Informacije za avtorje

 

ODDAJA BESEDILA ZA OBJAVO V REVIJI MIT

Uredništvu revije MiT je treba predložiti kopijo članka v elektronski obliki (v datoteki .doc ali .docx), skupaj s povzetkom in ključnimi besedami ter s pripadajočimi slikami in tabelami. Prispevki morajo biti napisani v slovenskem ali angleškem jeziku; izvlečki, ključne besede, podpisi k slikam in naslovi tabel pa v obeh jezikih.
Glavni urednik bo poskrbel za strokovno oceno članka. Avtorji imajo pravico navesti imena elektronske naslove treh ali štirih oseb, ki so po njihovem mnenju usposobljene strokovno oceniti njihov prispevek. Recenzent, ki bo izbran, ni nujno, da je iz predloženega seznama avtorja. Nepopolni podatki o predloženih recenzentih lahko upočasnijo objavo rokopisa.
Članek bo vrnjen avtorju skupaj s pripombami recenzenta.
Če je članek sprejet (po recenzentovem in lektorjevem pregledu), avtor vrne popravljen članek uredništvu (v elektronski obliki) v enem od bolj razširjenih urejevalnikov besedil: Word for Windows ali Word Perfect. Če avtor uporablja kakšen drug urejevalnik, naj ga posname ali konvertira končni izdelek v navaden ASCII-format.

Priprava članka
• Besedilo naj bo napisano z dvojnim presledkom med vrsticami, najbolje velikost pisave 12 pt Ariel ali Times New Roman na oštevilčenih straneh.
• Članek v elektronski obliki naj avtor posreduje po e-pošti: mit@imt.si. Opomba: Izdajatelj si pridržuje pravico odločanja, ali bo članek sprejet za objavo ali ne.
Avtor prevzema vso odgovornost za svoj prispevek. Predloženi prispevek ne sme biti v postopku za objavo v kaki drugi publikaciji in avtor ne sme kršiti pravic kopiranja. Ko je prispevek sprejet za objavo, preidejo avtorske pravice kopiranja na izdajatelja. Ta prenos avtorskih pravic na izdajatelja zagotavlja najširše reproduciranje.
Celoten rokopis članka obsega:
• naslov članka (v slovenskem in angleškem jeziku)
• podatke o avtorjih
• izvleček (v slovenskem in angleškem jeziku)
• ključne besede (v slovenskem in angleškem jeziku)
• besedilo članka (v slovenskem ali angleškem jeziku)
• preglednice, tabele (glava tabele v slovenskem in angleškem jeziku)
• slike (risbe, fotografije)
• podnapise k slikam (v slovenskem in angleškem jeziku)
• pregled literature (v angleškem jeziku)
Članek naj bi bil čim krajši in naj ne bi presegal 4–6 tiskanih strani, pregledni članek 12 tiskanih strani, prispevek s posvetovanj pa 2–4 tiskane strani.

Prva stran članka
Naslov članka naj bo natančen toda tudi informativen ter ne sme presegati ene vrstice teksta. Besede iz naslova naj bodo primerne za indeksiranje in iskanje.
Sledijo podatki o avtorju(-jih), imenu in naslovu institucije oz. laboratorija, kjer je delo nastalo.
Podatki o avtorju: ime (celo ime, ne samo začetnica), priimek, akademski naslov in poklic, e-pošta.

Izvleček
Članek mora vsebovati izvleček, ki naj vsebuje bistveno in kratko vsebino, sklepe članka ter opozorilo na kakršnokoli novo informacijo, ki je predstavljena v članku. Izvleček mora biti razumljiv kot samostojna oblika. Napisan naj bo v preteklem času, ker se nanaša na delo, ki je bilo že opravljeno. Sklicevanje na formule, enačbe in vire literature v tekstu ni dovoljeno. Izogibati se je treba manj znanim izrazom, kraticam in okrajšavam.
Dolžina izvlečka naj bi bila do 250 besed.

Ključne besede
Avtor določi do šest ključnih besed po lastni presoji, s katerimi natančno določi vsebino članka in ki so primerne za indeksiranje in iskanje.

Merske enote, enačbe
Obvezna je raba merskih enot, ki jih določa Odredba o merskih enotah (Ur. L. RS št. 26/01), tj. enot mednarodnega sistema SI. Uporaba in pisava morata biti po tej odredbi skladni s standardi SIST ISO 2955, serije SIST ISO 31 in SIST ISO 1000.
Enačbe se označujejo ob desni strani besedila s tekočo številko v okroglih oklepajih.

Preglednice (tabele)
Preglednice (tabele) naj bodo napisane na ločenih listih in ne med besedilom, označene s primerno glavo tabele.
V preglednicah in diagramih se ne uporabljajo izpi¬sana imena veličin, ampak ustrezni simboli v skladu z ISO 31. (Glavne smernice so v prispevku P. Glavič, Mednarodni standardi – veličine in enote, Materiali in tehnologije, 37 (2003) 1–2, 79–84.)
Preglednice (tabele) morajo biti jasno citirane v besedilu z arabskimi številkami.
Preglednica (tabela) mora imeti naslov (v slovenskem in angleškem jeziku), da je njen pomen razumljiv tudi brez citiranja v besedilu.

Slike
Ilustracije (risbe, diagrami, fotografije) morajo biti oštevilčene, pripete na konec članka ali v ločeni datoteki in ne vstavljene med besedilo.
Neprimerna velikost črk na diagramu omogoča pomanjšavo le do optimalne čitljivosti. Črkovne oznake na diagramu naj bodo take velikosti, da je po pomanjšavi velikost številk in (velikih) črk od 1,2 mm do 2,4 mm. Pogosto so črte na diagramih pretanke v primerjavi s celotnim diagramom.
Diagrami in slike naj bodo narisani in posneti v formatih BMP, TIF, JPG. Za risanje naj bo po možnosti uporabljen program CorelDraw ali Illustrator.
Vsi podpisi k slikam (v slovenskem in angleškem jeziku) naj bodo zbrani na ločenem listu in ne med besedilom.
Izdajatelj zahteva kvalitetne slike, ki omogočajo tudi kvalitetno tiskanje. Izdajatelj praviloma ne sprejema kopij slik in diagramov.
Ilustracije so lahko tiskane barvno, če uredništvo presodi, da je to bistvenega pomena pri objavi. Izdajatelj in avtor nosita vsak del dodatnih stroškov (80€ na stran).

Literatura
Literaturni viri so zbrani na koncu članka in so oštevilčeni po vrstnem redu, kakor se pojavijo v članku.
Vsak vir mora biti opremljen s podatki, ki omogočajo bralcu, da ga lahko poišče.
Vsak literaturni vir mora biti popoln, in tako okrajšave ibid., idem., et al., etc., niso dovoljene.
Literaturni viri, ki se nanašajo na še neobjavljena ali nesprejeta dela, naj se ne citirajo. Avtorjem priporočamo, da ne navajajo večjega števila samocitatov.
Bibliografske navedbe naj bodo dosledno pripravljene v angleškem jeziku. Vse reference naj imajo navedeno številko DOI, če le-ta obstaja za dano referenco.
Knjige, periodične publikacije, deli knjig, članki v periodičnih publikacijah, patenti, elektronske monografije, članki in drugi prispevki v elektronski obliki morajo biti citirani kot kažejo spodnji primeri:
1. Monografije
H. Ibach, H. Luth, Solid State physics, 2nd ed., Springer, Berlin 1991, 245
2. Članki v periodičnih publikacijah
T. Mauder, J. Stetina, Improvement of the casting of special steel with a wide solid liquid interface, Mater. Tehnol., 50 (2015) 1–2, doi:10.17222/mit.2014.122
3. Prispevki v knjigah povzetkov konferenc in simpozijev
I. Rak, M. Kocak, V. Gliha, N. Gubeljak: Fracture behaviour of over-matched high strength steel welds containing soft root layers, Proc. of the 2nd Inter. Symp. on Mis-Matching of Interfaces and Welds, Reinsford, 1997, 627–641
4. Članki in drugi prispevki v elektronski obliki
M. P. Wnuk: Principles of fracture mechanics for space applications.
http://mit.imt.si/Revija/izvodi/kzt996/wnuk.pdf, 30.01.2000
or
http://www.imt.si/, 15.03.2016

AVTORSKI PREGLED ČLANKA
Avtorji prejmejo tiskan članek v avtorski pregled. Uredništvu ga morajo vrniti v dveh dneh, sicer si uredništvo pridržuje pravico, da objavi članek brez avtorskega pregleda.

AVTORSKE PRAVICE
Avtor mora predložiti izjavo, da je besedilo njegovo izvirno delo in ni bilo v taki obliki še nikoli objavljeno. Predloženi prispevek ne sme biti v postopku za objavo v kaki drugi publikaciji. Deli člankov so lahko že bili predstavljeni kot referati. Z objavo preidejo avtorske pravice na izdajatelja. Pri morebitnih kasnejših objavah, mora biti periodična publikacija Materiali in tehnologije navedena kot vir.
Uredništvo periodične publikacije Materiali in tehnologije:
• odloča o sprejemu člankov za objavo
• poskrbi za strokovne ocene in morebitne predloge za krajšanje ali izpopolnitev prispevka
• poskrbi za jezikovne popravke
Kopije člankov ostanejo v arhivu uredništva periodične publikacije Materiali in tehnologije.

DODATEK: INFORMACIJE ZA AVTORJE
NASLOV ČLANKA
Pravilen in dober naslov članka vsebuje kar najmanj možnih besed, ki najbolj ustrezno opišejo vsebino prispevka.
Naslov mora
• biti natančen in ne sme presegati ene vrstice teksta.
Naslova ne smemo
• pričenjati z nepotrebnimi oz. odvečnimi besedami, kot so "Študij" ali "Preiskava" – oblikovati v vprašalni obliki.

IZVLEČEK
Izvleček naj bo skrajšana oblika članka, dolžina ne sme presegati 250 besed.
Napisan naj bo v preteklem času, ker se nanaša na delo, ki je bilo že opravljeno.
Izvleček mora
• opisati glavni predmet in cilj preiskave
• povzeti rezultate – oblikovati glavne sklepe
Izvleček ne sme
• posredovati informacije ali sklepov, ki niso del članka
• citirati literature

1 UVOD
Namen pisanja uvoda je podati zadosti predhodnih informacij, da bi bralec članka lahko pravilno razumel in ocenil rezultate študije. Kratko in jasno naj bo podan namen pisanja prispevka.
Uvod naj bo napisan v sedanjem času, ker se nanaša na problem in osvojeno znanje problema na začetku preiskave.
Uvod mora
• jasno opisati naravo in obseg problema, ki ga raziskuje avtor
• podati pregled najnovejše literature, da bi pravilno usmeril bralca
• podati uporabljeno metodo preiskave, in če je treba tudi razloge za izbor določene metode

2 EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del prispevka mora podati vse podrobnosti eksperimentalnih naprav in metod, ki so bile uporabljene, da je avtor dosegel navedene rezultate.
Napisan naj bo v preteklem času, pasivna oblika.
Eksperimentalni del mora
• vsebovati podrobnosti, ki se nanašajo na opremo in uporabljene materiale, njihovo količino, tempe¬rature, čase itd.
• zagotoviti zadostno informacijo, ki bo omogočala raziskovalcu istega znanstvenega področja, da preizkus lahko ponovi.

Eksperimentalni del ne sme
• navajati nobenih doseženih rezultatov preiskave.

3 REZULTATI
Ta del mora podati celotno sliko vseh preizkusov, ne da bi se ponavljale posamezne podrobnosti iz eksperi-mentalnega dela. Podatki morajo biti jasni in natančni. Avtor lahko uporabi diagrame in tabele, če je to potrebno.
Ta del naj bo napisan v preteklem času.
Rezultati ne smejo
• opisovati in navajati eksperimentalnih metod
• vsebovati diskusije o doseženih rezultatih (Zaradi narave nekaterih člankov je možno združiti rezultate in diskusijo v eno poglavje, da bi bil članek bralcu bolj jasen in lažje razumljiv.)
• vsebovati rezultatov ali podatkov, ki niso del diskusije.

4 DISKUSIJA
Namen diskusije je podati načela, odnose in posplo-ševanja, ki so bili prikazani v rezultatih.
Diskusija mora razjasniti pomen rezultatov in primerjati sedanja dognanja s prej objavljenimi deli.
Diskusija naj bo napisana v sedanjem ali preteklem času.
Diskusija mora
• razložiti rezultate in jih ne sme samo ponoviti
Diskusija se ne sme
• izogibati komentiranju rezultatov, ki niso povsem ustrezni.

5 SKLEPI
Sklepi morajo biti kratki. Vsebujejo naj enega ali dva sklepa, povzeta iz rezultatov in diskusije rezultatov.
Če je treba, naj bodo sklepi oblikovani po točkah.
Sklepi morajo
• biti natančni in bralcu jasno razumljivi
Sklepi ne smejo
• biti ponovitev rezultatov
• biti enaki izvlečku.

6 LITERATURA
Vse reference morajo imeti vpisano DOI številko, če le-ta obstaja za dano referenco.

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates