Materials and Technology 47 (2013) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Comparative study of the synthesis and photo-physical characteristics of a new blue-emitting nanocrystal for NUV-excited LEDs
Primerjalna študija sinteze in optično-fizikalnih značilnosti novih modro sevajočih nanokristalov za z NUV vzbujanih LED
H. Sameie, R. Salimi, A. A. Sarabi, A. A. Sabbagh Alvani, S. Nargesian, H. E. Mohammadloo, Y. Ebrahimi

Development of foundry cores based on inorganic salts
Razvoj livarskih jeder na podlagi anorganskih soli
P. Jelínek, F. Mikšovský, J. Beňo, E. Adámková

Effect of the abrasive grit size on the wear behavior of ceramic coatings during a micro-abrasion test
Vpliv velikosti brusnih zrn na vedenje keramičnih prevlek pri mikroabrazijskem preizkusu obrabe
M. Horik Korkut, Y. Küçük, A. C. Karaoglanli, A. Erdođan, Y. Er, M. S. Gök

Accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of the C45 steel during induction heating
Pospešena sferoidizacija in udrobnenje karbidov (ASR) med indukcijskim segrevanjem jekla C45
D. Hauserova, J. Dlouhy, Z. Novy, J. Zrnik

The effect of a styrene-acrylic copolymer synthesized in a high-pressure reactor on the improved corrosion protection of a two-component polyurethane coating
Vpliv stiren-akrilnega kopolimera, sintetiziranega v visokotlačnem reaktorju na izboljšanje korozijske zaščite dvokomponentnega poliuretanskega premaza
U. Šegedin, K. Burja, F. Malin, S. Skale, B. Znoj, B. Šket, P. Venturini

Processing poly(ether etherketone) on a 3D printer for thermoplastic modelling
Obdelava polyether etherketonea na 3D-tiskalniku za termoplastično modeliranje
B. Valentan, Ž. Kadivnik, T. Brajlih, A. Anderson, I. Drstvenšek

Finite-element model of the indentation for YBCO-based superconductor thin films
Model končnih elementov za vtiskovanje tankih plasti superprevodnika YBCO
O. Culha, I. Turkmen, M. Toparlý, E. Celik

Effect of viscosity on the production of alumina borate nanofibers via electrospinning
Vpliv viskoznosti na izdelavo aluminijevooksidnoboratnih nanovlaken z elektrospiningom
M. Ozdemir, E. Celik, U. Cocen

Effects of solidification parameters on the micro- and macrostructure of the X19CrMoVNbN11-1 steel
Vplivi parametrov strjevanja na makro in mikrostrukturo jekla X19CrMoVNbN11-1
M. Koležnik, A. Nagode, G. Klančnik, J. Medved, B. Janet, M. Bizjak, L. Kosec

Influence of cutting speed on intensity of the plastic deformation during hard cutting
Vpliv hitrosti rezanja na intenziteto plastične deformacije med odrezovanjem
M. Neslušan, I. Mrkvica, R. Čep, M. Čilliková

Effect of iron and cerium additions on rapidly solidified Al-TM-Ce alloys
Vpliv dodatkov železa in cerija na hitro strjene zlitine Al-TM-Ce
A. Michalcová, D. Vojtěch, G. Schumacher, P. Novák, E. Pližingrová

Shrinkage behavior of a self-compacting concrete
Vedenje samozgoščevalnega betona pri krčenju
N. Bouhamou, N. Belas, K. Bendani, A. Mebrouki

Failure mode of M130 martensitic steel resistance-spot welds
Način porušitve uporovnih točkastih varov pri martenzitnem jeklu M130
M. Pouranvari, S. M. Mousavizadeh

Synthesizing a new type of mullite lining
Sinteza nove vrste obloge iz mulita
Z. Aćimović, A. Terzić, L. Andrić, L. Pavlović, M. Pavlović

Influence of processing factors on the tensile strength of 3D-printed models
Vpliv procesnih dejavnikov na natezno trdnost tridimenzionalno tiskanih modelov
T. Galeta, I. Kladarić, M. Karakašić

Non-singular method of fundamental solutions for the deformation of two-dimensional elastic bodies in contact
Nesingularna metoda fundamentalnih rešitev za deformacijo dvo-dimenzionalnih stikajočih se elastičnih teles
Q. Liu, B. Šarler

Removal of surface impurities from QCM substrates with the low-pressure oxygen-plasma treatment
Odstranjevanje površinskih nečistoč s QCM-podlag z obdelavo v nizkotlačni kisikovi plazmi
R. Zaplotnik, D. Kreuh, A. Vesel

Structural, optical and electrical studies on Si-doped polymer electrolytes
Študij strukture, optične in električne lastnosti elektrolitov polimerov, dopiranih s Si
A. Saxena, P. K. Singh, B. Bhattacharya

Electroless Ni-B-W coatings for improving hardness, wear and corrosion resistance
Nanašanje Ni-B-W s cementacijskim galvaniziranjem za izboljšanje trdote, obrabe in odpornosti proti koroziji
A. I. Aydeniz, A. Göksenli, G. Dil, F. Muhaffel, C. Calli, B. Yüksel

Physical and numerical modelling of a non-stationary steel flow through a subentry shroud with an inner metering nozzle
Fizikalno in numerično modeliranje nestacionarnega toka jekla skozi potopljen izlivek z notranjo šobo
K. Michalek, M. Tkadlečková, K. Gryc, J. Cupek, M. Macura

Research of thermal processes for the continuous casting of steel
Raziskave termičnih dogajanj pri kontinuirnem ulivanju jekla
M. Velicka, D. Dittel, R. Pyszko, M. Prihoda, M. Vaculik, P. Fojtik, J. Burda

Stationary-creep-rate equations for tempered martensite
Enačbe za hitrost stacionarnega lezenja žarjenega martenzita
F. Vodopivec, B. Žužek, D. A. Skobir Balantič, M. Jenko, M. Godec, D. Steiner Petrovič

Numerical calculations of stress-intensity factors for a WWER-1000 reactor pressure vessel under a pressurized thermal shock
Numerični izračuni faktorja intenzitete napetosti v reaktorski tlačni posodi WWER-1000 pri toplotnem šoku pod tlakom
S. V. Kobelsky

Dissolution of a copper wire during a hot-dipping process using a SnCu1 lead-free solder
Raztapljanje bakrene žice med vročim omakanjem pri uporabi spajke brez svinca SnCu1
D. Steiner Petrovič, J. Medved, G. Klančnik

Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes using a four-point resistivity-measuring device
Strukturne lastnosti platinske folije za elektrode pri stimulaciji živcev, ugotovljene z napravo za štiritočkovno merjenje upornosti
P. Pečlin, M. Bizjak, M. Pribošek, M. Godec, S. Ribarič, J. Rozman

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Variation in magnetic properties of sol-gel-synthesized cobalt ferrites
Spreminjanje magnetnih lastnosti kobaltovih feritov, sintetiziranih po sol-gel postopku
A. Hunyek, C. Sirisathitkul

KRATKE NOVICE – SHORT NOTES

Assessing the quality of corrosion education in the United Arab Emirates
Presoja kvalitete izobraževanja na področju korozije v Združenih arabskih emiratih
H. L. Lim, L. Al Tayeb Ait Tayeb, M. A. Othman

DOGODKI – EVENTS

Šolski center Ravne na Koroškem končal projekta energetske sanacije in gradnje sodobnega izobraževalnega centra v skupni vrednosti približno tri milijone evrov

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates