Materials and Technology 51 (2017) 5

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Additive manufacturing: the future of manufacturing
Dodajalna (3D) tehnologija: prihodnost proizvajanja
S. A. Adekanye, R. M. Mahamood, E. T. Akinlabi, M. G. Owolabi

Pomembna obletnica revije Materiali in tehnologije: petdeset let izhajanja znanstvene periodične publikacije
An important anniversary of the Materials and Technology journal: fifty years of publication
E. Nared

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Investigation of grain boundaries in Alloy 263 after special heat treatment
Preiskava mej zrn v zlitini 263 po posebni toplotni obdelavi
I. Slatkovský, M. Dománková, M. Sahul

Fracture toughness of ledeburitic Vanadis 6 steel after sub-zero treatment for 17 h and double tempering
Lomna žilavost ledeburitnega jekla Vanadis 6 po toplotni obdelavi s 17-urnim podhlajevanjem in dvojnim popuščanjem
J. Ptačinová, P. Jurči, I. Dlouhý

Electronic and optical properties of the spinel oxides MgxZn1-xAl2O4 by first-principles calculations
Elektronske in optične lastnosti spinelnih oksidov MgxZn1-xAl2O4, izpeljane iz teoretičnih osnov
C. Xiang, J. X. Zhang, Y. Lu, D. Tian, C. Peng

ERRATUM1

Surface characteristics of Invar alloy according to micro-pulse electrochemical machining
Karakteristike površine Invar zlitine glede na mikropulzno elektrokemično obdelavo
S.-H. Kim, S.-G. Choi, W.-K. Choi, E.-S. Lee

Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a lightweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures
Vzdržljivost materialov na osnovi iz polimer-silikatnih matric in lahkega dodatka, izpostavljenih agresivnim vplivom v kombinaciji z visokimi temperaturami
T. Melichar, J. Bydžovský, Á. Dufka

Influence of thermomechanical treatment on the grain-growth behaviour of new Fe-Al based alloys with fine Al2O3 precipitates
Vpliv termomehanske obdelave FeAl zlitin s finimi Al2O3 izločki na rast zrn
O. Khalaj, B. Mašek, H. Jirková, D. Bublíková, J. Svoboda

Analysis of precipitates in aluminium alloys with the use of high-resolution electron microscopy and computer simulation
Raziskave oborin v aluminijevih zlitinah z visokoresolucijsko elektronsko mikroskopijo in računalniško simulacijo
K. Matus, A. Tomiczek, K. Gołombek, M. Pawlyta

Microstructural evaluation of Ni-SDC cermet from a representative 2D image and/or a 3D reconstruction based on a stack of images
Vrednotenje mikrostruktur Ni-SDC kermeta z 2D in/ali 3D metodo
G. Kapun, M. Marinšek, F. Merzel, S. Šturm, M. Gaberšček, T. Skalar

A facile method to prepare super-hydrophobic surfaces on silicone rubbers
Preprosta metoda za pripravo superhidrofobnih površin pri silikonskih gumah
H. Y. Jin, Y. F. Li, S. C. Nie, P. Z., N. K. Gao, W. Li

Investigation of the static icing property for super-hydrophobic coatings on aluminium
Preiskava lastnosti statične zaledenitve pri superhidrofobnih prevlekah na aluminiju
H. Y. Jin, S. C. Nie, Y. F. Li, T. F. Xu, P. Zhang, W. Li

Effect of ball milling on the properties of the porous Ti–26Nb alloy for biomedical applications
Vpliv krogličnega mletja na lastnosti porozne zlitine Ti–26Nb za biomedicinske aplikacije
G. Dercz, I. Matuła

Effects of an addition of coir-pith particles on the mechanical properties and erosive-wear behavior of a wood-dust-particle-reinforced phenol formaldehyde composite
Vplivi dodatka kokosovih vlaken fenol-formaldehidnemu kompozitu, ojačanem z lesnim prahom, na njegove mehanske lastnosti in erozijsko obrabo
A. S. Jose, A. Athijayamani, K. Ramanathan, S. Sidhardhan         

Optimum bushing length in thermal drilling of galvanized steel using artificial neural network coupled with genetic algorithm
Optimalna dolžina podpore (šablone, vodila) pri termičnem vrtanju galvaniziranega jekla z uporabo umetne nevronske mreže in genetskega algoritma
N. Rajesh J. Hynes, R. Kumar, J. A. J. Sujana

Gelling polysaccharide as the electrolyte matrix in a dye-sensitized solar cell
Želirni polisaharid kot elektrolitna osnova v solarnih celicah, občutljivih na barvila
J. P. Bantang, D. Camacho

Development of a heat treatment for increasing the mechanical properties and stress corrosion resistance of 7000 Al alloys
Razvoj toplotne obdelave za izboljšanje mehanskih lastnosti in napetostno korozijsko odpornost 7000 Al zlitin
M. Shakouri, M. Esmailian, S. Shabestari

Corrosion resistance of as-plated and heat-treated electroless dublex Ni-P/Ni-B-W coatings
Korozijska odpornost platiranih in neelektrično topolotno obdelanih dupleks Ni-P/Ni-B-W prevlek
B. Yüksel, G. Erdogan, F. E. Bastan, R. A. Yildiz

Short-term creep of P91 heat-resistant steels at low stresses and an instantaneous-stress-change testing
Kratkotrajno lezenje toplotno odpornega jekla P91 pri nizkih napetostih in nenadni menjavi napetosti obremenjevanja
J. Zhe, S. Junjie, Z. Pengshuo

Effect of severe plastic and heavy cold deformation on the structural and mechanical properties of commercially pure titanium
Učinek plastičnosti in deformacije pri podhlajevanju na strukturne in mehanske lastnosti čistega komercialnega titana
J. Palán, P. Šutta, T. Kubina, M. Dománková

Effect of yttrium and zirconium microalloying on the structure and properties of weld joints of a two-phase titanium alloy
Učinek mikrolegiranja itrija in cirkonija na strukturo in lastnosti na spoje zavrov dvofazne zlitine titana
A. Illarionov, A. Popov, S. Illarionova, D. Gadeev

Microstructure evolution and statistical analysis of Al/Cu friction-stir spot welds
Razvoj mikrostrukture in statistična analiza vrtilno-tornih točkastih zvarov Al/Cu
M. P. Mubiayi, E. T. Akinlabi, M. E. Makhatha

Synthesis of PMMA/ZnO nanoparticles composite used for resin teeth
Sinteza PMMA/ZnO nanodelcev kompozitov za izdelavo zob iz umetnih smol
D. Popović, R. Bobovnik, S. Bolka, M. Vukadinović, V. Lazić, R. Rudolf

ERRATUM2

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates