Materials and Technology 47 (2013) 3

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Aluminium: the metal of choice
Aluminij: kovina izbire
M. J. F. Gándara

Nanotechnology for ballistic materials: from concepts to products
Nanotehnologija za balistične materiale: od izhodišč do proizvoda
V. M. Castańo, R. Rodríguez

Multi-functional KIc-test specimen for the assessment of different tool- and high-speed-steel properties
Večfunkcijski KIc-preizkušanec za določanje različnih lastnosti orodnih in hitroreznih jekel
V. Leskovšek, B. Podgornik

Nanosilica-reinforced polymer composites
Polimerni kompoziti ojačani z nanosiliko
M. Conradi

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The fatigue behaviour of aluminium foam
Vedenje aluminijevih pen pri preizkusu utrujenosti
M. Nosko, F. Simančík, R. Florek

Addition of strontium to an Mg-3Sn alloy and an investigation of its properties
Dodatek stroncija zlitini Mg-3Sn in preiskava njenih lastnosti
M. Öbekcan, A. Ayday, H. Şevik, S. C. Kurnaz

The effect of binder on chemically precipitated hydroxyapatite during spray drying
Vpliv veziva na kemijsko izločeni hidroksiapatit med atomizacijo
F. E. Bastan, E. Demiralp, Y. Y. Özbek, F. Üstel

Plasma electrolytic saturation of 316 L stainless steel in an aqueous electrolyte containing urea and ammonium nitrate
Plazemsko elektrolitsko nasičenje nerjavnega jekla 316 L v vodnem elektrolitu s sečnino in amonijevim nitratom
L. C. Kumruoglu, A. Özel

Minimization of surface defects by increasing the surface temperature during the straightening of a continuously cast slab
Zmanjševanje površinskih napak z zvišanjem temperature površine kontinuirno ulitega slaba med ravnanjem
J. Stetina, T. Mauder, L. Klimes, F. Kavicka

Influence of process parameters on the corrosion resistance of corrugated austenitic and duplex stainless steels
Vpliv procesnih parametrov na korozijsko odpornost rebrastih avstenitnih in dupleksnih nerjavnih jekel
S. M. Alvarez, A. Bautista, F. Velasco

Concentration and path-length dependence on the Faraday rotation of magnetic fluids based on highly water-soluble Fe3O4/PAA nanoparticles synthesized by a high-temperature hydrolysis method
Odvisnost koncentracije in dolžine poti od Faradayevega vrtenja magnetnih tekočin na osnovi visokovodotopnih nanodelcev Fe3O4/PAA, sintetiziranih z metodo visokotemperaturne hidrolize
S. Küçükdermenci, D. Kutluay, E. Çelik, Ö. Mermer, I. Avgin

The possibility of copper corrosion protection in acidic media using a thiazole derivative
Možnost protikorozijske zaščite bakra v kislem mediju z uporabo derivatov tiazola
Ð. Vaštag, S. Apostolov, M. Hadžistević, M. Sekulić

Energy- and time-saving low-temperature thermomechanical treatment of low-carbon plain steel
Prihranki energije in časa pri nizkotemperaturni termomehanski obdelavi maloogljičnega ploščatega jekla
H. Jirkova, D. Hauserova, L. Kucerova, B. Masek

Electrochemical characterization of the nano Py/DDS/SiO2 film on a copper electrode
Elektrokemijska karakterizacija nanoplasti Py/DDS/SiO2 na bakreni elektrodi
M. Sharifirad, F. Kiani, F. Koohyar

Sewage-sludge stabilization with biomass ash
Stabiliziranje komunalnega mulja s pepelom biomase
P. Pavšič, D. Oštir, A. Mladenovič, S. Kramar, M. Dolenec, P. Bukovec

Dredged mud from the port of Koper – civil engineering applications
Mulj iz luke Koper – uporabnost v gradbeništvu
A. Mladenović, Ž. Pogačnik, R. Milačič, A. Petkovšek, F. Cepak

Automated diagnostics of damage to an aluminum alloy under the conditions of high-cycle fatigue
Avtomatizirana diagnostika poškodbe aluminijeve zlitine pri visoko-cikličnem utrujanju
P. Maruschak, I. Konovalenko, M. Karuskevich, V. Gliha, T. Vuherer

Welded aluminium and magnesium alloys – corrosion and mechanical properties for refrigeration compressors in comparison with deep-drawing steel
Varjene aluminijeve in magnezijeve zlitine – korozijske in mehanske lastnosti za kompresorje hladilnikov v primerjavi z jeklom za globoko vlečenje
K. G. Kerschbaumer, R. Vallant, N. Enzinger, C. Sommitsch

Water-vapour plasma treatment of cotton and polyester fibres
Obdelava bombažnih in poliestrskih vlaken s plazmo vodne pare
J. Vasiljević, M. Gorjanc, R. Zaplotnik, A. Vesel, M. Mozetič, B. Simončič

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Influence of sample direction on the impact toughness of the API-X42 microalloyed steel with a banded structure
Vpliv usmerjenosti vzorcev na udarno žilavost mikrolegiranega jekla API-X42 s trakavo mikrostrukturo
A. Salimi, H. Monajati Zadeh, M. R. Toroghinejad, D. Asefi, A. Ansaripour

Experimental and numerical investigation of an air-PCM heat-storage unit
Eksperimentalna in numerična preiskava enote zrak – PCM za shranjevanje toplote
T. Mauder, P. Charvat, M. Ostry

Experimental investigation of a heat-transfer coefficient
Preiskave koeficienta prenosa toplote
M. Chabičovský, M. Raudenský

IN MEMORIAM

Prof. dr. Jože Rodič

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates