrical extrusion cavity (CEE-AEC) on the microstructure and texture evolution of Mg-13Gd-4Y-2Zn-0.5Zr alloys
Vpliv postopka ciklične ekspanzijske ekstruzije z asimetrično ekstruzijsko votlino na mikrostrukturo in razvoj teksture Mg-13Gd-4Y-2Zn-0,5Zr zlitine
H. Fan, Z. Yan, Z. Zhang, Q. Wang, J. Xu, Y. Xue

Microstructural changes in high-alloyed tool steels by sub-zero treatments
Mikrostrukturne spremembe, nastale v močno legiranih jeklih med postopki podhlajevanja
P. Jurči

An improved strain-energy density model considering the effect of mean stress
Izboljšan model za napoved gostote deformacijske energije glede na vpliv glavne napetosti
J. Li, Y. Qiu, X. Tong, L. Gao

Effect of a photocatalytic composite coupled with potamogetor crispus on control sediment phosphorus
Vpliv fotokatalitičnega kompozita, združenega s kodravim dristavcem, na kontrolo odlaganja fosforja
Y. Zhang, Y. Liu, F. Luo, Z. Liu, Y. Zou, L. Kong, D. Xu, Z. Wu

Adsorption behavior of polyaniline micro/nanostructures for methyl orange
Adsorpcija polianilnih mikro-in nanostruktur za metiloranž
C. Xing, A. Xia, L. Yu, Y. Hao, L. Dong, Z. Zhao, G. Guo, Y. Wang, L. Tian, M. Sun

Corrosion characteristics of an additive-manufacturing cobalt–chrome–wolfram biomedical alloy under heat-treated and molybdenum-doped conditions
Korozijske lastnosti toplotno obdelanih in z molibdenom dopiranih Co-Cr-W biomedicinskih zlitin, izdelanih z dodajno tehnologijo
E. Aygul, S. Yalcinkaya, Y. Sahin

Effects of grain size on the dynamic recrystallization of 25Cr2Ni4MoV steel for a super-large nuclear-power rotor
Vpliv velikosti kristalnih zrn na dinamično rekristalizacijo jeklene zlitine 25Cr2Ni4MoV za ogromni rotor jedrske elektrarne
L. Ye, Y. Zhai, L. Zhou, X. He, P. Jiang

Influence of cooling methods on the microstructure evolution of the carburized layer in 18CNiMo7-6 steel after high-temperature carburizing
Vpliv načina ohlajevanja po visokotemperaturni cementaciji na razvoj mikrostrukture cementirane plasti na 18CrNiMo7-6 jeklu
X. An, Y. Tian, H. Wang, Z. Wang

Formation behaviour of spinel-CaS multiphase inclusions in Ca-treated resulphurised steel during the ladle furnace process
Nastanek večfaznih spinel-CaS vključkov v nažveplani jekleni talini, obdelani s Ca med postopkom sekundarne metalurgije
L. Krajnc, J. Burja, J. Medved, T. S. Kim, J. H. Park

Mechanical behavior and microstructure evolution of Ti-6Al-4V wire rod for producing aerospace fasteners
Mehanske lastnosti in razvoj mikrostrukture žice iz Ti-6Al-4V zlitine za izdelavo letalskih sponk
Y. Hu, Y. Huo, T. He, Y. Xue, W. Yang, M. Shen

Asymmetric cold rolling of an AA 5xxx aluminium alloy
Asimetrično hladno valjanje aluminijeve zlitine serije AA 5xxx
J. Kraner, P. Fajfar, H. Palkowski, M. Godec, I. Paulin

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates