Materials and Technology 48 (2014) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Application of a neural network for estimating the crack formation and propagation in sol-gel CeO2 coatings during processing at temperature
Uporaba nevronske mreže za ugotavljanje nastanka in širjenja razpoke v sol-gel premazu CeO2 med postopkom ogrevanja
A. Savran, M. Alcý, S. Yildirim, R. Yigit, E. Çelik

Optimization of the mechanical and tribological properties of extruded AMCs: extension of the algorithm searching area via multi-strategies
Optimizacija mehanskih in triboloških lastnosti ekstrudiranih AMC: razširitev algoritma iskalnega področja z uporabo več strategij
M. O. Shabani, A. A. Tofigh, M. R. Rahimipour, M. Razavi, A. Mazahery, F. Heydari

Tribo-corrosion properties of a NiTi dental wire
Tribokorozijske lastnosti dentalne žice NiTi
P. Močnik, T. Kosec

Effect of a nano-ceramic mold coating on the fluidity length of thin-wall castings in Al4-1 alloy gravity sand casting
Vpliv nanokeramičnega premaza peščene forme na tekočnost v tankostenskih ulitkih iz zlitine Al4-1 pri gravitacijskem ulivanju
M. Borouni, B. Niroumand, M. H. Fathi

Influence of the thermo-mechanical treatment on the exfoliation and pitting corrosion of an AA5083-type alloy
Vpliv termo-mehanske obdelave zlitine AA5083 na luščenje in jamičasto korozijo
A. Halap, M. Popović, T. Radetić, V. Vaščić, E. Romhanji

Structural and electrical studies of fullerene (C60) dispersed polymer electrolytes
Študij strukturnih in električnih lastnosti polimernega elektrolita z dispergiranim fulerenom (C60)
A. Saxena, P. Kumar Singh, B. Bhattacharya

Effect of tunneling defects on the joint strength efficiency obtained with FSW
Vpliv tunelskih napak na učinkovitost trdnosti spoja, izdelanega z drsno mešalnim varjenjem
S. Balos, L. Sidjanin

The influence of lamination and conductive printing inks on smart-card operability
Vpliv laminacije in prevodnih tiskarskih barv na delovanje pametnih kartic
M. Ðokić, V. Radonić, V. Mladenovič, A. Pleteršek, U. Kavčič, A. Hladnik, V. Crnojević-Bengin, T. Muck

Characterization of the substrates from two cultural-heritage sites and a preparation of model substrates
Karakterizacija gradbenih materialov iz dveh objektov kulturne dediščine in priprava modelnih materialov
S. Kramar, V. Ducman, S. Vucetic, E. Velkavrh, M. Radeka, J. Ranogajec

Long-term durability properties of pozzolanic cement mortars
Dolgoročna obstojnost pucolanske cementne malte
L. Završnik, J. Strupi Šuput, S. Kramar

Estimation of the effective boron-diffusion coefficient in the Fe2B layers grown on gray cast iron
Določanje efektivnega koeficienta difuzije bora pri rasti plasti Fe2B na sivem litem železu
B. Bouarour, M. Keddam, O. Allaoui

Optimization of the secondary cooling in a continuous casting process with different slab cross-sections
Optimizacija sekundarnega hlajenja pri kontinuirnem ulivanju slabov z različnimi prerezi
T. Mauder, J. Stetina

Unsteady model-based predictive control of continuous steel casting by means of a very fast dynamic solidification model on a GPU
Predvidevanje kontrole kontinuirnega litja na podlagi neravnotežnega modela z zelo hitrim dinamičnim modelom strjevanja na GPU
L. Klimes, J. Stetina

DSC/TG of Al-based alloyed powders for P/M applications
DSC/TG prahov na osnovi Al primernih za P/M uporabo
B. Šuštaršič, J. Medved, S. Glodež, M. Šori, A. Korošec

Microstructure characteristics of the model spring steel 51CrV4
Značilnosti mikrostrukture modelnega vzmetnega jekla 51CrV4
M. Torkar, F. Tehovnik, B. Arh, M. Jenko, B. Šarler, Ž. Rajić

Effect of creep strain on creep rate in the temperature range 550–640 °C
Vpliv deformacije na hitrost lezenja pri temperaturah od 550 °C do 640 °C
B. Žužek, F. Vodopivec, M. Jenko, B. Podgornik

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Identification of the initial failure and damage of substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite using a micromodel
Uporaba mikromodela za ugotavljanje začetnih napak in poškodb sestavin kompozita, enosmerno ojačanega z vlakni
H. Srbová, T. Kroupa, R. Zemčík

Transformation-induced plasticity in steel for hot stamping
Vpliv pretvorbe na plastičnost jekla za vroče štancanje
B. Mašek, C. Štádler, H. Jirková, P. Feuser, M. Selig

Influence of temperature and binder content on the properties of a sintered product based on red mud
Vpliv temperature in količine veziva na lastnosti proizvoda iz sintranega rdečega blata
M. Krgović, I. Bošković, R. Zejak, M. Knežević

Influence of the precipitation temperature on the thrust force and torque in drilling an Al 2219-SiCp composite
Vpliv temperature izločevalnega žarjenja na potisno silo in navor pri vrtanju kompozita Al 2219-SiC
R. Ganesh, K. Chandrasekaran

Optimization of the recycling processes for magnesium from a highly contaminated waste
Optimiranje postopka recikliranja magnezija iz močno kontaminiranih odpadkov
V. Manojlović, Ž. Kamberović, M. Sokić, Z. Gulišija, V. Matković

Machinability of a Ti-6Al-4V alloy with cryogenically treated cemented carbide tools
Obdelovalnost zlitine Ti-6Al-4V s kriogensko obdelanimi orodji iz karbidne trdine
A. Mavi, I. Korkut

A cost-effective approach to the rapid fabrication of functional metal prototypes
Stroškovno učinkovit način za hitro izdelavo funkcionalnih kovinskih prototipov
C. C. Kuo

Thermomechanical treatment of Ti-Nb-V-B micro-alloyed steel forgings
Termomehanska obdelava odkovkov iz mikrolegiranega jekla Ti-Nb-V-B
M. Opiela

Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading
Napredna analiza poškodb sestavljenega kompozitnega nosilca pri kvazistatičnem obremenjevanju
T. Mandys, T. Kroupa, V. Laš

Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of aluminium bronze
Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aluminijevega brona
P. Sláma, J. Dlouhý, M. Kövér

DOGODKI – EVENTS

Šolski Center Škofja Loka se je predstavil tudi predsedniku RS Borutu Pahorju

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates