Materials and Technology 33 (1999) 6

 

Change of fracture mode in CVN toughness transition temperature range
Sprememba načina preloma v območju prehodne temperature Charpy žilavosti
F. Vodopivec, B. Breskvar, J. Vojvodič Tuma, D. Kmetič

Effect of austempering temperature on microstructure and mechanical properties of unalloyed ductile iron
Vpliv austempering temperature na mikrostrukturo in mehanske lastnosti nelegirane duktilne sive litine
B. Bošnjak, B. Radulović

The restructuring of the steel industry in Slovenia
Restrukturiranje jeklarske industrije v Sloveniji
B. Šuštar, V. Prešern, E. Gungel

Stainless steel production in the ACRONI company, present scenario and future orientation
Proizvodnja nerjavnega jekla v družbi ACRONI, sedanje stanje in usmeritev za prihodnost
V. Prešern

An economic evaluation of aluminium-based weight reduction in current and future generations of passenger cars
Ekonomska evalvacija prihranka na teži v avtomobilih s poudarjeno vsebnostjo aluminija
V. M. Kevorkijan

HR AES and XPS studies of oxide layer formed on electrical steel
Preiskave oksidne plasti na elektropločevini z visokoločljivo spektroskopijo Augerjevih elektronov in rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo
Dj. Mandrino, M. Jenko, V. Prešern

Some aspects of carbide precipitation and phosphorus grain boundary segregation in Cr-V low alloy steels
Nekatere značilnosti tvorbe karbidov in segregacij na kristalnih mejah pri malolegiranih CrV jeklih
A.Výrostková, J. Perháčová, V. Homolová, P. Ševc, J. Janovec, H. J. Grabke

Stabilisation in and rejection of ceramic particles from molten Al alloy – modelling and experimental testing
Stabilnost suspenzije keramičnih delcev v raztaljeni aluminijevi zlitini – teoretične in eksperimentalne ugotovitve
V. M. Kevorkijan, G. L. Chiarmetta, M. Muso, M. Roso, M. Torkar, B. Šuštaršič, T. Smolar

Role of residual stresses on fracture properties of under-matched butt weld
Vloga zaostalih napetosti na lomne lastnosti trdnostno nižjega strjenega zvara
I. Rak, V. Gliha

Application of laserspeckleinterferometry to fracture mechanical investigations of bonds and non homogeneous materials
Uporaba laserspeckleinterferometrije za lomnomehanske raziskave spojev in nehomogenih materialov
E. Junghans, Dj. Dobi

Determination of the tensile properties of specimens with small dimensions
Merjenje trdnostnih lastnosti s preizkušanci malih dimenzij
Dj. Dobi, E. Junghans

Measurement of strain caused by residual stresses in a welded joint using neutron diffraction
Meritev deformacij povzročenih z zaostalimi napetostmi v zvarnem spoju na osnovi nevtronovskega odklona
N. Gubeljak, J. Vojvodič Tuma, H-G. Priesmeyer

First-principles calculations of the 3d magneto-crystalline anisotropy energy of transition metals
Izračun energije magnetno-kristalne anizotropije elementov prehoda
M. Komelj, S. Kobe

Processing Sm-Fe(Ta)-N hard magnetic materials
Procesiranje trdih magnetov na osnovi SmFe(Ta)-N
K. Žužek, P. J. McGuiness, S. Kobe

Effect of 818A and 827N flocculants on seawater magnesia process
Vpliv 818A in 827N flokulanta na proces pridobivanja magnezije iz morske vode
N. Petric, V. Martinac, M. Labor, O. Jurin

Microstructure evolution in SrTiO3 with different Sr/Ti ratios
Razvoj mikrostrukture v SrTiO3 ob različnem razmerju Sr/Ti
S. Šturm, A. Rečnik, M. Čeh

Characteristics of SnO2 doped ZnO-Bi2O3 ceramics
Značilnosti SnO2 dopirane ZnO-Bi2O3 keramike
N. Daneu, S. Bernik

Nanostructuring surfaces by using ion sputtering
Nanostrukturiranje površin s pomočjo naprševanja ionov
U. Valbusa, C. Boragno, F. Buatier, G. Constantini

Characterization of hard Ti-W-N films deposited by reactive D.C. magnetron sputtering
Karakterizacija trdih TiWN plati deponiranih z reaktivnim DC magnetronskim naprševanjem
L. R. Shaginyan, M. Mišina, J. Musil, F. Regent

Characterization of PVD CrC, Cr(C,N) and CrN hard coatings
Karakterizacija Cr-C, Cr(C,N) in Cr-N trdih prevlek, pripravljenih s PVD postopkom
M. Čekada, M. Maček, P. Panjan, B. Navinšek

Principles of fracture mechanics for space applications
Načela mehanike loma za uporabo v vesolju
M. P. Wnuk

Study of phase formation and atomic transport in ion implanted and irradiated alloys
Študij nastajanja faz in transporta implantiranih ionov v obsevanih zlitinah
J. Jagielski

Identification of crystallization forms of CaCO3 with FTIR spectroscopy
Identifikacija kristalizacijskih oblik CaCO3 s FTIR spektroskopijo
B. Plavšić, S. Kobe, B. Orel

Crimped polypropylene yarns
Kodrana polipropilenska vlakna
A. Demšar, F. Sluga

Apparatus for time-dependent measurements of mechanical properties under hydrostatic pressure
Naprava za časovno-odvisne meritve mehanskih lastnosti pod hidrostatičnim tlakom
A. Kralj, T. Prodan, I. Emri

Blowholes in continuous cast blooms
Mehurčavost v kontinuirno litih blumih
D. Pihura
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates