Materials and Technology 45 (2011) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Material failure of an AISI 316L stainless steel hip prosthesis
Napake materiala v kolčni protezi iz nerjavnega jekla AISI 316L
M. Godec

A comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steels in artificial seawater
Primerjava korozijskih lastnosti avstenitnih nerjavnih jekel v simulirani morski vodi
A. Kocijan

Influence of the foaming precursor’s composition and density on the foaming efficiency, microstructure development and mechanical properties of aluminium foams
Vpliv sestave in gostote prekurzorjev za penjenje na učinkovitost penjenja ter razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti aluminijskih pen
V. Kevorkijan, S. D. Škapin, I. Paulin, B. Šuštaršič, M. Jenko, M. Lažeta

Multi-objective optimization of the cutting forces in turning operations using the Grey-based Taguchi method
Multi namenska optimizacija struženja z uporabo Taguchi metode na Grey podlagi
Y. Kazancoglu, U. Esme, M. Bayramolu, O. Guven, S. Ozgun

Thermodynamic conditions for the nucleation of boron compounds during the cooling of steel
Termodinamični pogoji za nukleacijo borovih spojin pri ohlajanju jekla
Z. Adolf, J. Bažan, L. Socha

A micro-damage investigation on a low-alloy steel tested using a 7.62-mm AP projectile
Raziskava mikropoškodb malolegiranega jekla po preizkusu s kroglo AP 7,62 mm
T. Demir, M. Übeyli

Activation of polymer polyethylene terephthalate (PET) by exposure to CO2 and O2 plasma
Aktivacija polimera polietilentereftalata (PET) s CO2- ali O2-plazmo
A. Vesel

The impact on rigid PVC pipes: a study of the correlation between the length of the crazed zone and the area of the impacted region
Udar togih PVC-cevi: študija korelacije med dolžino razpokane zone in površino zone udara
C. B. Fokam, M. Chergui, K. Mansouri, M. El Ghorba, M. Mazouzi

A comparative analysis of theoretical models and experimental research for spray drying
Primerjalna analiza teoretičnih modelov in eksperimentalna raziskava razpršilnega sušenja
D. Tolmac, S. Prvulovic, D. Dimitrijevic, J. Tolmac

Creep resistance of microstructure of welds of creep resistant steels
Odpornost proti lezenju pri mikrostrukturi zvarov jekel, odpornih proti lezenju
F. Vodopivec, M. Jenko, R. Celin, B. Žužek, D. A. Skobir

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Effect of the martensite volume fraction on the machining of a dual-phase steel using a milling operation
Vpliv volumenskega deleža martenzita na obdelavo dvofaznega dualnega jekla z rezkanjem
O. Topçu, M. Übeyli, A. Acir

Degradation of a Ni-Cr-Fe alloy in a pressurised-water nuclear power plant
Degradacija zlitin Ni-Cr-Fe v tlačnovodnih jedrskih elektrarnah
R. Celin, F. Tehovnik

Investigation into the mechanical properties of micro-alloyed as-cast steel
Raziskave mehanskih lastnosti mikrolegiranih jekel
B. Chokkalingam, S. S. M. Nazirudeen, S. S. Ramakrishnan

The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets
Kristalizacija kontinuirno ulitih gredic v elektromagnetnem polju
K. Stransky, F. Kavicka, B. Sekanina, J. Stetina,V. Gontarev, J. Dobrovska
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates