Materials and Technology 51 (2017) 1

 

Editorial preface/Predgovor urednika
Paul John McGuiness

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Developing a friction-stir welding window for joining the dissimilar aluminum alloys AA6351 and AA5083
Iskanje varilnega okna za torno vrtilno varjenje pri spajanju različnih aluminijevih zlitin AA6351 in AA5083
R. Palanivel, R. F. Laubscher, I. Dinaharan, N. Murugan

Rock burst dependency on the type of steel arch support in the Velenje mine
Hribinski udari v odvisnosti od vrste jeklenih podpornih lokov v premogovniku Velenje
G. Vižintin, J. Mayer, B. Lajlar, Ž. Vukelić

Effect of cutting parameters on the drilling of AlSi7 metallic foams
Vpliv parametrov rezanja pri vrtanju kovinskih pen iz AlSi7
G. Uzun, U. Gokmen, H. Cinici, M. Turker

A metamaterial-embedded wide-band antenna for the microwave C-band
Širokopasovna antena z vgrajenim metamaterialom za mikrovalovni C-pas
Md. I. Hossain, M. R. I. Faruque, M. T. Islam, A. Rahman

Erosion wear resistance of titanium-matrix composite Ti/TiN produced by diode-laser gas nitriding
Odpornost kompozita proti erozijski obrabi Ti/TiN, izdelanega s plinskim nitriranjem s pomočjo diodnega laserja
A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka

Miswak (Salvadora Persica Roots): discovery of a new biomaterial for removing heavy metals from water in Saudi Arabia
Miswak (korenine Salvadora Persica): odkritje novega biomateriala za odstranjevanje težkih kovin iz vode v Saudski Arabiji
S. A. Aljlil

Poly(vinyl alcohol): formulation of a polymer ink for the patterning of substrates with a drop-on-demand inkjet printer
Poli(vinil alkohol): sestavljanje polimernega črnila za tiskanje podlag z brizgalnim tiskalnikom
P. Šuly, P. Krčmář, J. Mašlík, P. Urbánek, I. Kuřitka

Influence of chemical additives and curing conditions on the mechanical properties and carbonation resistance of alkali-activated slag composites
Vpliv kemijskih dodatkov in pogojev sušenja na mehanske lastnosti in odpornost na karbonacijo z alkalijami aktiviranih kompozitov žlindre
P. Bulejko, V. Bílek Jr.

Effect of holding time on the production of Nb-NbAl3 intermetallic composites via electric-current-activated sintering
Vpliv časa zadržanja na izdelavo Nb-NbAl3 intermetalnih kompozitov z električnim tokom aktiviranih s sintranjem
M. Aybey, T. Yener, M. Ipek, S. Zeytin

Analysis of the fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses
Analiza razporeditve vlaken, velikosti in volumskega deleža v enosmernih, različno debelih kompozitnih ploščah
R. Zemčík, H. Srbová, K. Ekštein, I. Pirner, R. Medlín

The use of natural sepiolite fiber in concrete
Uporaba naravnega sepiolitnega vlakna v betonu
S. Koltka, T. Uygunoglu, E. Sabah, M. Fatih Can

Nano-indentation investigations of the mechanical properties of thin TiO2, WO3 and their composites layers, deposited by spray pyrolysis
Preiskave mehanskih lastnosti z nanotrdoto tankih TiO2, WO3 in njunih kompozitnih plasti, nanešenih s pršilno pirolizo
S. Cherneva, R. Iankov, N. Radic, B. Grbic, M. Datcheva, D. Stoychev

Corrosion determination of reinforcement using the electrical resistance method
Določanje korozije palice v armiranem betonu s pomočjo metode električne upornosti
M. Brodňan, P. Koteš, J. Vaněrek, R. Drochytka

Effect of quenching parameters on the mechanical properties of the 7A04 aluminium alloy
Vpliv parametrov gašenja na mehanske lastnosti aluminijeve zlitine 7A04
D. Shi, K. Kang, G. Gao

Bio-plastic composite substrate material based microstrip-fed printed antenna for wireless communications
Tiskana antena za brezžično komunikacijo iz bioplastičnega kompozita z mikrotrakom za napajanje
T. Alam, M. R. I. Faruque, M. S. Alam, Md. M. Islam, Md. Z. Mahmud, M. T. Islam

The growth of beta phase in the gamma-brass–copper diffusion couple
Rast beta faze v difuzijskem paru gama medenina – baker
A. Hoxha, D. Heger

Investigation of the geometrical accuracy and thickness distribution using 3D laser scanning of AA2024-T3 sheets formed by SPIF
Preiskava geometrijske natančnosti in razporeditev debeline s tridimenzionalnim laserskim skeniranjem pločevine iz AA2024-T3, preoblikovane s stopnjujočim preoblikovanjem kovine
H. Bayram, N. S. Köksal

Formation of a corrosion-resistant alumina coating on a 6061 aluminum alloy using a combination of micro-arc oxidation and sealing treatments
Tvorba korozijsko obstojne Al2O3 prevleke na zlitini aluminija 6061 s kombinacijo oksidacije v mikroobloku in postopka tesnjenja
A. Hilmi Paksoy, F. Muhaffel, M. Koca, O. Gokce, S. Mohammadzadeh, H. Cimenoglu

Classification of surface defects on steel sheet using convolutional neural networks
Klasifikacija površinskih napak z uporabo konvolucijske nevronske mreže
S. Zhou, Y. Chen, D. Zhang, J. Xie, Y. Zhou

Optimization of the machining parameters for the turning of 15-5 PH stainless steels using the Taguchi method
Uporaba Taguchi metode za optimizacijo parametrov obdelave pri struženju nerjavnega jekla 15-5 PH
Ş. Çetin, T. Kivak

Powder-metallurgy preparation of NiTi shape-memory alloy using mechanical alloying and spark-plasma sintering
Uporaba metalurgije prahov za pripravo NiTi zlitine s spominom s pomočjo mehanskega legiranja in sintranja z iskrilno plazmo
P. Novák, H. Moravec, V. Vojtěch, A. Knaislová, A. Školáková, T. F. Kubatík, J. Kopeček

Lacunarity properties of nanophotonic materials based on poly(methyl methacrylate) for contact lenses
Razporeditev praznin nanofotoničnega materiala na osnovi poli(metil metakrilata) za kontaktne leče
M. Tomić, B. Bojović, D. Stamenković, I. Mileusnić, D. Koruga

Molecular dynamics simulations of plastic deformation of metallic surfaces
Simulacije plastične deformacije kovinskih površin z metodo molekularne dinamike
N. Pukšič, M. Jenko, M. Godec

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The influence of an isothermal annealing process on the structure and magnetic properties of the bulk amorphous alloy FeCoBYMo
Vpliv izotermnega žarjenja na strukturo in magnetne lastnosti masivne amorfne zlitine FeCoBYMo
P. Pietrusiewicz, M. Nabiałek, J. Olszewski, S. Lesz

Rheological properties of feedstocks and the structure of injection moulders for sintering composite tool materials based on MMCS
Reološke lastnosti mešanic in struktura vbrizganih rezkarjev za sintrane kompozitne orodne materiale na osnovi MMCS
K. Gołombek, G. Matula, J. Mikuła, M. Soković

Grain-refining ability of ultra-rapid annealing for low-carbon steel: severe plastic deformation
Sposobnost udrobnenja zrn pri zelo hitrem žarjenju maloogljičnega jekla po veliki plastični deformaciji
M. A. Mostafaei, M. Kazeminezhad

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates