Materials and Technology 48 (2014) 2

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Characterization and wear performance of CrAgN thin films deposited on Cr-V ledeburitic tool steel
Ocena lastnosti in vedenje pri obrabi tankih plasti CrAgN, nanesenih na ledeburitno orodno jeklo Cr-V
P. Jurči, J. Bohovičová, M. Hudáková, P. Bílek

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Synthesizing Si3N4 from a mixture of SiO2-CaO
Sinteza Si3N4 in mešanice SiO2-CaO
N. Karakus, H. Ö. Toplan

Cast cellular metals with regular and irregular structures
Ulite kovine s pravilno in nepravilno celično strukturo
V. Bednářová, P. Lichý, T. Elbel, A. Hanus

Spin-coating for optical-oxygen-sensor preparation
Uporaba spinskega nanosa pri izdelavi optičnih senzorjev za kisik
P. Brglez, A. Holobar, A. Pivec, M. Kolar

Electrochemical synthesis and characterization of poly O-aminophenol – SiO2 nanocomposite
Elektrokemijska sinteza in karakterizacija nanokompozita poli O-aminofenol – SiO2
F. Bagheralhashemi, A. Omrani, A. A. Rostami, A. Emamgholizadeh

Development of low-Si aluminum casting alloys with an improved thermal conductivity
Razvoj aluminijeve livarske zlitine z majhno vsebnostjo Si in izboljšano toplotno prevodnostjo
J. Shin, S. Ko, K. Kim

A new method for estimating the Hurst exponent H for 3D objects
Nova metoda za ocenjevanje Hurstovega eksponenta H za 3D-objekte
M. Babič, P. Kokol, N. Guid, P. Panjan

Design of a microbial sensor using a conducting polymer of polyaniline/poly 4,4’-diaminodiphenyl sulphone-silver nanocomposite films on a carbon paste electrode
Oblikovanje mikrobnega senzorja z uporabo prevodne polimerne polianilinske/poli 4,4’-diaminodifenil sulfonske srebrne nanokompozitne tanke plasti na elektrodi z ogljikovo pasto
M. Sharifirad, F. Kiani, F. Koohyar

A new generalized algebra for the balancing of N chemical reactions
Nova posplošena algebra za uravnoteženje kemijskih reakcij N
I. B. Risteski

Electrodeposition and characterization of Cu-Zn alloy films obtained from a sulfate bath
Elektronanos in karakterizacija plasti zlitin Cu-Zn, nastalih iz sulfatne kopeli
A. Redjechta, K. Loucif, L. Mentar, M. Redha Khelladi, A. Beniaiche

Experimental design and artificial neural network model for turning the 50CrV4 (SAE 6150) alloy using coated carbide/cermet cutting tools
Eksperimentalna zasnova in model umetne nevronske mreže za struženje jekla 50CrV4 (SAE 6150) z uporabo orodij s karbidno ali kermetno prevleko
M. T. Ozkan, H. B. Ulas, M. Bilgin

Estimation of the boron diffusion coefficients in FeB and Fe2B layers during the pack-boriding of a high-alloy steel
Določanje koeficienta difuzije bora v plasteh FeB in Fe2B med boriranjem visoko legiranega jekla v skrinji
Z. Nait Abdellah, M. Keddam

Finite element modelling of submerged arc welding process for a symmetric T-beam
Modeliranje postopka obločnega varjenja pod praškom simetričnega T-nosilca z metodo končnih elementov
O. Culha

Optimization of the turning parameters for the cutting forces in the Hastelloy X superalloy based on the Taguchi method
Optimiranje sil odrezavanja s Taguchijevo metodo pri struženju superzlitine Hastelloy X
A. Altin

Thermocyclic- and static-failure criteria for single-crystal superalloys of gas-turbine blades
Termociklična in statična merila za porušitve lopatic plinskih turbin iz monokristalnih superzlitin
L. B. Getsov, A. S. Semenov, E. A. Tikhomirova, A. I. Rybnikov

UHF RFID tags with printed antennas on recycled papers and cardboards
UHF RFID-značke z natisnjenimi antenami na recikliranem papirju in kartonu
U. Kavčič, M. Pivar, M. Ðokić, D. Gregor Svetec, L. Pavlovič, T. Muck

Topmost steel production design based on through process modelling with artificial neural networks
Projektiranje proizvodnje vrhunskih jekel na podlagi modeliranja skozi proces z umetnimi nevronskimi mrežami
T. Kodelja, I. Grešovnik, R. Vertnik, B. Šarler

The preparation of magnetic nanoparticles based on cobalt ferrite or magnetite
Priprava magnetnih nanodelcev na osnovi kobaltovega ferita ali magnetita
A. Stambolić, M. Marinšek

Simulation of continuous casting of steel under the influence of magnetic field using the local-radial basis-function collocation method
Simulacija kontinuirnega ulivanja jekla pod vplivom magnetnega polja na podlagi metode kolokacije z radialnimi baznimi funkcijami
K. Mramor, R. Vertnik, B. Šarler

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The applicability of sol-gel oxide films and their characterisation on a magnesium alloy
Uporabnost sol-gel oksidnih tankih plasti in njihova karakterizacija na magnezijevi zlitini
E. Altuncu, H. Alanyali

Testing the tribological characteristics of nodular cast iron austempered by a conventional and an isothermal procedure
Preizkušanje triboloških lastnosti nodularne litine, medfazno kaljene po konvencionalnem in izotermičnem postopku
D. Golubović, P. Kovač, B. Savković, D. Ješić, M. Gostimirović

Quantification of the copper phase(S) in Al-5Si-(1–4)Cu alloys using a cooling curve analysis
Uporaba analize ohlajevalne krivulje za oceno količine bakrovih faz v zlitinah Al-5Si-(1-4)Cu
M. B. Djurdjevic, S. Manasijevic, Z. Odanovic, N. Dolic, R. Radisa

Investigation of induction and classical-sintering effects on powder-metal parts with the finite-element method
Primerjava vpliva indukcijskega in konvencionalnega sintranja na delce kovinskega prahu z uporabo metode končnih elementov
G. Akpinar, C. Çivi, E. Atik
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates