Materials and Technology 46 (2012) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Identification of the material parameters of a unidirectional fiber composite using a micromodel
Identifikacija parametrov materiala enosmernega kompozita z uporabo mikromodela
H. Srbová, T. Kroupa, R. Zemčík

Microstructure and mechanical properties of carbon/carbon-silicon carbide composites prepared by sol-gel processing
Mikrostruktura in mehanske lastnosti kompozitov ogljik/ogljik-silicijev karbid, pripravljenih po sol-gel metodi
K. Krnel, Z. Stadler, T. Kosmač

Study of the microstructure and oxidation behavior of YSZ and YSZ/Al2O3 TBCs with HVOF bond coatings
Študij mikrostrukture in vedenja pri oksidaciji YSZ in YSZ/Al2O3 TBC z HVOF naneseno zaščitno prevleko
A. C. Karaoglanli, G. Erdođan, Y. Kahraman, A. Türk, F. Üstel, I. Özdemir

Microstructure development of the Ni-GDC anode material for IT-SOFC
Razvoj mikrostrukture Ni-GDC anodnega materiala za srednjetemperaturne SOFC
K. Zupan, M. Marinšek

Modeling of PM10 emission with genetic programming
Modeliranje emisije PM10 z genetskim programiranjem
M. Kovačič, S. Senčič

Effect of tempering on the room-temperature mechanical properties of X20CrMoV121 and P91 steels
Vpliv popuščanja na mehanske lastnosti jekel X20CrMoV121 in P91 pri sobni temperaturi
F. Kafexhiu, F. Vodopivec, J. Vojvodič Tuma

Structure and properties of AlMgSi alloys after ECAP and POST-ECAP ageing
Struktura in lastnosti zlitin AlMgSi, staranih pred ECAP in po njem
M. Fujda, M. Matvija, T. Kvačkaj, O. Milkovič, P. Zubko, K. Nagyová

Application of a Taguchi-based neural network for forecasting and optimization of the surface roughness in a wire-electrical-discharge machining process
Uporaba Taguchijeve nevronske mreže za napovedovanje in optimiranje površinske hrapavosti pri postopku žične erozije
Y. Kazancoglu, U. Esme, M. K. Kulekci, F. Kahraman, R. Samur, A. Akkurt, M. P. Ipekci

Prediction of the thermodynamic properties for liquid Al-Mg-Zn alloys
Napovedovanje termodinamičnih lastnosti tekoče zlitine Al-Mg-Zn
D. Živković, Y. Du, Lj. Balanović, D. Manasijević, D. Minić, N. Talijan

Friction-stir welding of aluminium alloy 5083
Varjenje s trenjem in mešanjem aluminijeve zlitine 5083
D. Klobčar, L. Kosec, A. Pietras, A. Smolej

Influence of segregations on the fracture toughness KIc of high-strength spring steel
Vpliv izcej na lomno žilavost KIc visokotrdnostnega vzmetnega jekla
B. Senčič, V. Leskovšek

Mechanical and tribological characteristics of stir-cast Al-Si10Mg and self-lubricating Al-Si10Mg/MoS2 composites
Mehanske in tribološke lastnosti z mešanjem ulitih kompozitov Al-Si10Mg in samomazalnih kompozitov Al-Si10Mg/MoS2
K. Somasundara Vinoth, R. Subramanian, S. Dharmalingam, B. Anandavel

Computer-aided modeling of the rubber-pad forming process
Računalniško modeliranje preoblikovalnega procesa z vmesnikom iz gume
M. Benisa, B. Babic, A. Grbovic, Z. Stefanovic

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Effect of fly-ash amount and cement type on the corrosion performance of the steel embedded in concrete
Učinek količine letečega pepela in vrste cementa na korozijo jekla v betonu
A. R. Boga, I. B. Topçu, M. Öztürk

Effect of the delta-ferrite content on the tensile properties in Nitronic 60 steel at room temperature and 750 °C
Vpliv vsebnosti delta ferita na natezne lastnosti jekla Nitronic 60 pri sobni temperaturi in pri 750 °C
A. Gigović-Gekić, M. Oruč, S. Muhamedagić

Physical regularities in the cracking of nanocoatings and a method for an automated determination of the crack-network parameters
Fizikalne zakonitosti pokanja nanoprevlek in metoda za avtomatsko določevanje parametrov mreže razpok
P. Maruschak, V. Gliha, I. Konovalenko, T. Vuherer, S. Panin

Laboratory assessment of micro-encapsulated phase-change materials
Laboratorijska ocena mikroenkapsuliranih materialov s fazno premeno
M. Ostrý, R. Přikryl, P. Charvát, T. Mlčoch, B. Bakajová

Content of Cr and Cr (VI) in a welding fume by different Cr content in an experimental coating of a Cr-Ni rutile electrode
Vsebnost Cr in Cr (VI) v varilnem dimu pri različni vsebnosti Cr v plašču rutilne elektrode Cr-Ni
R. Begić, M. Jenko, M. Godec, Č. Donik

Use of a two-dimensional pseudo-homogeneous model for the study of temperature and conversion profiles during a polymerization reaction in a tubular chemical reactor
Uporaba dvodimenzionalnega psevdohomogenega modela za študij temperature in profila pretvorbe med reakcijo polimerizacije v cevastem kemijskem reaktorju
M. Marghsi, D. Benachour

Theoretical and experimental estimation of the working life of machine parts hard faced with austenite-manganese electrodes
Teoretično in eksperimentalno ugotavljanje zdržljivosti strojnih delov, oplaščenih s trdimi avstenitno-manganskimi elektrodami
V. Lazić, A. Sedmak, D. Milosavljević, I. Nikolić, S. Aleksandrović, R. Nikolić, M. Mutavdžić
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates