Materials and Technology 32 (1998) 5

 

Lezenje pri upogibnem obremenjevanju diska
Creep Processes during Disc Bend Loading
B. Ule, A. Jaklič, B. Breskvar, T. Šuštar, F. Dobeš, K. Milička

Vpliv trdnostne neenakosti na lomno vedenje visokotrdnostnega zvarnega spoja z mehkim korenskim slojem
Effect of Strength Mismatch on Fracture Behaviour of HSLA Steel Weld Joint Containing Soft Root Layer
Z. Praunseis, I. Rak

Raziskava vezi kovine in polimera, ustvarjene z uporabo posrednika OVS
Investigation of the Bond Strength of Metal and Polymer Surfaces Using the OVS Bonding System
D. Vojvodić, V. Jerolimov, J. Indof, Š. Husić, A. Lončar, D. Žabarović

Temperatura in spremembe mikrostrukture v oscilatornem mikrokontaktu, segretem zaradi trenja
Temperature and Microstructural Changes at the Oscilatory Sliding Frictionally Heated Microcontact
J. Pezdirnik, J. Vižintin, F. Vodopivec, A. Rodič

Kompoziti, izdelani s sintezo dvofaznih (S+L) mešanic
Composites Produced with the Synthesis of Two-Phase (S+L) Mixtures
I. Anžel, G. Lojen, A. Križman

Popis različne stopnje hladne deformacije konstrukcijskega jekla na osnovi Barkhausnovega šuma
Description of Various Degrees of Cold Deformation Structural Steel Based on Barkhausen Noise
J. Grum, B. Pečnik, D. Fefer, P. Žerovnik

Zgostitev prahu NiAlTiMo
Consolidation of NiAlTiMo Powder
M. Torkar, B. Šuštaršič

Notranja oksidacija zlitin srebra z žveplom
Internal Oxidation of Silver - Sulphur Alloys
S. Horvat Kovačič

Vključitev matematičnega modela na realni objekt
The Implementation of Mathematical Model on Real Process
A. Jaklič, T. Kolenko, B. Glogovac, D. Mikec

Makroskopski modeli dvofaznih materialov
Macroscopic Models of Two-Phase Materials
B. Kosec, F. Kosel

Modificirano numerično modeliranje lomnega vedenja zvarnega spoja v prehodnem področju iz duktilnega h krhkemu lomu
Modified Numerical Modelling of Fracture Behaviour of Weld Joint in Ductile-to-Brittle Temperature Transition Region
D. Kozak, N. Gubeljak, I. Rak

Vpliv meje tečenja in temperature na odpornostne krivulje J-R jekel s povišano trdnostjo
Influence of Yield Strength and Temperature on J-R Resistance Curves of HSLA Steels
J. Legat, N. Gubeljak, J. Vojvodič-Gvardjančič

Koprecipitacijska metoda za pripravo keramičnih materialov
Coprecipitation Method for the Preparation of Ceramic Materials
J. Maček, M. Marinšek

Vpliv koncentracije površinsko aktivnega sredstva in reološkega dodatka na reološke lastnosti vodnih suspenzij TiO2
The Influence of the Concentration of the Surfactant and the Rheological Additive on the Rheological Properties of Aqueous TiO2 Suspensions
U. Florjančič, A. Zupančič, M. Žumer

Študij citratno- nitratnih gelov za pripravo keramike na osnovi LaCrO3
Study of Citrate- Nitrate Gels for LaCrO3 Based Ceramics Preparation
K. Zupan, D. Kolar

Vpliv nukleacijske plasti svinčevega titanata na kristalizacijo tankih plasti PLZT, pripravljenih iz raztopin
Effect of PbTiO3 Seeding Layer on the Crystallization of Chemical Solution Deposition Derived PLZT Thin Films
M. Mandeljc, M. Kosec, B. Malič

Študij interakcij polimernih mastilnih sredstev s horizontalno ATR-spektroskopijo
Interactions of Lubricating Acrylic Syntans by Horizontal ATR Spectroscopy
I. Anžur, V. Črnilogar, A. Gantar, T. Malavašič

Vpliv časa masticiranja in koncentracije mehčal na reološke lastnosti zmesi, namenjene ekstrudiranju
Effect of Mastication Time and Concentration of Softeners on the Rheological Properties of Compounds Designed for the Process of Extrusion
A. Mesec, M. Žumer, Z. Šušterič

Vpliv ohranjeval na lastnosti gume iz naravnega kavčuka
Influence of Antidegradants on Natural Rubber Tyre Properties
J. Robežnik, T. Marinović, A. Šebenik

Uporaba kisikove sonde pri kontroli in vodenju procesa izdelave jekla
Use of Oxygen Probes by the Measurement and the Process Control in Steel Production
B. Koroušić, T. Godicelj, A. Rozman

Mikroanaliza faz v jeklih in nikljevih zlitinah s povratno sipanimi elektroni v vrstičnem elektronskem mikroskopu
Phase Microanalysis in Steels and Nickel Alloys by Backscattered Electrons in the Scanning Electron Microscope
H. Kaker, V. Marinković

Kontinuirna peč za žarjenje valjanih profilov v zaščitni atmosferi
Continuous Furnace for Soft Annealing of Rolled Bars in Controlled Atmosphere
A. Lipuš

Varjenje rezervoarja, izdelanega iz drobnozrnatega mikrolegiranega jekla Niomol 490 K
Welding of Collecting Tank Made from Fine-Grained Microalloyed Steel Niomol 490 K
J. Vojvodič Tuma, B. Hertl, R. Celin

A Cost Effective Foundry Method for the Preparation of Structural Grade Discontinuously Reinforced AlMCs
Nov, tržno zanimiv livarski postopek priprave diskontinuirano ojačanih kompozitov na osnovi aluminijevih zlitin
V. M. Kevorkijan, R. Hexemer

Razpoke odkrite pri medobratovalnem pregledu reaktorske posode in ocena njihove sprejemljivosti
The Flaws Detected by In-Service Inspection in Reactor Pressure Vessel and Assesment of Their Acceptability
D. Korošec, J. Vojvodič Tuma

Možnosti za ponovno uporabo odpadnega stekla
Some Possibilities for the Recycling of Waste Glass
V. Ducman, M. Kovačević

Optimizacija kopolimerizacije akrilatov v emulziji
Optimization of Copolimerization of Acrylate in Emulsion
V. Lamovec, A. Šebenik

Konstrukcija napajalnika za visokovakuumski merilnik s hladno katodo
Construction of Power Supply for High Vacuum Gauge with Cold Cathode
I. Grašič, A. Pregelj, M. Drab

Nabrekanje glinenih zemljin
Swelling of Clay Soils
N. Daneu, B. Mirtič

Izdelava posebnega betona iz metalurških odpadkov težkih kovin
The Manufacturing of Special Concrete from Metallurgical Waste of Heavy Metals
R. Čop
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates