Materials and Technology 53 (2019) 6

 

IN MEMORIAM
Spomini na dr. Jožeta Gasperiča

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Mathematical models for evaluating the influence of degradation on the tensile and flexural properties of palm kernel shell ash/epoxy composites
Matematični modeli za ovrednotenje vpliva degradacije na natezne in upogibne lastnosti epoksi kompozitov z dodatkom pepela iz lupin palminih pešk kot ojačitvene faze
I. O. Oladele, A. A. Adediran, A. D. Akinwekomi, P. P. Adara

The influence of process parameters on the mechanical properties of friction-stir-welded joints of 2024 T351 aluminum alloys
Vpliv procesnih parametrov, izdelanih s torno vrtilnim varjenjem, na mehanske lastnosti spojev aluminijeve zlitine 2024/T351
M. Milčić, T. Vuherer, I. Radisavljević, D. Milčić, J. Kramberger

Piercing behavior of an in-situ Cf/Al2O3 composite in waterjet machining
In-situ mehanska obdelava Cf/Al2O3 kompozita z vodnim curkom
J. Ren, X. Qiao

Mechanical properties of graphene-nanoparticle and carbon-nanotube-reinforced pe-matrix nanocomposites
Mehanske lastnosti nanodelcev grafena in ogljikovih nanocevčic kot ojačitve v polietilenski matrici nanokompozitov
M. A. Erden, Y. Akgul, O. Kayabas, H. Ahlatci, K. Cetinkaya, F. H. Ozturk

Performance of annealed TiO2 nanotubes in interactions with blood platelets
Učinkovitost anataznih TiO2 nanocevk v interakcijah s trombociti
M. Benčina, I. Junkar, T. Mavrič, V. Kralj-Iglič, M. Valant, A. Iglič

Effect of molybdate on the stress corrosion cracking of 2205 duplex stainless steel in sulfuric acid solution
Vpliv molibdata na napetostno korozijsko pokanje dupleks nerjavnega jekla 2205 v raztopini žveplene kisline
G. Yi, S. Xing, H. Qi, J. Xu, C. Zheng

ECAP-treated aluminium alloy AA2030: microstructure and mechanical properties
Ekstremna plastična deformacija Al zlitine AA2030: mikrostruktura in mehanske lastnosti
V. Andreyachshenko, Y. Isheva, A. Mazhit, D. Imangazinova

Mechanical properties of a novel joint of a single-layer aluminum-alloy combined lattice-shell structure
Mehanske lastnosti novega spoja iz ene plasti aluminijeve zlitine kombinirane mrežno-lupinaste strukture
C. Zhao, J. Ma, S. Du, Y. Gu, Y. Zhou

Texture characteristics of 1235 aluminum alloy after rolling
Značilnosti teksture aluminijeve zlitine 1235, nastale med valjanjem
W. Yan, G. Fu, H. Chen, L. Song, W. Liu

Synthesis, characterization of copper perfluorophthalocyanine (F16CuPc) and its application in organic thin-film transistors
Sinteza in karakterizacija bakrovega perfluoroftalocianina (F16CuPc) in njegova uporaba v organskih tankoplastnih tranzistorjih
G. Zhang, F. Ma, L. Wang, B. Sun, J. Zhao, F. Liu

Effect of an electromagnetic field on the microstructure and properties of Cr(Ti)AlN hard coatings prepared with arc-ion plating

Vpliv elektromagnetnih polj na mikrostrukturo in lastnosti trdih prevlek na osnovi Cr(Ti)AlN, pripravljenih s platiranjem v ionskem obloku
J. Wang, D. Ma, Q. Liu, Y. Jin, X. Wang

Microstructure, texture and mechanical properties of a friction-stir-processed Mg-Al-Ca-Mn-Zn alloy
Mikrostruktura, tekstura in mehanske lastnosti torno-vrtilno procesirane Mg-Al-Ca-Mn-Zn zlitine
L. Song, Y. Zhang, Y. Lu, X. Li, J. Wang, J. Wang

The bond strength of dental porcelain to cobalt-chromium alloys fabricated by casting, milling and by selective laser melting: a comparative analysis
Primerjalna analiza oprijema dentalnega porcelana na ulito, rezkano in selektivno lasersko taljeno zlitino kobalt-kroma
M. Antanasova, A. Kocjan, B. Žužek, S. Jovanovski, P. Jevnikar

Effect of potassium-permanganate modification on the microstructure and adsorption property of activated carbon
Vpliv modifikacije s kalijevim permanganatom na mikrostrukturo in adsorpcijske lastnosti aktiviranega ogljika
Z. Wu, P. Qing, G. Guo, B. Shi, Q. Hu

The effect of core configuration on the compressive performance of metallic sandwich panels
Vpliv konfiguracije jedra na obnašanje kovinskih sendvič panelov pod tlačno obremenitvijo
E. Zurnaci, H. Gökkaya

Isothermal imidation kinetics of polymethacrylimide based on in-situ FTIR
Izotermalna imidacijska kinetika polimetakrilimida na osnovi in situ FTIR
J. Zhang, X. Ma, B.-Y. Huang, S. Lv, Y.-F. Zhou, J.-X. Zhang 
         
Machinability studies on an Al7075 composite with varying amounts of B4C using an induction-heated electrolyte in electrochemical machining
Študija mehanske obdelovalnosti kompozitov na osnovi Al7075 z različno vsebnostjo B4C pri uporabi indukcijsko ogrevanega elektrolita in elektrokemične obdelave
N. Rajan, R. Thanigaivelan, K. Govindan Muthurajan

Magnesium alloys: a review of applications
Magnezijeve zlitine: pregled uporabe
S. Annamalai, S. Periyakgoundar, S. Gunasekaran

Effect of manganese doping on the magnetic and magnetocaloric properties of zinc ferrite
Vpliv dopiranja z Mn na magnetne in magnetno-kalorične lastnosti Zn ferita
H. Zhao, X. Li, H. Zhao, Y. Wang

The uncertainty of hardness measurements related to the measurement method, surface preparation and range of the measurements
Analiza merilne negotovosti in določitev metodologije izvajanj meritev trdot
A. Z. Guštin, B. Žužek, B. Podgornik, V. Kevorkijan

Experimental study of the water permeability and scouring resistance of crushed-rock high-polymer composites
Eksperimentalna študija vodne prepustnosti in izpiralne odpornosti visoko polimernih kompozitov z dodatkom zdrobljenega kamenja
J. Zhang, Y. Gu

The importance of sonication and pre-operative antimicrobial therapy
Pomen sonikacije pri predoperativni antibiotični terapiji
B. Kocjančič, A. Lapoša, D. Dolinar

Nitrogen and nitride non-metallic inclusions in steel

Dušik in nitridni nekovinski vključki v jeklu
J. Burja, M. Koležnik, Š. Župerl, G. Klančnik

Do the latest scanning electron microscopes with a variety of analytical and imaging techniques provide us with realistic images and compositions?
Ali najnovejši SEM-mikroskopi, opremljeni z različnimi analitskimi tehnikami, prikazujejo realne slike in sestave dejanskih vzorcev?
Č. Donik

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 53 (2019), 1–6 – Volume 53 (2019), 1–6

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates