Materials and Technology 36 (2002) 6

 

Carburization, carbide formation, metal dusting, coking
Naogljičenje, tvorba karbidov, kovinsko prašenje, koksanje
H. J. Grabke

Analysis of nanowear and thin films using AES and XPS
Analiza nano obrabe in tankih plasti z uporabo AES in XPS
J. T. Grant

An analysis of cross-sections of electrical steels with an oxide layer
Analiza prečnih prerezov elektropločevin z oksidno plastjo
Ð. Mandrino, M. Godec, N. Lipovšek, M. Jenko

A creep-properties evaluation of P91 steel weldments using short-term testing
Ocenitev lastnosti lezenja vara iz jekla P91 s kratkotrajnimi preskusi
R. Šturm, M. Jenko, B. Ule

A simultaneous determination of the levels of lead, selenium and tellurium in steel using ICP-AES
Simultano določevanje Pb, Se in Te v jeklu z ICP-AES
T. Drglin

Razvoj tehnologije izdelave nerjavnih jekel, bogatih z dušikom
The development of a high-performance production of nitrogen-alloyed stainless steels
B. Koroušić, J. Triplat, F. Tehovnik, B. Arh

Lomna žilavost KIc, merilo za izbiro toplotne obdelave hitroreznih jekel
KIc fracture toughness: a selection criterion for the heat treatment of high-speed steels
V. Leskovšek, B. Šuštaršič, T. Večko Pirtovšek, F. Grešovnik, G. Jutriša

Stisljivost in sinterabilnost vodnoatomiziranih prahov hitroreznih jekel z dodatkom delcev NbC
Compressibility and sinterability of water-atomized high-speed-steel-based powders with NbC particle additions
B. Šuštaršič, D. Koprivnik, L. Kosec

Preiskave mehkomagnetnih prahov z različnimi metodami
Multi-technique investigations of soft magnetic powders
M. Godec, D. Mandrino, M. Remškar, M. Jenko, B. Šuštaršič

Analiza precipitatov v jeklu X20CrMoV121 z metodo HR AES
An analysis of precipitates in X20CrMoV121 steel using the HR AES technique
D. A. Skobir, F. Vodopivec, M. Jenko, L. Kosec, G. Dražič

Morfologija karbida MC in borida M3B2 v liti Ni-superzlitini GMR 235
Morphology of the MC carbide and the M3B2 boride in the as-cast Ni-based superalloy GMR 235
F. Zupanič

Spremljanje usmerjenega strjevanja evtektične zlitine Pb-Sn
Monitoring of the eutectic Pb-Sn alloy during directional solidification
M.Brunčko, I. Anžel, A. Križman

Dušik, ključ za nove generacije avstenitnih nerjavnih jekel in njihova korozijska odpornost
Nitrogen: the key to the new generation of stainless steels and their corrosion resistance
A. Vehovar, L. Vehovar, M. Tandler, U. Rotnik

Sol-gel-derived thin ceramic CoAl2O4 coatings for optical applications
Tanke keramične optičnoselektivne prevleke CoAl2O4, pripravljene po postopku sol-gel
U. Lavrenčič Štangar, B. Orel, M. Krajnc, R. Cerc Korošec, P. Bukovec

The effect of the pH of the rinsing solution on the properties of magnesium oxide from seawater
Vpliv pH raztopine za izpiranje na lastnosti magnezijeva oksida iz morske vode
V. Martinac, M. Labor, N. Petric

Cold-cathode ionization gauge - preprocessing and modelling of the gauge parameters using neural networks
Ionizacijski merilnik s hladno katodo - predobdelava in modeliranje parametrov merilnika z nevronskimi sistemi
L. Irmančnik Belič, I. Belič, B. Erjavec, J. Šetina

Preiskave komponent za avtomobilsko industrijo
An investigation of components made by the rheocasting process
M. Torkar, B. Breskvar

Revitalizacija zunanjega okrova visokotlačnega dela turbine 125 MW
Revitalisation of the high-pressure external casing of a 125-MW turbine
D. Kmetič, V. Kurent, L. Matko, J. Dobosiewicz, B. Arzenšek, R. Celin

Porušitev prižemke, izdelane iz jekla Ck35
Fracture of a cableway clamp
B. Arzenšek, D. Kmetič, J. Saksida

Zavorni koluti iz Al-kompozitov
A brake disc in Al-based composite
V. Kevorkijan, V. Dragojevič, T. Smolar, D. Lenarčič

Vizualna kontrola reaktorske glave v nuklearni elektrarni Krško
Visual inspection of the reactor head at the Krško nuclear power plant
R. Celin, J. Vojvodič Tuma, A. Vučajnk, V. Zado
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates