Materials and Technology 52 (2018) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support
Določevanje mej nagnjene obremenitve znotraj von Misesovega paličja z elastično podporo
S. Bilyk, V. Tonkacheiev

Monitoring and simulation of the unsteady states in continuous casting
Opazovanje in simulacija nestabilnih pogojev med kontinuirnim litjem
R. Pyszko, Z. Franěk, M. Příhoda, M. Velička, K. Sikora

Feasible method to fabricate a nickel-nanodot mask on a silicon substrate with conventional thermal annealing
Izvedljiva metoda konvencionalne termične obdelave za izdelavo mask na osnovi nikljevih nanopik na silicijevi podlagi
X. Kuang, J. Tian, H. Guo, Y. Hou, H. Zhang, T. Liu

Investigation of the mechanical properties of a squeeze-cast LM6 aluminium alloy reinforced with a zinc-coated steel-wire mesh
Določevanje mehanskih lastnosti livarskih Al-zlitin LM6, ojačanih s pocinkano jekleno mrežo
S. J. S. Chelladurai, R. Arthanari, K. Krishnamoorthy, K. S. Selvaraj, P. Govindan

Pyrometallurgical treatment of silver-containing catalysts
Pirometalurška obdelava katalizatorja z vsebnostjo srebra
M. Čarnogurská, M. Příhoda, M. Lázár, P. Kurilla

Use of a laser disc for cutting silicon wafers
Uporaba laserskega diska za rezanje silicijevih rezin
M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, P. Panek, M. Wiśniowski

Effects of tire chips on the shrinkage and cracking characteristics of clayey soils
Vpliv drobcev pnevmatike na skrček in pokanje glinene zemljine
N. Uğur Terzi, M. Ünlü Özsoy, F. Yilmaztürk, B. Güllü, C. Erenson

Optimization of formability of tailor-welded blanks
Optimizacija oblikovanja prilagojenih varjenih surovcev
V. Guruvu, R. Kalimuthu, S. Narayanan Chinnaiyan, K. Marimuthu

Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test
Rekristalizacija austenitnega HSLA jekla, določena z vročim tlačnim preizkusom
E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Kuziak, W. Ozgowicz

Research of the mechanisms of backfill formation and damage
Raziskava mehanizmov oblikovanja in poškodovanja zasutja
R. Gao, K. Zhou, J. Li

Investigation of a tool and workpiece machined using a nickel-nanocoated insert
Raziskava obrabe orodja in obdelovanca zaradi mehanske obdelave z vložkom z Ni-nanoprevleko
S. Manoj, V. C. S. Gandhi

The influence of free-radical concentration on the shear bond strength of dental composites
Vpliv koncentracije prostih radikalov na strižno trdnost dentalnih kompozitov
B. Kiteska, N. Funduk, P. Cevc, A. Jesih, A. Anžlovar, I. Kopač

Investigation of the freeze-thaw resistance of eco-porous concrete containing fly ash
Preiskave odpornosti na zamrzovanje in odtaljevanje ekoporoznih betonov, ki vsebujejo pepel
G. Zhang, J. Yin, S. Li, Z. Sang, Y. Xiong, T. Gao, X. Hu

Structure and properties of laser-beam-welded joints of low-alloy high-strength steel Docol 1200M with a martensitic structure
Struktura in lastnosti lasersko varjenih spojev malolegiranega visokotrdnostnega jekla Docol 1200M z martenzitno mikrostrukturo
J. Górka, A. Ozgowicz

Optimization of surface roughness in finish milling of AISI P20+S plastic-mold steel
Optimizacija hrapavosti površine med končno mehansko obdelavo jekla za brizganje plastike tipa AISI P20+S
F. Kara  
         
Experimental study and analysis of the wear properties of friction-stir-welded AA7075-T6 and A384.0-T6 dissimilar aluminium alloys of butt joints
Eksperimentalna študija in analiza obrabe zvarov, izdelanih z rotacijskim tornim varjenjem raznovrstnih zlitin AA7075-T6 in A384.0-T6
K. Anganan, S. Prabagaran, M. Muthukrishnan

Optimizing the formulation of e-glass fiber and cotton shell particles hybrid composites for their mechanical behavior by mixture design analysis
Optimiranje oblikovanja hibridnega kompozita z e-steklenimi vlakni in delci bombažnih luščin – analiza mehanskih lastnosti mešanic
M. Annamalai, R. Ramasubbu

Deformation behavior of the Mg-7Zn-3Cu-1Ce alloy during hot compression
Študij deformacije magnezijeve zlitine Mg-7Zn-3Cu-1Ce med vročim stiskanjem
Y. Hu, W. Meng, T. Zheng, C. Zhang, Q. Yang, Z. Zhu

A study of the microstructures and performance of chromium boride coatings on AISI 52100 steel
Študij mikrostruktur in lastnosti krom-boridnih prevlek na jeklu AISI 52100
X. Zong, W. Jiang, Z. Fan

A screen-printed piezoelectric energy harvester using ZnO tetrapod arrays
Sitotisk piezoelektričnega zbiralca energije z uporabo ZnO tetrapodnih matric
Q. Dai, P. Pan, R. Zhang, J. Liu, Z. Yang, J. Wei, Q. Yuan

Investigation of the 3D displacement characteristics for a macro-fiber composite transducer (MFC-P1)
Raziskava 3D karakteristik odmika pretvornika iz kompozita z makrovlakni (MFC-P1)
K. Anubhav Tiwari, R. Raisutis

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates