Materials and Technology 49 (2015) 5

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Kinetic study and characterization of borided AISI 4140 steel
Študij kinetike in karakterizacija boriranega jekla AISI 4140
M. Keddam, M. Ortiz-Domínguez, O. A. Gómez-Vargas, A. Arenas-Flores, M. Á. Flores-Rentería, M. Elias-Espinosa, A. García-Barrientos

Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels
Kinetika izločanja v avstenitnih HSLA-jeklih
E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Kuziak, W. Ozgowicz, K. Lenik

Combined influence of V and Cr on the AlSi10MgMn alloy with a high Fe level
Vzajemni vpliv V in Cr na zlitino AlSi10MgMn z visoko vsebnostjo Fe
D. Bolibruchová, M. Žihalová

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A reliable approach to a rapid calculation of the grain size of polycrystalline thin films after excimer laser crystallization
Zanesljiv način hitrega izračuna velikosti zrn v polikristalni tanki plasti po UV-laserski kristalizaciji
C. C. Kuo

Effects of different stirrer-pin forms on the joining quality obtained with friction-stir welding
Vpliv različnih oblik vrtilnih konic na kvaliteto spoja pri tornem vrtilnem varjenju
H. Basak, K. Kaptan

Monitoring early-age concrete with the acoustic-emission method and determining the change in the electrical properties
Pregled svežega betona z metodo akustične emisije in določanjem sprememb električnih lastnosti
L. Pazdera, L. Topolar, M. Korenska, T. Vymazal, J. Smutny, V. Bilek

Effect of the aggregate type on the properties of alkali-activated slag subjected to high temperatures
Vpliv vrste agregata na lastnosti z alkalijo aktivirane žlindre, izpostavljene visokim temperaturam
P. Rovnanik, A. Dufka

Microstructure evolution of advanced high-strength TRIP-aided bainitic steel
Razvoj mikrostrukture naprednega visokotrdnostnega bainitnega jekla z uporabo TRIP
A. Grajcar

Effect of electric current on the production of NiTi intermetallics via electric-current-activated sintering
Vpliv električnega toka pri izdelavi intermetalne zlitine NiTi s sintranjem, aktiviranim z električnim tokom
T. Yener, S. Siddique, F. Walther, S. Zeytin

Control of soft reduction of continuous slab casting with a thermal model
Kontrola mehke redukcije pri kontinuirnem litju slabov s termičnim modelom
J. Stetina, P. Ramik, J. Katolicky

Optimization of operating conditions in a laboratory SOFC testing device
Optimizacija obratovalnih razmer laboratorijske gorivne celice SOFC
T. Skalar, M. Lubej, M. Marinšek

Production of shaped semi-products from AHS steels by internal pressure
Izdelava polproizvodov iz AHS-jekel, oblikovanih z notranjim tlakom
I. Vorel, H. Jirkova, B. Mašek, P. Kurka

Composite-material printed antenna for a multi-standard wireless application
Tiskana antena iz kompozitnega materiala za večstandardno brezžično uporabo
T. Alam, M. R. I. Faruque, M. T. Islam, N. Misran

Friction and wear behaviour of ulexite and cashew in automotive brake pads
Odpornost proti trenju in obrabi avtomobilskih zavornih oblog z uleksitom in prahom iz indijskega oreha
I. Sugozu, I. Mutlu, A. Keskin

Diffusion kinetics and characterization of borided AISI H10 steel
Kinetika difuzije in karakterizacija boriranega jekla AISI H10
I. Gunes, M. Ozcatal

Application of the Taguchi method to optimize the cutting conditions in hard turning of a ring bore
Uporaba Taguchi-jeve metode za optimizacijo trdega struženja roba izvrtine
M. Boy, I. Ciftci, M. Gunay, F. Ozhan

Thermal fatigue of single-crystal superalloys: experiments, crack-initiation and crack-propagation criteria
Toplotno utrujanje monokristalnih superzlitin: preizkusi, merila za nastanek in napredovanje razpoke
L. Getsov, A. Semenov, S. Semenov, A. Rybnikov, E. Tikhomirova

Investigating the effects of cutting parameters on the built-up-layer and built-up-edge formation during the machining of AISI 310 austenitic stainless steels
Preiskava vplivov parametrov rezanja na nastanek nakopičene plasti in nakopičenega roba med struženjem avstenitnega nerjavnega jekla AISI 310
M. B. Bilgin

Mortar-type identification for the purpose of reconstructing fragmented Roman wall paintings (Celje, Slovenia)
Analiza ometov za rekonstrukcijo fragmentov rimskih stenskih poslikav (Celje, Slovenija)
M. Gutman, M. Lesar Kikelj, J. Kuret, S. Kramar

Au-nanoparticle synthesis via ultrasonic spray pyrolysis with a separate evaporation zone
Sinteza nanodelcev zlata z ultrazvočno razpršilno pirolizo z ločeno cono izhlapevanja
P. Majerič, B. Friedrich, R. Rudolf

Determination of the critical fraction of solid during the solidification of a PM-cast aluminium alloy
Določanje kritičnega deleža strjene faze med strjevanjem v PM ulite aluminijeve zlitine
R. Kayikci, M. Colak, S. Sirin, E. Kocaman, N. Akar

Microstructural evolution of Inconel 625 during hot rolling
Mikrostrukturni razvoj Inconela 625 med vročim valjanjem
F. Tehovnik, J. Burja, B. Podgornik, M. Godec, F. Vode

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Thermophysical properties and microstructure of magnesium alloys of the Mg-Al type
Termofizikalne lastnosti in mikrostruktura magnezijevih zlitin tipa Mg-Al
P. Lichy, J. Beňo, I. Kroupova, I. Vaskova

Micro-encapsulated phase-change materials for latent-heat storage: thermal characteristics
Mikroenkapsulirani materiali s fazno premeno za shranjevanje latentne toplote: toplotne značilnosti
M. Ostry, D. Dostalova, T. Klubal, R. Přikryl, P. Charvat

Ceramic masonry units intended for the masonry resistant to high humidity
Keramični gradbeni elementi, namenjeni za zgradbe, odporne proti visoki vlagi
J. Zach, V. Novak, J. Hroudova, M. Sedlmajer

Flame resistance and mechanical properties of composites based on new advanced resin system FR4/12
Negorljivost in mehanske lastnosti kompozitov na osnovi novih naprednih sistemov smol FR4/12
V. Rusnak, S. Rusnakova, L. Fojtl, M. Žaludek, A. Čapka

Effect of process parameters on the microstructure and mechanical properties of friction-welded joints of AISI 1040/AISI 304L steels
Vpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo in mehanske lastnosti torno varjenih spojev jekel AISI 1040/AISI 304L
I. Kirik, N. Ozdemir

Influence of inoculation methods and the amount of an added inoculant on the mechanical properties of ductile iron
Vpliv metod modifikacije in količine dodanega modifikatorja na mehanske lastnosti duktilnega železa
H. Avdušinović, A. Gigović-Gekić, D. Ćubela, R. Sunulahpašić, N. Mujezinović

One-step green synthesis of graphene/ZnO nanocomposites for non-enzymatic hydrogen peroxide sensing
Enostopenjska zelena sinteza nanokompozita grafen-ZnO za neencimatsko detekcijo vodikovega peroksida
S. S. Low, M. T. T. Tan, P. S. Khiew, H. S. Loh, W. S. Chiu

Material parameters for a numerical simulation of a compaction process for sintered double-height gears
Materialni parametri za numerično simulacijo postopka stiskanja sintranih dvovišinskih zobnikov
T. Verlak, M. Šori, S. Glode

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates