Materials and Technology 33 (1999) 1/2

 

Investigation of steel flow stress and plasticity at high temperatures
Istraživanje naprezanja tečenja čelika i plastičnosti pri povišenim temperaturama
M. Golja

Lastnosti električnih kontaktov na osnovi srebra v razmerah tehnološkega onesnaženja in industrijske atmosfere
Characteristics of Ag-based electric contacts under the influence of technological contamination and industrial environment
M. Bizjak

Ocena sanacije proizvodnih družb slovenskih železarn v obdobju 1993-1997
Evaluation of the operation of slovenian steel works in the period 1993-1997
F. Vodopivec

Razvojne usmeritve podjetja Salonit Anhovo, d.d.
Development directions of the company Salonit Anhovo, d.d.
T. Ljubič Mlakar, L. Reščič, T. Pešič, Ž. Terčič

Finančni prihranek in ekološki učinki obdelave posnemkov iz sekundarnega litja v tovarni Impol, d.d.
Economic and ecological advantages of aluminium dross treatment in Impol, d.d.
V. M. Kevorkijan, R. Šafhalter, J. Čokl, V. Leskovar, K. Watkins, W. S. Ruff

Flaw acceptability assessment detected in HSLA steel weld joints
Ocenitev sprejemljivosti napak odkritih v zvarnih spojih visokotrdnostnih jekel
I. Rak

Spremljanje strjevanja železovih litin z dilatometrijo
Investigation of cast iron solidification with dilatation analysis
P. Mrvar, M. Trbižan, J. Medved

Protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4, nitriranega v nepulzirajoči in pulzirajoči plazmi
Wear properties of plasma and pulse plasma nitrided 42CrMo4 steel
A.Podgornik, J. Vižintin, V. Leskovšek

Freting
Fretting
J. Vižintin, M. Kalin

Tandetron – pomembno orodje za študij materialov
Tandetron – important tool for the material studies
M. Žitnik, Ž. Šmit, A. Muhleisen, P. Pelicon, M. Kavčič, B. Zorko, I. Čadež, M. Ravnikar, F. Gasser, Z. Rupnik, J. Simčič, M. Budnar

Karakterizacija hitro strjene evtektične zlitine Al-Si
Characterisation of rapidly solidified Al-Si evtectic alloy
B. Hertl, L. Kosec, A. Smolej

Reakcije med anodnim materialom in materialom za vmesnik v visokotemperaturnih gorivnih celicah
Reactions between anodic and interconnect materials in solid oxide fuel cells
M. Marinšek, K. Zupan, J. Maček

Sintranje lantanovega kromita, dopiranega s kalcijem in stroncijem
Sintering behaviour lanthanum chromite doped with calcium and strontium
K. Zupan, A. Benčan, B. Novosel

Pomen poznanja toplotnih in elastičnih lastnosti naravnega kamna pri uporabi v gradbeništvu
The importance of knowing the thermal and elastic properties of natural stone when used in the building industry
A. Mladenovič, N. Vižintin, B. Mirtič

Setting times measurements of portland cements with pulsed USWR method
Merjenje časov vezanja portland cementov s pulzno USWR metodo
M. I. Valič, J. Stepišnik, M. Gabrijelčič, T. Vuk, L. Reščič

Sinteza in karakterizacija sulfoniranega polianilina
Synthesis and characterization of sulfonated polyaniline
I. Mav, M. Žigon, A. Šebenik†

Mezomorfne lastnosti 4-{w-[bis(2-hidroksietil)amino]-alkoksi}-4'-metoksiazobenzenov
Mesomorphic properties of 4-{w-[bis(2-hydroxyethiyl)amino}-alkoxy}-4'-methoxyazobenzenes
M. Brecl, M. Žigon, T. Malavašič

Dušikovi analogi poliizotianaftena
Nitrogen analogues of poly(isothianaphthene)
M. Huskić, D. Vanderzande, J. Gelan

Raziskave cevi uparjalnika
Tube investigation of steam generator
J. Vojvodič Tuma, D. Korošec, K. Gudek

Razvoj postopka iztiskavanja kompozitov Al/SiC
Development of hot extrusion of Al/SiC MMCs
B. Šuštaršič, M. Doberšek, B. Breskvar, M. Torkar, V. Kevorkijan, S. Dai, A. Smolej, V. Nardin

Izdelava plastomagnetov NdFeB z injekcijskim brizganjem
Injection moulding of NdFeB plastic bonded magnets
A.Šuštaršič, S. Kobe, B. Saje

Določitev malociklične nosilnosti kotalnega stika
Determination of low cycle carrying capacitiy of rolling contact
R. Kunc I. Prebil, M. Torkar

Analiza vpliva procesnih parametrov na kontinuirano ulivanje zlitine Al4.5CuPbBi
Analysis of the process parameters influence on the dc casting of Al4.5CuPbBi alloy
M. Sabolič Mijovič, B. Šarler

Torni materiali za zavorne diske iz aluminijevega kompozitnega materiala (Al-MMCs)
Friction materials for aluminium metal matrix composite rotors
Z. Stadler

Optimizacija sestave mešanih portlandskih cementov glede na proizvodne stroške
Optimization of composite Portland cements composition with a view to production costs reduction
T. Vuk, M. Gabrijelčič

Akrilatna veziva keramičnih materialov
Acrylic binders for use in ceramic materials
U. Klun, M. Žigon

The influence of polyester resin composition on fiber-matrix interphase properties
Vpliv sestave nenasičene poliestrske smole na interakcije s steklenimi vlakni
K. Rot, T. Ljubič Mlakar, A. Šebenik†, T. Malavašič, M. Makarovič

Vpliv vakuumskega razplinjevanja polimerov na kontaktno upornost Ag kontaktov v hermetičnih relejih
Influence of the vacuum outgassing of polymers on the contact resistance of Ag contacts in hermetic relays
L. Koller, M. Bizjak, K. Požun

Preiskave površine katod iz ionske črpalke
Investigation of the surface of an ion pump cathode
M. Mozetič, B. Praček, A. Pregelj, B. Zorko

Študij napršenih tankih plasti platine na polimerno podlago
Study of Pt thin films sputtered on polymer substrate
K. Požun, L. Koller, L. Irmančnik Belič, M. Remškar, B. Praček, U. Aljančič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates