Materials and Technology 36 (2002) 5

 

Fine-grained structural steel with controlled hot rolling
Drobnozrnata konstrukcijska jekla s kontroliranim valjanjem
A. Preloščan, F. Vodopivec, I. Mamuzić

Izračun kontaktnih temperatur z več različnimi modeli
Contact temperature calculation using several theoretical models
M. Kalin, J. Vižintin

Točkovno talilno varjenje z oplaščeno elektrodo z ugreznjenim oblokom
Spot-plunged arc welding with a covered electrode
J. Tušek, R. Celin

Določevanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke v zvarnem spoju pri majhnih prirastkih
Determining the fatigue-crack growth rate in welded joints for small fatigue-crack extension
J. Predan, N. Gubeljak, M. Oblak, J. Legat

Zgorevalna sinteza itrijevega kromita
Combustion synthesis of yttrium chromite
K. Zupan, M. Prodan, S. Pejovnik

Nanos in porazdelitev platine na keramičnih podlagah pri pripravi katalizatorjev za heterogeno katalizo
Deposition and distribution of platinum on a ceramic support for catalysts' preparation in heterogenous catalysis
P. Gorišek, J. Maček, M. Marinšek

Priprava nanometrskih nikljevih prahov z redukcijo v sistemu ni sol - hidrazin - voda - dietanolamin
Preparation of nano-sized nickel powders in a reaction system with ni precursor, hydrazine, water and diethanolamine
P. Bastl, J. Maček, B. Novosel

Primerjava različnih metod priprave kompozitnih materialov ni-ysz za visokotemperaturne gorivne celice: vpliv načina priprave in eksperimentalnih pogojev na mikrostrukturne lastnosti končnih, dobljenih kompozitov
A comparison of the methods for the preparation of ni-ysz electrodes for solid-oxide fuel cells and their influence on the microstructure of the obtained composites
M. Marinšek, J. Maček

Spremljanje strjevanja keramičnih in cementnih suspenzij z impedančno spektroskopijo
Use of impedance spectroscopy for a study of the solidification of ceramic and concrete suspensions
S. Novak, S. Maček, G. Dražič

Kinetika polšaržne emulzijske polimerizacije akrilatno-poliuretanskih vodnih disperzij
Semi-batch emulsion polymerization kinetics of acrylic-polyurethane aqueous dispersions
D. Kukanja, G. Borinc, M. Krajnc

Razpad sekundarne mreže in disipacija energije v polarnih polimerih
Secondary-network breakdown and energy dissipation in polar polymers
Z. Šušterič, I. Dimitrievski

Meritve gostote atomarnega kisika z optično katalitično sondo
Measurements of atomic oxygen density using a fiber optics catalytic probe
U. Cvelbar, M. Mozetič, I. Poberaj, D. Babič

Neugodne mikrostrukturne sestavine v zvarnih spojih konstrukcijskih jekel
Unfavourable micro-constituents in the welded joints of construction steels
V. Grdun, B. Godec

Vpliv gradnje večvarkovnega zvara na žilavost
Effect of multi-pass weld build-up on weld-metal toughness
D. Rojko, V. Gliha

Vpliv termomehanskih obremenitev pri dolgotrajnem obratovanju na lastnosti materiala 15NiCuMoNb5
Influence of the thermomechanical load on the properties of 15NiCuMoNb5
B. Godec, V. Grdun

Specifičnosti izdelave ognjevzdržnega jekla ACRONI 19 Si
Experiences from the production of heat-resistant ACRONI 19 Si steel
A. Kosmač, C. Pohar, I. Tomažič

Korozijska obstojnost nekaterih nerjavnih jekel
The corrosion resistance of stainless steel
I. Kos, F. Grešovnik, M. Grešovnik

Raziskave X7R-dielektrične keramike
X7R-type dielectric ceramics research
S. D. Škapin, D. Suvorov, G. Škof

Torzijska relaksacija poliamidov
Torsional relaxation of polyamids
K. Možina, V. Bukošek, I. Emri

Karakteristike magnetronske celice v področju UVV
Characteristics of a magnetron cell in the ultra-high vacuum region
A. Vesel, M. Mozetič

Karakterizacija mehanskih lastnosti keramičnih tankih plasti
Characterization of mechanical properties of the ceramic thin films
M. Čekada, P. Panjan, I. Urankar, B. Navinšek
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates